Мениджмънт

13 термина при СИМ

CIO MediaИзползването на Строително информационното моделиране – СИМ (Building information modeling-BIM) набира скорост в строителния сектор. Правителства от различни държави – Обединеното кралство, Холандия, Хонгконг, вече дори в Чили, а в скоро време и в Германия и Франция започват да изискват прилагането на СИМ за финансирани с публични средства проекти. В следващия текст са изведени информации за 13 термина и понятия свързани със СИМ, с които рано или късно ще се сблъскате, ако искате да участвате в такива проекти. С оглед на стремежа за чистота на понятията на български е направен опит за смисловия им превод. При някои от тях може би ще се наложат и български наименовения и съкращения, но при други (например IFC) преводът би бил неудачен и със сигурност ще се ползват директно английските понятия и абревиатури.

1. BIM Maturity Level / Нива на развитие (зрялост) на СИМ

Чрез тях може да се определи нивото на приложение на СИМ в жизнения цикъл на сградата или съоръжението. Дефинирани са четири нива, които се означават с числа от 0 до 3, като във всяко следващо се увеличават изискванията към прилаганите елементи на СИМ. Използваните съкращения на английски са част от понятията изяснени по-долу.

 • Ниво 0 (Level 0) определя процесите на използване на 2D CAD, при които обаче липсва обмен на информация.

По-голямата част от бранша и у нас е надхвърлил това ниво. Най простата форма на BIM включва 2D чертежи и текстове в електронен формат, с обмен на информацията на хартия или по електронен път, но без общи стандарти или процеси. По същество това е използване на електронна чертожна дъска без опит за взаимодействие с останалите потребители на информация за обекта.

 • Ниво 1 (Level 1) се достига при използването на 2D и 3D CAD с обмен на информация чрез файлове между някой от участници в процесите.

Типичното СИМ Ниво 1 представлява смес от 3D CAD модели за концептуална работа и 2D документация за процедурите по утвърждаване на процесите и за изпълнение на строителството. Тя може да включва двумерни и тримерни компютърни модели за визуализация или за създаване на концептуалните проекти. При Ниво 1 обаче моделите не се ползват съвместно от участниците в процеса.

 • Ниво 2 (Level 2) включва взаимодействие и обмен на информация базирана на файлове между различните участници, както и други аспекти на СИМ като – Обща информационна среда (CDE) и изготвяне на База-данни от Строителство към Ползване ( COBie). На този етап проектната информация може все още да се съхранява на различни места и връзките между участниците в процесите да се настройват и управляват ръчно.

То се отличава по съвместната работа – всички участници ползват собствени 3D CAD модели, и не работят непременно върху общ, съвместен модел. Съвместната работа се осъществява според начина по който участниците в процеса обменят информация помежду си. Проектната информация се обменя на базата на общ файлов формат, което дава възможност на всеки участник да комбинира своята информация с общата и така да създава и изследва общ модел чрез своята собствена технология. Ниво 2 СИМ е управляема тримерна 3D работна среда с данни за обекта създадена на базата на отделните модели генерирани и използвани от отделните участници. Дори когато отделните модели са обединени в общ модел те не губят своята индентичност и цялост.

 • Ниво 3 (Level 3) все още не е специфицирано подробно, но следва да съдържа напълно интегриран СИМ процес. Това включва аспекти като – получаване и зареждане на данни от един и същ общодостъпен централен модел в реално време.

Това предстоящо ниво, някъде наричано още „Свещения Граал“ на СИМ, представлява пълно сътрудничество между всички участници в жизнения цикъл на сградата или съоръжението чрез използването на негов общ модел. Този модел се съхранява на едно място и следва да е напълно съвместим с всички развиващи се в областта старндарти. Общият модел е достъпен за всички и съдържа освен тримерна геометрична информация и данни за последователността на изпълнение (4D), стойността (5D) и информация необходима за управлението на собствеността (6D).

Нивата на зрялост при използването на СИМ са дефинирани чрез Моделът за зрялост на СИМ, разработен от Марк Бю и Мервин Ричардс за да ги изяснят в стандарта на Обединеното Кралство PAS 1192.

