Мениджмънт

Как ИТ лидерите реализират дигитална трансформация

CIO Media

Ново проучване на компанията McKinsey констатира, че ИТ отделите, които успешно изпълняват ролята на бизнес партньор, убеждавайки ръководството на своите компании да разработи обща бизнес стратегия, включваща ефективно използване на технологиите, почти винаги работят успешно във всички останали направления, включително по предоставянето на базови услуги. Но въпреки че повечето анкетирани считат, че ИТ отделите трябва да бъдат партньори на бизнеса, малък процент от тях са на мнение, че това е постигнато в собствените им организации.


Кристофър Маркхъм, ИТ директор на държавния колеж в Джаксънвил, Флорида, е сред тези, които са поели инициативата за координиране на технологиите и бизнеса в своята организация. „Всяко ИТ подразделение може да намери начин за трансформация и преход към изпълнението на по-отговорна роля от това да бъде надзирател на ИТ инфраструктурата”, казва Маркхъм.

За да се постигне това, според ИТ директора на образователната институция ИТ екипът трябва да привлече за съдействие бизнес анализатори и специалисти по процесите в компанията, които могат да предоставят необходимата информация за вземане на решения, които да работят в практиката. Но тези знания сами по себе си не са достатъчни.

„Длъжни сме да съдействаме на своята организация за намирането на уникални решения за най-неотложните бизнес проблеми чрез синтез на знания, получени от множество разнообразни източници”, счита Кристофър Маркхъм.

ИТ директорите могат да осигурят на своите организации значителни конкурентни предимства благодарение на използването на облачни услуги и приложения в публични, частни или хибридни облаци. Тези технологии в комбинация с Big Data и IoT могат да помогнат за решаването на мащабни бизнес задачи, свързани с намиране на източници за ръст на приходите, излизане на нови пазари или подобряване обслужването на клиентите. CIO и ИТ отделът могат да развиват стратегическо мислене по въпроси, свързани с повишаване производителността на труда на потребителите и освобождаването им от рутинни и времеемки задачи: Тази роля е напълно различна от традиционната роля на ИТ директора, фокусирана предимно върху поддръжката на ИТ инфраструктурата и операциите”, твърди Маркхъм.

Координиране на ИТ с бизнес стратегията

Данните от проучването на McKinsey показват още, че потребността от засилване ролята на ИТ подразделенията ще се увеличава заедно с ръста на използването на услуги от външни доставчици (облачни решения, инфраструктура като услуга и др.), а също с все по-ясно изразената цифровизация на бизнеса. Сред компаниите, които реализират инициативи за дигитална трансформация, най-впечатляващи резултати постигат тези, в които ИТ отделът е партньор на бизнеса.

Проучването на McKinsey е проведено сред 700 мениджъри от организации в различни страни по света. Част от тях са ръководители на ИТ функцията, а останалите – мениджъри от C ниво.

Почти всички анкетирани споделят мнението, че основен проблем и често продължително съществуваща бариера, която пречи на засилването на ролята на ИТ подразделението в организацията, е недостигът на талантливи кадри.

В организациите, в които ИТ групата е партньор за бизнес подразделенията, респондентите посочват 3 пъти по-често, отколкото останалите, че ИТ екипът функционира ефективно по отношение на реализирането на иновации „отдолу нагоре” и за установяването на стабилна ИТ култура.

Още изводи

Проучването на McKinsey открои още няколко извода, заслужаващи внимание:

- 49% от анкетираните съобщават, че бизнесът се отнася към ИТ подразделението като към „доставчик” на технически услуги, а 22% посочват, че техният ИТ отдел е „консултант”, който има своя принос за подготовката на бизнес плановете, свързани с ИТ;

- 72% от мениджърите, които нямат отношение към ИТ, казват, че повишаването на ефективността на бизнес процесите с помощта на ИТ трябва да бъде приоритетна задача. С това са съгласни само 57% от анкетираните ИТ ръководители;

- 69% от ръководителите на компании, в които ИТ групата успешно изпълнява ролята на бизнес партньор, посочват, че техният ИТ отдел работи в сътрудничество с бизнеса по инициативи за дигитална трансформация. В организациите, в които ИТ отделът не е бизнес партньор, такъв отговор дават 34% от респондентите.

За да получават организациите максимална възвръщаемост от партньорството между ИТ отдела и бизнес звената, всички заинтересовани трябва да мислят именно като партньори по отношение на предоставяните от ИТ групата услуги (и тяхната ефективност), а не да се отнасят към своите колеги от ИТ екипа като към консултанти или доставчици”, казват експертите от McKinsey.

Участие в разработката на стратегия

Тейлър Фишер е CIO на държавния медицински център Gordon Memorial Healthcare Services (GMHS), управляващ болница за бърза помощ, 2 клиники в рядко населен селскостопански район и едно здравно заведение за пациенти, които се нуждаят от дългосрочно лечение. Фишер е успял да революционизира подхода на GMHS за използване на ИТ, като е преобразувал чисто физическата ИТ среда на организацията в нова виртуализирана на 95%.

Като член на групата от главни мениджъри в GMHS Тейлър Фишер осъществява надзор върху всички сфери на приложението на ИТ (включително електронни медицински картони), състоянието на техническото обслужване на системите и ИТ проектите на цялата организация. Под негово ръководство болниците на центъра са преминали от хартиена система за документооборот към електронна.

Макар че воденето на медицинската документация, поддържането на безотказна работа на системите и съкращението на разходите са много важни аспекти на ИТ в здравеопазването, с това задачите ни не се изчерпват. Здравеопазването става все по-електронно, в тази сфера се разработват все повече системи и е критично важно ИТ отделът да участва в управлението”, коментира Тейлър Фишер.


Източници:
How CIOs Shape a Digital Transformation Strategy”, Darrin Morrissey, CIO Insight, Aug 2016;
Why CIOs should be business-strategy partners”, McKinsey.  X