Мениджмънт

Благодарение на IoT застраховката ще стане повече превантивна и по-малко реактивна

CIO Media

CIO, САЩ

Интернет на нещата (Internet of things, или IoT) измина дългия път на развитие от футуристична ИТ концепция до реална технология. В резултат на това скоростно се увеличи броят на мрежите от сензори и на свързаните устройства, предаващи данни чрез технологии като Wi-Fi и Bluetooth. Първите възползвали се от IoT вече си възвръщат инвестициите, като чрез данните от сензорите създават нови приложения и подобряват процеса на взимане на решения. Според проучване на Accenture именно застрахователната индустрия има най-голям шанс да реализира стойност от Интернет на нещата.
Само преди няколко години ситуацията беше далеч по-различна. През 2012 59% от мениджърите по риска заявиха, че нежеланието за промяна е най-голямата слабост на застрахователите и брокерите. Оттогава индустрията драстично преодоля задръжките си към иновациите, особено по отношение на Интернет на нещата. Технологията има потенциала значително да трансформира традиционния бизнес модел и да подобри оценката на риска. 
IoT и бъдещето на бизнеса Експертите са категорични, че Интернет на нещата ще доведе до значително намаляване на загубите във всеки застрахователен сектор. Компаниите винаги са оценявали риска на базата на данни, но в миналото те са събирани от попълнените формуляри на клиентите. Сега IoT предлага достъп до голям набор лична информация, което значително ще подобри прецизността при работата на служителите. Застрахователите вече не само по-добре ще разбират риска, но и ще определят цената на своите полици.Обективните показатели в реално време ще помогнат да се намали рискът за прекъсване на работата – например заради инцидент на служителите или клиентите. А това ще има огромно влияние върху бизнеса. 
От друга страна, се очаква да се променят отношенията между компаниите и клиентите. IoT ще позволи да се осигурят услуги с добавена стойност, например като обратна връзка за шофьорите. Това на свой ред може да доведе до по-близки и проактивни отношения с притежателите на полиците, като същевременно се генерират нови приходи. 

От гледна точка на перспективите за полиците IoT ще позволи изпращането на автоматични уведомления за загуби въз основа на данните от сензорите. Същевременно технологията ще промени и работата на маркетинговите отдели, тъй като ще предостави безпрецедентната възможност за събиране на огромно количество информация за потребителското поведение. 
Практически приложения на IoT в застраховането
IoT обхваща всички преносими устройства, сензорите в домакинствата и свързаните превозни средства, използващи телематика. Ето кои са основните източници на данни, които ще предоставят нови възможности за застрахователните компании. 

    Сензорите на автомобилите извличат данни от превозните средства – лични или служебни – по същия начин, както контейнерите за превоз разчитат на сензори и GPS, за да измерват изминатото разстояние, скоростта и честотата на спиране. Друг пример са диагностичните сензори при индустриалното оборудване, които изпращат уведомления на собствениците при повишен риск от нарушаване или прекъсване на функциите. 

    Сензорите в околната среда включват умните термостати и индустриалните системи за контрол, както и сензорите за сигурност като аларми, дронове и камери. Тези устройства се използват в земеделското оборудване (за да се следи развитието на посевите), в търговията на дребно и в индустриалните обекти. 

    Биометричните сензори се поставят обикновено на преносими устройства и имат за цел да проследяват показатели, свързани със здравословното състояние – като сърдечен ритъм и изминати крачки. При индустриалната употреба подобни сензори могат да сигнализират кога служителите вдигат предмети неправилно или са изморени до степен, в която рискуват да получат травма. 

    Географските информационни системи са сензори, които предоставят геофизични, топографски, климатични и и хидрологични данни. Тези сензори могат да помогнат на застрахователите по-добре да разбират риска, свързван с метеорологични събития и смяната на сезоните, който е важен за редица индустрии. Освен това те могат да осигурят данни, които да помогнат да се определи вероятността предстояща тропическа буря да попречи за провеждането на дадено спортно събитие. 