2. Dimensions / Размерност на модела

Поради факта, че СИМ навлиза в много аспекти на жизнения цикъл на инвестиционен обект, могат да се дефинират няколко допълнителни размерности на модела. Освен характерните и досега в строителството 2D (чертежи) и 3D (макети) модели при СИМ се въвеждат и следните нови размерности:

 • 4D се отнася към времето – или по-точно за планирането на изпълнението на оебкта, което е включено в СИМ процесите. Чрез графиците на изпълнение и времевите анализи участниците в проекта и разбира се бъдещия собственик могат да оценят как проекта ще се развива и ще функционира във времето. Към тази размерност могат да се отнесат и всички симулации на които би могло да бъде подложен модела с оглед на оценка на дълготрайността на бъдещата сграда или съоръжение.

 • 5D добавя финансирането - Чрез този аспект на използването на СИМ се подчертава възможността да се анализира много точно стойността на отделните части и дейности по време на изпълнението и управлението на обекта.

 • 6D и следващите нива на размерност се отнасят директно към фазата на управление и поддръжка. Когато става дума за проект за сграда могат да бъдат покрити широк кръг изисквания и стратегии за развитие и управление, както и за бъдещи реконструкции.

3. BIM Protocol / СИМ Протокол

СИМ Протокол е официалното споразумение, което дава възможност за плавното протичане на процесите в един СИМ проект. Чрез него се определя ролята на Информационния мениджър и всички стандарти, които следва да бъдат спазвани от членовете на проектния екип. Протоколът описва и нивото на подробности на информацията, които следва да съдържат различните части на проекта както и форматът на представянето им. Този формат може да е обвързан и със специфични лицензи на производители на СИМ програмни продукти. Обобщено може да се определи, че чрез СИМ Протокол се създава работната среда за обмен на информация между различните участници в един проект управляван от конкретен възложител. Протоколът осигурява и проследяемост на информацията. При допусната грешка в данните свързани с конкретния модел чрез СИМ ПРОТОКОЛА може да се установи кой и кога е допуснал грешката. Протоколът може да бъде не само технически инструмент, но да бъде част от договорните отношения между участниците в процеса. Той се явява изключително важен инструмент за управление и координация на един проект в който се прилага СИМ.

4. Employers Information Requirements (EIR) / Информационни изисквания на възложителя (ИИВ)

Този документ следва да предхожда сключването на договор между възложителя и изпълнителя. Чрез него възложителят следва да определи точно каква информация следва да му бъде предоставена от изпълнителите на проекта. В това понятие се включват и форматите на информационните масиви, кога следва те да бъдат предоставени и за какво ще бъдат използвани. Това поставя високи изисквания пред възложителя. Той трябва да е наясно във всеки един момент каква информация ще му е нужна за протичането на управляваните от него работни процеси. Този документ следва да описва необходимата информация за всички етапи на проекта и стандартите, които трябва да се прилагат при подготвянето и предоставянето и на възложителя. Обикновено изискванията са разделени на три основни области:

 • Технически изисквания
  тук се включват изискванията към софтуерната платформа, форматите за обмен на информация, ниво на подробности на информацията и необходимост от обучение на участниците.

 • Управленски изисквания
  тук се включват ролите на отделните участници в процеса и техните отговорности в него, процесите на сътрудничество между тях, изискванията за сигурност на информацията и др.

 • Търговски изисквания
  в тази част могат да се включат неща като – валидност на информацията във времето, оценка на стойността на доставките и оценка на компетентността на участниците.

5. Master Information Delivery Plan (MIDP) / Основен план за предоставяне на информация (ОППИ)

Това е график за изпълнението на проекта с прилагане на СИМ. Тук се описват всички етапи и фази на изпълнението на проекта - кой, кога и на кого следва да предостави съответната информация. Този план всъщност се явява като част от Информационни изисквания на възложителя (EIR)

В графика следва да се включи всеки документ, които се явява като част от проекта. Било то –тримерен модел, доклад за анализ на модела, списъци на доставки или просто доклад за изпълнението на отделна фаза на проекта. В него следва да се включи всеки елемент от проекта, който трябва да бъде предаден на възложителя за да се счита проекта за приключен. В него се описват – модели, чертежи и фотореалистични изображения; спецификации; списъци на оборудване; графици; количествени сметки; обяснителни записки и др.

6. BIM Execution Plan (BEP) / План за изпълнение на СИМ (ПИС)

Този документ се прави в два варианта – преди и след сключването на договор за изпълнение. И двата типа ПИС изясняват детайли за използването на различни часто от информацията за проекта и обикновено са неразделно приложение от Информационни изисквания на възложителя (EIR).

