Спонсорирано Съдържание

Новата 2010 - начало на експресна и сигурна електронна кореспонденция

CIO Media

Prepiska.com е публична среда за сигурен обмен на електронни документи, която е разработена и се поддържа от Инфонотари ЕАД. Prepiska.com предоставя надеждност на предоставяните услуги благодарение на необходимото технологично оборудване и квалифициран персонал. Нейната основна функция е да бъде посредник при обмена на юридически валидни електронни изявления. Средата осигурява възможност за обмен на всички видове документи, както и фактури, банкови извлечения, призовки и др. Prepiska.com може да замени изцяло обмена на документи на хартиен носител, като потребителите ще могат да ползват документите като правно валидно доказателство. ИНФОНОТАРИ ЕАД е Доставчик на удостоверителни услуги за универсален електронен подпис, регистриран по реда на ЗЕДЕП от КРС от декември 2005 г. и международно акредитиран доставчик на удостоверителни услуги от WebTrust от февруари 2008 г. Като посредник при електронни изявления ИНФОНОТАРИ ЕАД по възлагане от титуляра/автора изпраща, получава, записва или съхранява електронни изявления или извършва други услуги, свързани с тях, съгласно ЗЕДЕП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Prepiska.com e подобна на електронна поща и на куриерска служба, но е по-експресна и сигурна и от двете, тъй като чрез нея може да се изпращат и получават документи бързо като по електронната поща и надеждно като с куриерска служба.
- Самоличността на всеки автор и адресат в Prepiska.com е гарантирана, тъй като достъп до Prepiska.com имат само притежателите на Универсален електронен подпис, а за получаването му се изисква идентификация с официални данни.
- В Prepiska.com може да се обменят всички видове документи, независимо от техния формат и съдържание. За разлика от куриерските услуги, в Prepiska.com обемът на пратката не определя цената.
- Чрез Prepiska.com може да се изпрати документ на желан адресат, без задължително да се знае адресът на електронната му поща. Тук той може да бъде открит по ЕГН или БУЛСТАТ/ЕИК.
- В Prepiska.com може да се обменят всички видове документи, с гарантирано защитено съдържание и конфиденциалност на информацията, чрез криптиране на документите и възможност за прочитане единствено от адресата.
- За разлика от куриерската служба, с Prepiska.com един автор може едновременно да изпрати един или множество документи до различни адресати.
- Prepiska.com предоставя сигурността на куриерските услуги. Щом адресатът получи известие за постъпило съобщение, Prepiska.com го уведомява кой му пише, какъв документ му изпраща и кога е постъпил в Prepiska.com. Ако адресатът потвърди получаването на пратката, е задължен да подпише "Съгласие за получаване". Prepiska.com отново заверява с дата и час съгласието на адресата и веднага уведомява автора за това.
- Prepiska.com гарантира за неподправеността на всеки документ. Независимо дали става въпрос за автор или адресат, Prepiska.com не позволява да бъде извършена и най-малката промяна по документа и по неговото датиране.
- Prepiska.com служи и като архив, съхраняващ цялата информация, свързана с кореспонденцията, и в случай на спор, всяко недоразумение може да бъде изяснено.
- Всеки файл, изпратен и подписан чрез Prepiska.com, е документ.


1. Изпращачът съставя документ, който може да е в произволен формат - .doc, .xls, .pdf, .jpg и т.н.
2. Подписва документа чрез своя електронен подпис, който е издаден от лицензиран Удостоверителен орган върху смарт карта.
3. Изпращачът изпраща подписания документ чрез софтуера на Prepiska.com
4. Получателят веднага получава известие по e-mail за получен документ и след идентификация със своя електронен подпис и софтуера на Prepiska.com получава информация за автора на писмото.
5. Получателят избира дали да приеме или откаже документа.
6. Ако писмото бъде прието, Получателят изтегля документа чрез софтуера Prepiska.com.
7. Изпращачът получава Разписка със статуса на писмото - дали е получено и прието, или отказан.


гр. София 1000, ул. "Иван Вазов" № 16, ет.5
Tel: +359 2 921 08 57
Fax: +359 2 921 08 56


X