Проекти

ЦКБ изгражда ефективен модел за съхранение на данните

CIO Media

инж. Николай Попчев, директор “Информационни технологии” в Централна Кооперативна Банка

През изминалата година банката реализира проект по въвеждане на системата IBM Tivoli Storage Manager за автоматизация на паралеления канал за резервиране на банковата информационна система, заедно с изградения Disaster Recovery Center. С помощта на Tivoli Storage Manger се управляват и администрират всички архиви на информационната системата на банката. Системата архивира база данни на Oracle, системна информация и файлове. За целта се използват специализирани софтуерни агенти чрез които системата достъпва данните на тези системи (фиг.1).

Доставчик на оборудването и интегратор нарешението е Stone Computers, а внедряване на системата се осъществи за два месеца. При внедряването на решението се съобразихме с препоръките на производителя и практическия опит на фирмата интегратор, като оформихме самостоятелна зона в SAN мрежата на банката, осигурихме нужната междинна зона от дисково пространство, мрежови интерфейси и др.

Специфики

Решението осигурява съхранението на практически неограничен обем от информация, формиране на масиви от архивни данни на външни магнитни носители в основния изчислителен център на банката в София, като и в Disaster Recovery центъра, локализиран в град Пловдив.

Двата Tivoli Storage сървъра комуникират по между си и поддържат обща база данни със служебна информация.Тя включва каталози, индекси списък на задачите, служебни съобщение, история на събития и др.

За сега формираните масиви с архивни данни на външни носители периодично се прехвърлят в резервния изчислителен център в град Пловдив. Там системата ги разпознава благодарение на общата база данни на Tivoli Storage Manager и може да се премине към тяхното зареждане и използване.

Библиотеката, която се ползва в централата на банката в София, е IBM TS3310 Type Library с капацитет 24TB при компресия 2:1, а в Пловдив е инсталирана библиотека IBM TS3100 с 19.2 TB капацитет при компресия 2:1.

Предимства на решението

С помощта на системата всички архиви от банковата информационна система се управляват автоматизирано по предварително заложен сценарий, който отговаря на вътрешно банковите правила за съхранение на информация. Благодарение на Tivoli Storage Manager лесно и бъзо откриваме търсената от нас информация и имаме вътрешена инвентаризационна книга на всички архивни касети. На следващ етап архивните данни, които в момента периодично изпращаме в резервния център в Пловдив на външни носители ще бъдат пренасяне по електронен път по изградения комуникационен канал. В момента комуникационният канал се ползва основно за синхронизиране на данните на банковата информационна система в основния и резервния изчислителен център. С инсталирането на Tivoli Storage Manager може би се поставя начало за използване и на други продукти от тази фамилия.

Комуникации

Друг интересен проект е свързан с комуникационната миграция на всички офиси в София чрез изграждане на оптична MAN мрежа, като едновременно с това бяха включени и всички клонове на банката в страната. Основната цел на проекта е да се повиши капацитета на използваните комуникационни канали, тъй като банката предлага много услуги, които са свързани с работа в Интернет среда и изизскванията за комуникационен ресурс са повишиха. Надяваме се още това да подобри качеството и надежността на използваната от банката комуникационна инфраструктура.

В перспектива

По отношение на комуникационното осигуряване в бъдеще се планира да бъдат обхванати и всички офиси на банката в страната. Повишения капацитет на комуникационните канали ще позволи разширяването на voice каналите в клоновете и разширяване на voice мрежата към по-малките представителствата на банката в страната. Идеята е във всички представителства да бъде въведена IP телефония. Решението на което сме стъпили за реализиране на проекта, е Cisco Call Manager.

Във връзка с прехода към Единната Европейска платежна зона (SEPA ) в Централна Кооператовна Банка е стартиран процес на регистрация за извършване на SEPA плащания. Същевременно се работи и по реализиране на поредния етап от проекта SWIFTNet фаза 2, при който BKE механизмът, се заменя от осигуряващия повече контрол при бизнес взаимоотношенията RMA механизъм (Relationship Management Application).


Фигура 1: Архитектура на решението за съхранение на данни в ЦКБ

X