Проекти

BPM - с все по-съществено значение за компанните по света

CIO Media


Ключови изводи:

 • Над 80% от анкетираните в световен мащаб вече са завършили различни етапи от с въвеждането на BPM стратегии или инициативи или планират да приключат реализацията им в рамките на следващите 24 месеца.
 • В глобален мащаб основните участници при вземането на решение за покупката на BPM софтуер са спонсорите на проекта (42%), оперативните мениджъри (38%) и собствениците на бизнес процесите (36%).
 • Сред служителите, които използват BPM инструменти, за да осъществяват бизнес процеси са оперативните мениджъри (31%), експертите по бизнес процеси (29%), бизнес анализаторите (29%) и разработчиците на приложения (29%).
 • Според данните от проучването най-важните способности (оценени като критични или много важни), които допринасят за осъществяването на успешен BPM проект са детайлното познаване и разбиране на потока от процеси (77%) и мениджърските умения за обобщаване - т.е. способността да се разбере транзакционното влияние върху области като финасите, дистрибуцията и доставките) (74%).
 • Глобално, най-същественото въздействие на BPM се чувства или ще се почувства в по отношение на информационните технологии (69%), оперативната дейност (66%) и обслужването на клиенти (59%). Това са и сферите, в които се констатира най-голямо влияние на BPM концепцията и във всеки от изследваните региони.
 • Потенциалните странични ефекти от BPM, които представляват най-големи предизвикателства в световен мащаб, включват необходимостта от сътрудничество между различни бизнес звена (62%), необходимостта от по-добра комуникация между ИТ и бизнеса (61%) и необходимостта от инициативи в областта на управлението на промените (60%).
 • В световен мащаб специфичните процеси или видиве процеси, върху които компаниите ще фокусират BPM инициативите си през следващите 12 месеца са: управление на информационните технологии (47%), управление на знанията и промените (43%), управление на обслужването на клиенти (42%) и управление и развитие на продуктите и услугите (41%).
 • Повече от половината от запитаните общо, както и във всеки от регионите, посочват, че техните компании оценяват общата ефективността на някои бизнес процеси. Запитаните в ЕМЕА са най-склонни да оценят ефективността на всички процеси (35% - сравнено с 28% общо, 16% в САЩ и 30% в APAC).
 • Подобряването на качеството е най-използваният измерител сперед анкетираните компанни, които провеждат мониторинг на ефективността на бизнес процесите - общо, както и по региони (57% в световен мащаб, 61 % в САЩ, 56% в EMEA и 57% в APAC).
 • Глобално най-големите ползи за бизнеса, които вече са постигнати или се очаква да бъдат постигнати чрез използването на BPM софтуер за целите на минали, настоящи или бъдещи BPM инициативи, включват повишаване на производителността, понижаване на оперативните разходи и подобряване на качеството на продуктите или услугите.
 • Ползи за бизнеса, които са произтекли от/се очаква да бъдат постигнати чрез използване на BPM софтуер
 • В световен мащаб 45% от запитаните посочват, че са изключително или много удовлетворени от резултатите от техните BPM инициативи досега, като с най-голяма степен на удовлетвореност са компаниите в EMEA – 53%, следвани от тези в APAC – 47% и САЩ – 31%.
 • Мнозинството от запитаните в световен мащаб и в отделните региони заявяват, базирайки се на досегашния си опит, че направените разходи във връзка с отделни BPM инициативи са съвпадали с очакваните стойности. Приблизително една четвърт от запитаните считат, че разходите по отделните направления са били по-вискоки от очакваните, а по-малко от една четвърт от анкетираните компанни съобщават, че разходите са били по-ниски от очакваните.
 • Натрупан опит относно разходите, свързани с BPM проекти
 • В глобален мащаб запитаните твърдят, че най-високите скрити разходи, свързани с BPM начинания, са по отношение на управлението на промените и обучението на потребителите, насочено към тяхното убеждаване да преминат от модел на работа с фокус върху събитията към такъв с акцент върху задачите (43%).
 • Типичният BPM сценарий се състои от бизнес процес, който е обхванат от пакетни и специализирани приложения. В световен мащаб средното съотношение е 57% пакетни към 43% специализирани продукти.
 • Независимо от текущото съотношение между пакетни и специализирани продукти, 44% от запитаните споделят убеждението, че при стартиране на BPM вндеряване е по-изгодно да се заложи на относително по-високия дял на пакетните приложения в информационната инфраструктура, а 39% от анкетираните препоръчват по-голям относителен дял на специализираните приложения.
 • Повече от половината от запитаните от всички региони оценяват наличието на архитектура, ориентирана към услугите (Service-Oriented Architecture или SOA) като изключително или много важнo, a най-висока оценка за значението и дават анкетираните от APAC с 68% (в сравнени с 61% общо, 53% в САЩ и 57% в EMEA).
 • В световен мащаб най-съществените функции и възможности на софтуерните продукти, които се вземат под внимание при покупката на BPM решение са анализ на процесите (71%), конфигуриране на процесите (65%), документиране на процесите (65%), възможности за дефиниране на правила и процеси (63%), управление на човешките работни потоци (61%) и интеграция с корпоративните приложения (61%).
 • Най-важните характеристики при покупката на BPM софтуер са опростеност на операциите (68%), интерфейси към други приложения (66%), възможност за обработка на голям обем информация (63%), технологии, приспособими към стандарти (60%).

