Мениджмънт

Как периферните изчисления променят мрежата

CIO MediaПериферните изчисления позволяват на данните, получени от IoT устройства, да се обработят близо до мястото, където са създадени, вместо да се изпращат по дълги маршрути до центрове на данни или облаци.

Извършването на тези изчисления близо до периферията на мрежата дава възможност на компаниите да анализират важни данни в почти реално време, което е от голямо значение за фирми от различни отрасли, в т.ч. производство, здравеопазване, телекомуникации и финанси.

„В повечето случаи предположението, че всичко се намира в облака със силна и стабилна връзка между облака и периферното устройство, просто не е реалистична“, коментира Хедлър Антюнс, старши директор по фирмени стратегически иновации в Cisco.

Какво точно са периферните изчисления?

Периферните изчисления са „мрежа от центрове на микроданни, които обработват или съхраняват ключови данни локално и пренасят всички получени данни в главен център или в облачно място за съхранение", смятат от IDC.

Обикновено се цитират при използването на Интернет на нещата (IoT), при който периферните устройства събират данни, понякога в огромни количества, и ги изпращат за обработка до всички центрове на данни или облаци. Периферните изчисления обработват част от тези данни локално, като по този начин намаляват натоварването на централните хранилища.

Обикновено това се извършва от IoT устройства, които прехвърлят данните до локално устройство, съставено от изчислителна функция, склад и мрежова свързаност в малък мащаб. Данните се обработват в периферията и всичката информация или част от нея се изпраща в центъра за съхранение или корпоративния център за данни, място за колокация или IaaS облак.

Защо са важни периферните изчисления?

Внедряването на периферни изчисления е подходящо в множество случаи. Един такъв случай е, когато IoT устройствата имат слаба връзка и не е ефективно за тях непрекъснато да са във връзка с централния облак.

Друг случай е латенточувствителната обработка на информация. Периферните изчисления намаляват латентността, защото данните няма нужда да прекосяват мрежата до центъра на данни или облака, за да бъдат обработени. Това е идеално за ситуации, в които латентността от милисекунди е недопустима, като например в областта на финансовите услуги или производството.

Ето един пример за внедряване на периферни изчисления. Нефтена сонда в океана има хиляди сензори, които подават огромни количества данни, повечето от които маловажни, вероятно информация, която потвърждава, че системата работи нормално.

Тези данни едва ли има нужда да бъдат прехвърляни по мрежата веднага щом са получени. Вместо това периферните изчислителни системи събират данните и ги изпращат като дневни отчети до информационния център или облак за дългосрочно съхранение. Като изпраща само важната информация, периферната изчислителна система намалява количество данни, прехвърляни по мрежата.

Друг случай на използване на периферни изчисления е изграждането на 5G мрежи от телекомуникационните компании. Коли Куин, ръководител изследвания в IDC, прогнозира, че когато доставчиците на телекомуникационни услуги вграждат 5G в своите безжични мрежи, те все по-често ще добавят центрове за микроданни, интегрирани или разположени в съседство с 5G кулите. Бизнес клиентите ще могат да притежават или да наемат пространство в тези центрове за микроданни, за да извършват периферни изчисления, като имат директен достъп до гейтуей в по-широката мрежа на телеком доставчика, която може да се свърже с публичен доставчик на IaaS облачни услуги.

Периферни срещу мъглови изчисления

Пазарът на периферни изчисления вече добива форма, като има един важен термин, свързан с него, който добива полярност - мъглови изчисления (fog computing).

Мъглата се отнася за мрежовите връзки между периферните устройства и облака. Периферията, от друга страна, се отнася по-конкретно до изчислителните процеси, извършвани близо до периферните устройства. Следователно мъглата включва периферните изчисления, но може също да включва мрежата, необходима за доставянето на данните до крайната им дестинация.

Поддръжници на OpenFog Consortium, организация, оглавявана от Cisco, Intel, Microsoft, Dell EMC и академични институти като университетите Princeton и Purdue, разработват референти архитектури за внедряването на мъглови и периферни изчисления.

Някои предсказват, че периферните изчисления ще изместят облаците. Но Мънг Ченг, ректор на техническия университет Purdue и съпредседател на OpenFog Consortium, вярва, че нито един изчислителен модел няма да доминира, а по-скоро ще се сформира консорциум. Мъгловите и периферните изчисления са полезни, когато е налице необходимост от анализ на полеви данни в реално време.

Сигурност на периферните изчисления

Има две страни на тази монета. Някои смятат, че сигурността теоретически е по-добра в среда на периферни изчисления, защото данните не се прехвърлят по мрежата и остават близо до мястото, където са създадени. По-малко данни във фирмения център за съхранение или в облачната среда означава по-малка уязвимост, в случай че някоя от тези среди се компрометира.

От друга страна, някои вярват, че периферните изчисления са принципно по-слабо защитени, защото самите периферни устройва са по-уязвими. Затова, когато се проектира внедряване на мъглови или периферни изчисления, сигурността трябва да е от първостепенно значение. Криптиране на данните, контрол на достъпа и използването на VPN tunneling са важни елементи за защита на периферните изчислителни системи.

Термини и определения при периферните изчисления

Като всяка технологична област периферните изчисления имат своя собствена терминология. Ето кратко определение на най-често използваните термини:

  • Периферни устройства: Това може да е всяко устройство, което произвежда данни – сензори, индустриални машини или други устройва, които създават или събират данни.

  • Периферия: Какво представлява периферията зависи от случая. В областта на телекомуникациите периферия е клетъчният телефон или клетката. В автомобилната индустрия, периферията на мрежата може да е колата. В производството това може да е машина или цех. В ИТ компанията това може да е лаптоп.

  • Периферен гейтуей: Гейтуей е буферът между мястото, където периферните изчислителни процеси се извършват и по-широката мъглова мрежа. Гейтуеят е прозорецът към по-голямата среда отвъд периферията на мрежата.

  • Дебел клиент (Fat client): Софтуер, който може да извършва някаква обработка на данни в периферните устройства. Това е обратното на тънък клиент, който просто прехвърля данни.

  • Периферно изчислително оборудване: Периферните изчисления използват набор от съществуващо и ново оборудване. Много устройва, сензори и машини могат да се пригодят да работят в периферна изчислителна среда, като просто бъдат свързани в интернет. Cisco и други доставчици на хардуер предлагат най-различно усилено мрежово оборудване, което е с по-здрав екстериор за използване в полеви условия. Различни видове изчислителни сървъри, конвергирани системи и дори хардуерни системи-хранилища като уеб услугата на Amazon Snowball могат да се използват при внедряването на периферни изчисления.

  • Мобилни периферни изчисления: Това се отнася до изграждането на периферни изчислителни системи в телекомуникациите, особено при 5G. Превод и редакция - Юлия Уршева.


X