ПИС всъщност е част от процеса за избор на изпълнители. Чрез него може да се оцени ефективността на за прилагане на СИМ от отделните изпълнители и дали те ще могат да изпълнят задачата. От тях се очаква към офертата си за изпълнение на проекта да покажат и детайлно как ще приложат изискванията за управление на информацията и детайлността за изпълнение и управление на СИМ.

Предварителният ПИС обикновенно съдържа схемата на предварителен план за развитие на проекта които включват и възможностите, компетентностите и опита на потенциалните изпълнители и целите при съвместната им работа. Най общо казано – Какво и как следва да се направи.

Договорният ПИС е много по-детайлиран и в него залягат специфичните стратегии за етапите на проекта, включително ролите и отговорностите на участниците, документация от рода на - Основен план за предоставяне на информация ОППИ , методи и процедури на работа и др. Всъщност чрез него се описва какво и как точно трябва да направи колектива като се поставят срокове и критерии, чрез които следва да се контролира изпълнението.

7. Common Data Environment (CDE) / Обща Среда за Съхранение на Данни (ОССД)

Това е мястото където се случва магията на СИМ.

Както е видно от названието и това е цифровата работна среда за съхраняване на всички информации за проекта. Това може да е наето облачно пространство или сървър при някои от участниците в проекта. Всички членове на колектива следва да имат съответния достъп и права за промени – където е необходимо. Този метод на работа намалява риска от дублиране на информацията и грешки в комуникацията между членовата на работния екип. ОССД следва да е единствения източник на информация за проекта.

ОССД се съхранява и контролира от Информационния Мениджър – определен в СИМ Протокола. Той следва да е назначен от възложителя. Информационният мениджър носи отговорността за спазването на протоколите и за сигурността на данните на проекта.

8. Data Classification / Класификация на данните

Класифицирането на данните е познато понятие, но СИМ го издига на по-високо ниво. В много случай отделни компании и организации имат свои начини за класифициране на данните. Този подход обаче поставя под заплаха едни от най-важните предимства и цели на СИМ.

Съществуват различни системи за класифициране като MasterFormat, OmniClass Construction Classification System и UNICLASS.

Независимо дали всички участници в проекта ще се обединят към някоя от тези системи или нещо друго, то от изключителна важност е да има еднакъв подход към класифицирането на данните и той да е единен за всички. Това не се ограничава само до проектния колектив, а до всички – производство, строителство, поддръжка. Класифицирането на данните дава възможност за структурирането им, които улеснява подреждането, търсенето и систематизирането им.

9. Project Information Model (PIM) / Проектен информационен модел (ПИМ)

Този модел наричан още и инженерен цифров модел, представя проекта като единно цяло. Той може да се използва за предварителна визуализация на бъдещия строителен обект, с него се извършват инженерни анализи и чрез него се детайлират и оптимизират строителните системи и подходи за изпълнението на обекта. Всички отделни части на проекта допринасят за изграждането на ПИМ, който се използва от концептуалното решение до подписването на договора за строителство.

Една от основните задачи на ПИМ е да даде обща представа на участниците в проекта за съвместните им действия и намерения при изготвянето на проекта. Той обикновенно съдържа, както графична, така и не-графична информация. Всеки участник в проектирането – архитект, конструктор, инсталационен инженер, геодезист – създава един или няколко модела. Модели се създават още в концептуалната фаза – обемно-пространствени решения, идейни модели – чрез които се формира идеята за бъдещия строеж. Във следващите фази се оформя виртуалния строителен модел, който следва да съдържа всичко което трябва да бъде изработено, инсталирано или конструирано на място.

ПИМ обикновено се ползва по време на етапа на проектиране и строителство след което той се доразвива във Имотен Информационен Модел ИИМ. (Виж по-долу) Изискванията към последния се задават в Информационни изисквания на възложителя ИИВ

10. Asset Information Model (AIM) / Имотен Информационен Модел (ИИМ)

Този информационен модел се създава на базата на ПИМ и се използва за управлението, поддръжката и използването на инвестиционния проект, такъв какъвто е изпълнен. Разбира се той може да бъде изпълнен и без наличието на ПИМ, ако в обекта се поддържа специализирана система за управление на собствеността.