Кой идентифицира и дефинира бизнес процесите?

В световен мащаб групите, които най често се занимават с идентифициране и дефиниране на бизнес процесите в организациите са бизнес анализаторите (45%), експертите по бизнес процеси (42%), оперативните мениджъри (42%), собствениците на бизнес процеси (42%) и анализаторите на бизнес процеси (41%). Анкетираните служители на компании от САЩ твърдят по-категорично в сравнение с колегите си от другите региони, че собствениците на бизнес процесите, бизнес анализаторите, анализаторите на бизнес процеси и тесните специалисти са с водеща роля при идентифицирането и дефинирането на бизнес процесите. Обратно, запитаните от EMEA са по-склонни да посочат мениджърите на знания за процесите, архитектите на процеси, разработчиците на приложения, координаторите по управление на промените, външните консултанти и техническите/инфраструктурни архитекти като най-значимите за този процес групи (схема 1).


Кой използва BPM инструменти?

Групите служители, които прилагат BPM инструменти, за да реализират бизнес процеси са: оперативните мениджъри (31%), експертите по бизнес процеси (29%), бизнес анализаторите (29%) и разработчиците на приложения (29%). Докато собствениците на бизнес процеси в САЩ играят значима роля при решението за закупуване на BPM софтуер и при идентифицирането и дефинирането на бизнес процесите, те са много по-слабо ангажирани с използването на BPM инструментариума при осъществяването на даден процес (схема 2). За компанните от EMEA важно значение в това отношение имат експертите по бизнес процеси (37%) и техническите/инфраструктурни архитекти (32%).


Какви умения допринасят за осъществяването на успешен BPM проект?

Според запитаните от всички региони най-важните умения, съдействащи за осъществяването на един успешен BPM проект са детайлното познаване и разбиране на потока от процеси (77%) и мениджърските умения за обобщаване (способността да се разбере транзакционното влиание върху области като финасите, дистрибуцията и доставките) (74%). Това са най-съществените качества и според данните по региони (САЩ, EMEA, APAC). В APAC 73% от запитаните разглеждат мениджърският опит в съвместни проекти като критично или много важно качество. Анкетираните в САЩ пък са по-склонни в сравнение с тези в останалите региони да определят техниките за намиране на информация (69%) за съществено качество, когато става дума за успешен BPM проект. Свързаността със SOA се разглежда като по-съществена в APAC (60%) спрямо другите региони. За запитаните от EMEA дълбоките познания в областта на техническите аспекти на процеса (64%) са оценени като третото най-важно качество за един успешен BPM проект (схема 3).Какви нови роли и отговорности възникват в резултат на BPM инициативите?

