Проекти

"Еуроплан България"- с принос за чудесата в съвременното корабостроене

CIO Media

През последните 10 години конструктурите на фирмата участват в проектирането на някои от най-големите и най-атрактивни пътнически лайнери в света. Специализирани CAD и CAE системи допринасят за конкурентоспособността им в един специфичен пазарен сегмент

Корабостроенето има слава на по-консервативен отрасъл в сравнение с някои други направления на промишленото производство. И наистина - от години най-ефектните примери за успешно приложение на информационни технологии и в частност на CAD/CAM/CAE системи откривахме във връзка със самолетостроене и автомобилна индустрия. На фона на впечатляващите съобщения за 100% дигиталния 3D макет на авиолайнера Boeing 777, състоящ се от 3 млн. детайли и заемащ 5000 GB компютърна памет и за решаването на комплексни задачи по инженерни анализи и оптимизация на конструкции с помощта на CAE системи в автомобилостроеното, корабостроителната индустрия дълго се придържаше към 2D системи за автоматизирано проектиране.

През последните години ситуацията се променя под влиянието на няколко фактора. Масово се съкращават военните бюджети, които винаги са имали значителен дял от средствата инвестирани в корабостроене. И в тази индустрия, както в много други протичат силни консолидационни процеси - сливат се предприятия, създават се международни обединения, реализиращи транскорпоративни проекти с цел да постигнат финансова стабилност и перспективи за развитие. Налице е стремеж към снижаване на цените за проектиране и изграждане на плавателни съдове в условията на нарастваща конкуренция от страна на региони с по-евтина работна сила. За компаниите от сектора всичко това означава нови предизвикателства, но и нови възможности. Приложението на най-съвременни средства за автоматизация обаче на този етап е е задължително.

Може ли българска фирма да се впише в тази силно конкурентната среда?
Да - това се потвърждава от практиката на специализираната в проектиране на кораби и корабни съоръжения "Еуроплан България"ООД. Основана през януари 2001 г. компанията е съвместно предприятие с Europlan Engineering (Финландия), регистрирано според българското законодателство и наследник на дружеството СийКад ООД, развиващо своята дейност от 1998 г.. Всички служители на фирмата са дипломирани корабостроителни инженери.

Системи използвани в проектирането
В компанията са обособени няколко отдела, фокусирани в различни направления:
- Корпусният отдел (Hull Department) притежава богат опит в работната фаза на проектиране, якостни изчисления и заводски спецификации. Компетентността на специалистите в изградена в работата по различни проекти, реализирани в Швеция, Сингапур, Испания, Хърватска, Русия и България. Осемте проектанти в екипа използват в своята работа най-активно софтуерния продукт Tribon M3 - специализирана система за дизайн и конструиране на плавателни съдове, използвана в над 80% от предприятия в класацията „Топ 50 в корабостроенето". Tribon дава възможност за създаване на проекти на кораби представени като тримерни модели. Системата осигурява средства за провеждане на необходимите инженерни разчети, разработване на конструкторска и технологична документация.
- Отделът за проектиране на люкови закрития (Hatch Covers Department) е създаен през 2005 г., когато започва дейността на "Еуроплан България" в това направление. Използваният софтуер е AutoCAD Mechanical. Понастоящем отделът се състои от 8 проектанти оформени в 2 екипа за едновременно изпълнение на проекти. Необходимостта от използването на AutoCAD Mechanical в дейността на отдела за проектиране на люкови закрития е логична, тъй като специализираната за корабостроенето система Tribon не е предназначена за разработка на сложни машиностроителни изделия.
- Отделът вензел мостове (lashing bridges) е сформиран през 2007 г. Така услугите осигурвани с използването на софтуера AutoCAD са разширени с разработването на различни палубни съоръжения. В този екип работят двама проектанти.
- Отделът якостни изчисления (strength calculations) е основан през 2008 г. В него работят двама проектанти. Те използват софтуерните продукти ANSYS 10.0, Civil FEM 10.0, Pro/Intralink 3.4, Pro/Engineer Wildfire 2.0, Pro/Engineer Mechanica Options предимно за анализи на люкови закрития.

Изборът на софтуерни продукти
„Използваните от специалистите на "Еуроплан България" системи са съобразени със спецификата на решаваните задачи. В частност използването на най-активно прилаганата система Tribon се налага от корабостроителницата, която е наш основен клиент - като подизпълнители сме длъжни да разработваме проектите си на системата която се използва в тази компания", коментира Стефан Тодоровски, технически директор на "Еуроплан България"ООД.

Реализираните проекти
В периода 1999-2008 г. корпусният отдел на "Еуроплан България" участва в поредица от проекти свързани със създаването на някои от най-големите пътнически лайнери по света като Genesis I и Genesis II, Freedom 2 и Freedom 3, Ultravoyager, Queen Mary 2, Adventurer of the Seas, Explorer of the Seas, Voyager of the Seas и др.
Всеки от изброените кораби с основание може да бъде наречен „чудо на инженерното изкуство". Например 16-палубният мегалайнер Genesis II, който трябва да бъде готов през 2010 г. е снабден с 2700 каюти, разкошни ресторанти, спортни съоръжения и дори с парк, наподобяващ известния Central Park на Ню-Йорк. Валовата му вместимост е 220000 бруто-тона, а на борда могат да бъдат комфортно настанени 5400 пасажери. За сравнение, най-крупният лайнер в света към момента - Freedom, в проектирането на който Еуроплан също има участие е с валова вместимост 154407 бруто-тона.
Не малък брой интересни проекти е реализиран и от останалите отдели - дори стартиралото едва преди година направление за якостни анализи вече има 8 престижни референции.


В перспектива
„В настоящата глобална финансова криза и при силно намаляване на поръчките не планираме разширяване на информационната среда. При подобряване на икономическия климат ще се насочим към възстановяване на предкризисното състояние. В краткосрочна перспектива няма да е необходимо да увеличаваме броя на използваните CAD системи", счита Стефан Тодоровски.

 

Freedom of the Seas - един от мегалайнерите, в чието проектитиране имат дял и български конструктори


X