Стандартното съдържание на ИИМ включва:

 • Данните определящи оригиналното проектно намерение от ПИМ или друга предварително известна информация.

 • 3D модели, заедно с документация и метаданни.

 • Детайли свързани със собствеността, правата, ограниченията, проучвания и измервания и др. информации.

11. LoD (Level of Development/Definition) / Ниво на развитие (НР)

LoD е понятие свързано със СИМ в което може да има регионални различия, но принципните дефиниции са подобни.

Спецификацията на LoD следва да бъде приложена към всички фази на проекта, както относно графичното представяне, така и спрямо данните които следва да съдържа модела при завършването на даден етап.

В приетия в Обединеното Кралство AEC (UK) BIM Technology Protocol НР се разделя на две части:

 • Ниво на Детайл (НД)– за графичното съдържание.

 • Ниво на Информация (НИ) – за не – графичното съдържание.

При всички варианти на това понятие, се цели да се контролира количеството информация, която се въвежда в модела на всеки етап от развитието и използването му. Това трябва да предотврати препълването на модела с информация в началните фази на развитието му. Количеството на информация следва да е съобразено с моментите на взимане на ключови решения в процеса на използване на СИМ. При началните фази на обсъждане на концепцията сигурно не е нужна информация за инсталациите и поддръжката, която ще е задължителна във фазите на проектиране и управление.

12. Industry Foundation Class (IFC) / Базови индустриални класове

IFC е международен формат на данни развиван и поддържан от организацията buildingSMART. Той е проектиран за да може пълно да се опишат данните за продукцията на строителната индустрия – сгради и съоръжения – с оглед на улесняването на обмена на информация между различните участници в процесите и различните типове програмни продукти.

IFC е вече стандартизиран чрез ISO 16739, който е въведен и в България през 2017 г чрез БДС EN ISO 16739:2017 . Този стандарт е в непрекъснато развитие. Последният му вариант покрива :

 • Формати за обмен изисквани през фазите на жизнения цикъл на една сграда.

 • Формати за обмен изисквани от всички дисциплини и участници в тези фази на жизнения цикъл.

Въпреки това не се покриват формати за обмен извън проектиране, строителство, производство на строителни елементи, управление и поддръжка на сградата и аспекти на поведението и.

Много програмни продукти (като Revit, ALLPLAN, ARCHICAD и др.) поддържат импортиране и експортиране на модела от и към IFC.

13. COBie (Construction into Operation of Building information exchange) / (Обмен на информация за Сграда от Строителството към Ползването ѝ)

COBie е структуриран, независим формат на данни, който се фокусира по-скоро на описателната информация, отколкото на геометричната. Официално той е част от структурираната чрез IFC информация, която трябва да се предаде от строителя на собственика с оглед на улесняването на взимането на решения при управлението на собствеността и на изградените активи.

Това е база-данни във таблична форма която обикновено съдържа:

 • Списъци на оборудването и обзавеждането

 • Технически паспорти на всички използвани продукти и материали

 • Гаранционни условия и срокове

 • Списъци на резервни части

 • Графици за профилактична поддръжка

COBie е развит за да опрости управлението на данните получени чрез СИМ и това да се осъществи независимо от уменията свързани с ИТ. Така или иначе не всеки инструмент за създаване на СИМ поддържа COBie , така че този формат не може да бъде универсално приложен.

Както е видно при въвеждането на СИМ в строителството се изисква не само ползването на един или друг програмен продукт, който да облекчи съответните работни процеси. Необходимо е всички основни участници в инвестиционния процес – възложител, изпълнители проектанти и строители, управители на собствеността - да са наясно с новите процеси и възможности на технологиите и да са добре подготвени за възлагането, изпълнението, контролирането и поддръжката на инвестиционния обект. Подготовката за използването на СИМ у нас следва да започне при активната ангажираност на държавните и общинските органи и всички браншови организации – КАБ, КИИП, КСБ, БАИИК и др. Необходими са промени в нормативните документи свързани с инвестиционния процес, превод и адаптация на стандарти, разработване на примерни документи и ръководства за прилагането им. Създадената с помощта на Европейската комисия работна група EU BIM Task Group вече публикува - Наръчник за въвеждането на СИМ в Европейския Обществен Сектор. Той дава добра основа да се започне подготовката на условията за използване на СИМ в България.


X