Мнозинството от запитаните в световен мащаб както и във всеки от регионите потвърждават развитието на нови роли и отговорности както в сферата на ИТ, таки и в тази на бизнеса като резултат от предприетите BPM инициативи (схема 4). Данните за анкетираните от САЩ показват най-високи стойности за твъреднието, че не са възникнали нови роли и отговорности в техните компанни в поради проведени BPM начинания (28% в сравнение с 16% общо, 10% в EMEA и 13% в APAC). Най-голям положителен брой отговори се наблюдава в ЕMEA, където 89% от запитаните потвърждават развитието на нови роли и отговорности.


Как се отразяват BPM инициативите в различните сфери на бизнеса?

В световен мащаб най-същественият ефект от осъществяването на BPM инициативи е в сферата на информационните технологии (69%), оперативната работа (66%) и обслужването на клиенти (59%). Проучването показва, че и за всеки отделен регион това са сферите, в които въздействието на BPM инициативите е най-силно. Анкетираните от САЩ отчитат най-малка степен на въздействие на BPM инициативите върху различните области на бизнеса. Силно повлияни от BPM инициативи в EMEA в сравнение с резултатите за останалите региони са областите логистика и доставки, продажби, покупки, маркетинг и производство (схема 5).

Какви са страничните ефекти на BPM?

Потенциалните странични ефекти от BPM (схема 6), които в световен мащаб извеждат на преден план съществени предизвикателства, са нуждата от сътрудничество между различните бизнес звена (62%), необходимостта от по-добра комуникация между ИТ и бизнеса (61%) и нуждата от инициативи в областта на управлението на промените (60%). Нуждата от развитие на набор от необходими умения е по-високо в листата с потенциални предизвикателства на анкетираните от APAC в сравнение с останалите региони. Нуждата от по-добра комуникация между ИТ и бизнесът е с най-висока оценка в EMEA, а с най-ниска в САЩ. Анкетираните американци отчитата промените в плановете и стратегиите за назначаване като най-малко вероятна причина за възникване на значими предизвикателства (35%).


Какви ползи носи на бизнеса използването на BPM софтуер?

Глобално най-големите ползи за бизнеса, постигани чрез използването на BPM софтуер, включват повишаване на производителността, понижаване на оперативните разходи и подобряване на качеството на продуктите или услугите (схема 7). Запитаните служители на компанни от САЩ са най-склонни да очакват понижаване на оперативните разходи вследствие на използването на BPM решение (63% в сравнение с 50% за EMEA и 52% за APAC). Най-малко анкетирани от ЕМЕА пък считат, че е постигната (27%) или се очаква да бъде постигната (31%) гъвкавост и подвижност на процесите в резултат на използването на BPM софтуер.

  позтигнати ползи очаквани ползи
EMEA ОБЩО EMEA ОБЩО
Повишаване на производителността 52% 46% 45% 52%
Намаляване на оперативните разходи 46% 46% 50% 54%
Подобряване на качеството на продуктите или услугите 55% 45% 42% 50%
Подобряване на прозрачността и контрола 47% 42% 40% 45%
Подобряване на гъвкавостта и подвижността на процесите 27% 38% 31% 42%
Ускоряване на кръгооборота на процесите 33% 36% 37% 43%
Понижаване на разходите за въвеждане на нов процес 37% 35% 43% 42%
По-добро напасване и проследяемост на процесите 26% 33% 30% 39%
По-висока степен на иновациите 33% 26% 39% 36%
Не съм сигурен 3% 7% 3% 4%
Никое от посочените 2% 5% 1% 2%
Друго 1% 2% 1% 1%


Доколко удовлетворени са компаниите от реализираните до момента BPM инициативи?

