Мениджмънт

Кой, как и за какво ще прилага BI технологии през 2017 година

CIO Media

Сферата на технологиите за интелигентни бизнес анализи (Business Intelligence, BI) вече е толкова обширна, че започва да се разделя на редица самостоятелни направления и пазарни сегменти. В същото време очакванията на компаниите към BI технологиите стават все по-високи, а различните категории потребители разширяват своята аналитична среда в различни направления. В средния бизнес, в държавната администрация и в крупните корпорации и в компаниите от малкия бизнес потребностите от анализи са доста различни дори за компании от една и съща индустрия.


Ето в какви направления насочват вниманието си основните групи потребители на аналитични решения в края на 2016 г. според CIO US.

В компаниите от среден мащаб

В този сектор BI технологиите отдавна са активно използван работен инструмент за анализ на различни аспекти от дейността на компаниите. На този етап обаче много организации планират разширяване на своите BI решения с възможности за анализи на нестандартни данни. В краткосрочна перспектива в обхвата на аналитичните решения ще влязат анализи на случайни показатели, измерване на индекс за удовлетвореността на сътрудниците, анализи на валутни курсове и други подобни показатели, осигуряващи комплекс от информация, на базата на който да може да се прогнозира ръстът на компанията, включително от гледна точка на управлението на човешките ресурси.

Също така в компаниите от среден мащаб става все по-популярно използването на бизнес анализи за изучаване на работата на подразделения, които не генерират приходи директно, но от тяхната дейност зависи намаляването на разходите и ефективността на компанията – такива са например юридическите отдели и HR отделите. Към момента не всички компании могат да развиват своите BI решения в това направление, тъй като повечето от тях не разполагат с достатъчно количество данни за подобни анализи. След 3-5 години обаче такива данни ще са масово налични, BI системите ще ги анализират, а резултатите ще подпомагат вземането на управленски решения.

В крупните корпорации и в държавната администрация

BI решенията в публичния сектор и в крупните корпорации се развиват в различно направление. В тези организации аналитичните системи са внедрени отдавна и в тях са натрупани огромни количества данни. Осигуряването на всевъзможни отчети за тази група потребители е отдавна отминал етап.

Множество източници на данни подсказват на тези организации необходимостта от прилагане на Big Data технологии и работа в съответствие с парадигмата “Интернет на нещата” (IoT). Развитието на аналитичните решения на крупните организации в тези направления има за цел да осигури ново ниво в качеството на управление, автоматизиран механизъм за вземане на решения и прецизен мониторинг на дейността.

Ясно изразена тенденция в този сектор е и моделирането на ситуации с помощта на системите за бизнес анализи заедно с прилагането на средства за прогнозни анализи, помагащи на организациите да разберат как дадени промени ще повлияят на тяхната дейност.

Анализи на неочевидни връзки

Една тенденция в развитието на BI решенията, която е ясно изразена както в средните, така и в големите компании, е въвеждането на средства за анализи на недиректни връзки и неочевидни области. И средният бизнес, и крупните корпорации, и държавните организации проявяват интерес към възможностите на BI системите да намират скрити зависимости, познаването на които може да помогне за повишаване на ефективността, съкращаване на разходите и оптимизиране на работата с персонала.

В по-малките предприятия

Тази група потребители на BI решения се намира в особено интересна ситуация. По метода на пробите и грешките представителите на малкия бизнес се опитват да прилагат едни или други варианти на анализи, като крайната им цел е да разберат как биха могли да постигнат ръст. Именно тези компании са пионери в търсенето на неочевидни зависимости и в крайна сметка те създават нови подходи в бизнес анализите. Пример за това са появилите се напоследък множество неголеми аналитични системи, които оценяват количеството и качеството на това, какво ядем (FatSecret, Diet&Diary), колко време прекарваме в спортната зала, колко време спим (многобройни облачни услуги, свързани с фитнес) и други подобни показатели. Взети заедно, всички тези данни определят какво влияе на нашето здраве. А тези системи са разработени поради появилото се търсене от страна на малки компании, които създават устройства за мониторинг на различни здравни показатели.

Очевидно малките компании ползват BI технологиите все по-активно и находчиво и по всичко личи, че тази тенденция ще остане валидна през през 2017 година.

Моделите на внедряване

Що се отнася до това, по какъв модел ще ползват своите BI решения различните групи потребители, най-вероятно в компаниите от средния бизнес запазването на системата на собствени изчислителни мощности ще остане предпочитан вариант. Крупните компании и държавни организации ще пренесат много от своите информационни системи, включително и тези за бизнес анализи, в собствени частни облаци, тъй като имат финансовите възможности да развиват такива.

В малкия бизнес облачните BI решения са популярна тема. Въпреки че в компаниите от този сектор са реализирани много инсталации на BI системи по традиционен (on-premise) модел, облачните варианти продължават да печелят популярност, предоставяйки възможността BI инструментите да се ползват без инвестиции в инфраструктура. На този фон важна задача за доставчиците на облачни BI решения е да осигурят лесното мащабиране на системите, тъй като обемите от данни бързо растат.

В заключение

През последните 5 години подходът към използването на средства за бизнес анализи се промени съществено. Почти всеки вече ползва аналитични системи във всекидневието си – например за мониторинг на здравни показатели, разходи и други параметри. Бизнес потребителите на BI системи стават все по-компетентни и взискателни, така че доставчиците на такъв софтуер ще продължат да развиват своите решения максимално интензивно. През следващата година водещите BI платформи ще се развиват в посока разширяване на възможностите за самообслужване, добавяне на потребителски интерфейси (APIs) за свързване с облачни решения, усъвършенстване на средствата за настройваеми интерактивни визуализации на резултатите от анализите и т.н.


X