Предизвикателства пред навлизането на IoT в застрахователната индустрия 

До момента е постигнат значителен прогрес, но въвеждането на Интернет на нещата е все още в своя начален етап. Той ще бъде широко приложен, когато индустрията се справи с няколко основни предизвикателства. Една от ключовите трудности е свързана странсформирането на бизнес модела на застраховането. Всъщност тук съществува сериозна дилема. Ползите от използването на IoT се свеждат до намаляване на риска и на предявените претенции. Това обаче на свой ред ще доведе до по-малко загуби и по-малки премии в дългосрочен план. Падането на приходите не е добра новина за нито една индустрия. Откриването на нови източници на приходи ще бъдат двигател за внедряването на IoT устройства. 
В тази връзка обаче се очаква да се появят нови конкуренти, които вече са се фокусирали върху предоставяните от IoT възможности. Това са производителите, охранителните фирми и, разбира се, дигиталните компании като Google и Amazon.
Не на последно място, IoT обещава да осигури отстъпки за онези, които са нерискови шофьори или водят здравословен начин на живот. Но Интернет на нещата може и да не успее да промени поведението на всички индивиди или компании, които представляват по-голям риск. Това вероятно ще доведе до по-високо таксуване спрямо традиционните застрахователни модели и до отлив на голяма част от потребителите. В този смисъл технологията застрашава ръста на застрахователните продукти, свързани с IoT.

Второто предизвикателство пред застрахователната индустрия засяга управлението на данните. Досега се разчиташе на административни решения за полици, приложения за управление на предявените претенции и системи за отчетност. Новите по-големи набори от данни добавят още едно измерение. За съжаление много застрахователни компании не успяват да се справят с навременната обработка и анализирането дори на традиционните данни, какво остава за новите. 

За да се справят с този проблем, особено с големия обем информация от IoT устройствата, се изисква приемането на стратегия за управление на данните. Това е изключително важно при сливането на информацията от новите IoT източници с традиционните такива – като данните за клиентите и полиците. Този нов подход трябва да осигурява общи решения, инструменти, методологии, а управлението на IoT данните трябва да е поставено в центъра. 
Третото предизвикателство се свежда до отговарянето на въпроса чия собственост са генерираните от IoT данни. Дали те са собственост на застрахователната компания или на клиентите? Например потребителите могат да заявят, че имат право над тази информация и трябва да имат достъп до историческите данни за своите предявени претенции, за да сменят застрахователя при подновяване на полицата. Очаква се в близко бъдеще това да бъде една доста интересна дискусия за всички компании в сектора. 

Четвъртото предизвикателство е свързано със законовата уредба. Всъщност застрахователният сектор е един от първите, подложени на регулации, и това продължава да бъде така и днес. Големият въпрос тук е какви законови мерки трябва да се прилагат спрямо данните, генерирани от сензорите. 

Макар че вече са уредени теми като неприкосновеността на личните данни, все по-инвазивният характер на IoT отваря широко поле за действие от юридическа гледна точка. Всъщност мобилността на IoT данните може дори да наложи регулацията на трансграничните данни, например когато шофьор пътува между различни държави.

Последното основно предизвикателство е свързано със сигурността на данните. Колкото по-разпространена става тази технология, толкова повече опити за кибератаки и измами ще има. Голямото количество данни, което ще преминава между свързаните превозни средства, свързаните домове и застрахователната компания, ще бъде уязвимо на прихващане. Застрахователите ще бъдат принудени да инвестират значителни средства в сигурността на данните и защитата от измами. 
Застрахователите имат още много работа 

Макар че реализирането на пълния потенциал на IoT в сектора няма да бъде безпроблемно, прилагането на новите възможности вече дава позитивни резултати. IoT без съмнение позволява по-лесно да се предвиждат загубите и следователно да се предотвратяват. Автономните автомобили, свързаните и преносимите устройства ще доведат до преминаване към един нов тип отношения с клиентите, при който застраховката ще стане по-малко реактивна и повече превантивна. Победителите ще се окажат онези организации, които могат да преодолеят днешните препятствия, за да прегърнат промяната и да капитализират несигурността. 

Да се приложи IoT стратегия обаче звучи доста по-лесно, отколкото всъщност е. Това изисква сериозни инвестиции в технологии, наемането на нови служители и може би дори въвеждането на нова организационна култура. Със сигурност по един или друг начин IoT ще трансформира застрахователната индустрия. Предстои обаче да се види кои компании ще оглавят промяната и кои ще изостанат. 

Превод и редакция Мария Динкова


X