45% от запитаните в световен мащаб посочват, че са изключително или много доволни от резултатите на техните BPM проекти до този момент (схема 8). Най-висока степен на удовлетвореност се наблюдава в региона на EMEA с 53%, следван от APAC с 47% и САЩ с 31%. Мнозинството американци се чувстват удовлетворени в известна степен от BPM инициативите си, а над една четвърт от тях (29%) смятат, че е рано да се каже.


Какви са разходите, свързани с реализацията на BPM проекти?

Мнозинството от запитаните в световен мащаб, както и в отделните региони заявяват, базирайки се на опита си, че направените разходи във връзка с отделни BPM инициативи са съвпадали с очакваните стойности (схема 9). Приблизително една четвърт от анкетираните считат, че разходите по отделните направления са били по-вискоки от очакваните, а по-малко от една четвърт - че разходите са били по-ниски от предвидените. Запитаните от EMEA твърдят най-често в сравнение с техните колеги от другите региони, че описаните видове разходи са се оказали по-ниски от планираните.


По-високи от очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 21% 22%
Обучение на персонала 25% 26%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 22% 29%
Административни/оперативни разходи 21% 25%
Разходи за управление на промените 23% 26%
Други 7% 7%

По-ниски от очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 19% 15%
Обучение на персонала 21% 18%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 25% 17%
Административни/оперативни разходи 21% 20%
Разходи за управление на промените 28% 18%
Други 7% 5%

Съвпадат с очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 48% 42%
Обучение на персонала 45% 44%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 41% 36%
Административни/оперативни разходи 49% 45%
Разходи за управление на промените 38% 42%
Други 7% 12%

Кой участва в избора на BPM доставчици и решения?

Според обобщените резултати от цял свят, както и според тези от EMEA и APAC, нивото директор/мениджър от ИТ управлението е най-обвързаната група служители в компаниите, когато става въпрос за препоръчването или избора на BPM решения и доставчици (схема 10). В САЩ висшият ИТ мениджмънт (CIO, CTO, VP) най-често е групата, отговаряща за предварителното проучване и изборът на BPM приложения в организациите (77%).


Какви са на-важните функции на BPM софтуера?

Както се вижда на схема 11, в световен мащаб най-съществените възможности на софтуерните продукти, които се вземат под внимание при покупката на BPM решение (оценени като изключително или много важни), са анализ на процесите (71%), конфигуриране на процесите (65%), документиране на процесите (65%), възможности за дефиниране на правила и процеси (63%), управление на човешките работни потоци (61%) и интеграция с корпоративните приложения (61%). Анкетираните от САЩ са най-склонни да определят анализа на процесите и възможностите за дефиниране на правила и процеси като съществени функции. Запитаните от APAC пък акцентират върху архитектурата, ориентирана към услугите (SOA) (66%) и мониторинга на бизнес дейностите (BAM) (65%), оценявайки ги като по-важни. Най-съществените функции на BPM решенията според анкетираните от EMEA са анализ на процесите (67%), документиране на процесите (62%), моделиране на процесите (61%) конфигуриране на процесите (59%) и интеграция с корпоративните приложения (59%).


Кои характеристики са във фокус при покупката на BPM софтуер?

Според данните за запитаните от всички региони (схема 12), най-съществените характеристики при покупката на BPM софтуер са опростеност на операциите (68%), интерфейси към други приложения (66%), възможност за обработка на голям обем информация (63%) и технологии, приспособими към стандарти (60%). Интерфейсите към други приложения са по-съществени за анкетираните от САЩ (74%) в сравнение мението на колегите им от останалия свят (59% за EMEA и 66% за APAC). Ниските хардуерни изисквания пък се оказват по-важни за EMEA (51% в сравнение с 38% за САЩ и 49% за APAC).


X