Проекти

Банка ДСК реализира мащабно обновяване и оптимизация на своята ИТ инфраструктура

CIO Media

 

Акцентът е не просто ъпгрейд, а подобряване на ефективността
Поредният мащабен ИТ проект в Банка ДСК през последната година е насочен към оптимизация и консолидация на инфраструктурата на финансовата институция в основният и изчислителен център и в клоновата и мрежа в цялата страна. Целите на начинанието са амбициознни, както и планираният ефект от гледна точка на спестяване на разходи и ресурси, без отстъпление от високото качество на предлаганите ИТ услуги. Първите резултати вече са налице и оправдават очакванията.  
Инициирането на проекта
В началото на 2010 г. ИТ специалистите в банка ДСК отчитат необходимостта от ъпгрейд на операционните системи на опорната инфраструктура. След почти 5 години експлоатация на Windows 2003, стартира проект за миграция към утвърдилата се Windows 2008 R2. 
“Само по себе си това начинание е рутинно и не предизвиква интерес, освен в много тесен кръг специалисти. Обосновката на такава инвестиция е трудна, защото тя не носи директни ползи на бизнес звената и във връзка с процесите по обслужването на клиентите на банката”, сподели Юрий Генов, началник управление ИТ Операции в Банка ДСК.  
Ето защо, обмисляйки предстоящият проект, ИТ ръководителите във финансовата институция вземат решение да го съчетаят с цялостен анализ на системите работещи в поделенията на банката. 
“През 2010 г. вече бяхме натрупали доста опит в мониторинга, както на мрежата, така и на приложните и инфраструктурните сървъри, така в и измерването на работоспособността на системите. Разполагахме и със статистика за работата на основните приложения на всички работни станции в поделенията на банката за повече от 12 месеца. В първите срещи в които се определяше обхвата на промяната, участваха по 18-20 специалисти на банката и 3-4 консултанти от страна на Майкрософт България. За по добра обосновка на решението се наложи да събираме и анализираме допълнителни данни”, поясни Юрий Генов. 
 

Така след 4 месеца, посветени на аналитична работа, са определени 5 области на промяна:
- Ъпгрейд на опорната комуникационна мрежа
- Подобряване на производителността  на фронт офиса на основното банково приложение и оптимизиране на трафика към работната станция преминаване към IE8
- Преработка на технологиите за разпространение на отчети и сателитни приложни услуги 
- Миграция на работните станции към Windows 7
- Виртуализация на сървърите и преминаване към  Windows 2008 R2
 
Определените цели
“Решихме да акцентираме не просто върху ъпгрейд а върху подобряване на ефективността”, подчертава ръководителят на управление “ИТ операции” в банката. Сред най-важните цели, които ИТ подразделението си поставя в тази връзка са:   
- Намаляване на физическите сървъри в поделенията на банката от 480 на 100
- Намаляване на използваните в поделенията лицензи за MS SQL Server 2008  от 200 на 100
- Намаляване на използваните в поделенията лицензи за MS Windows 2008  с 200 броя
- Намаляване а разходите на поддръжка на хардуера в поделенията 
- Максимално използване на наличната техника
- Подобрение на услугите за достъп до информацията за служителите в поделенията на банката. 
Реализацията
Работата по проекта протича във всички споменати по-горе направления на промяна. 
>> Ъпгрейдът на опорната комуникационна мрежа представлява важна част от проекта за оптимизация и консолидация на инфраструктурата, тъй като съществуващата до момента инфраструктура и предлаганите в нея услуги са съобразени с комуникационните възможности на мрежата на Банка ДСК към момента на внедряването на Active Directory в банката. Недостатъчните капацитети и липсата на резервираност в клоновата мрежа предполагат по-голямо количество инфраструктурни сървъри и сървъри за основното банково приложение, предоставящи възможност за работа в off-line режим при отпадане на комуниакциите.
“С развитието на технологиите на пазара за комуникационни услуги, възможността за повишаване на капацитетите на комуникациите в клоновата мрежа на разумна цена стана реалност. През 2010 г. Банка ДСК предприе обновяване на хардуера, архитектурата и капацитетите на своята клонова мрежа. Подновени бяха комуникационните устройства. Капацитетите на използваните линии бяха предоговорени с основния доставчик на на комуникационни услуги за Банка ДСК – Виваком”, коментира Детелин Стефанов, Директор на дирекция "Корпоративна мрежа и централизирана инфраструктура" в Банка ДСК.  
В допълнение е проектирана и реализирана алтернативна комуникация за офисите в клоновата мрежа на базта на ADSL технологии. Пилотно са тествани алтернативни решения за резервираност на комуникациите с използване на мобилни GPRS/3G услуги. 
Резултатите се оказват добри и банката предприема стъпки за да осигури в регионалните центрове на горещ резерв комуникационни устройства за мобилна комуникация, които да бъдат използвани при по-тежки случаи на загуба на комуникации в офисите на банката – тежки кабелни повреди, прекъснати оптически трасета и др. 
Според Александър Василев – мениджър ангажиран с проекта от страна на Виваком, за постигнатото усъвършенстване на комуникационната инфраструктура в Банка ДСК допринася възможността да се ползват едновременно мобилна мрежа и фиксирани мрежи за пренос на данни и глас. “Комбинацията от мобилна и фиксирана технология на практика предоставя неограничени възможности за реализация на всякакви бизнес критични телеком проекти”, казва Василев. 
Виваком разполага с развитата оптична мрежа в страната, уплътнена с DWDM технология. Опорните връзки достигат десетки Gbps. 
От години компанията има изграден Национален център за управление на мрежата, от където освен наблюдение и управление на мрежите  и услугите, се прави и анализ на събития и се реагира изпреварващо на потенциални събития с цел предотвратяването им. 
“От много години използваме MPLS технология за предоставяне на бизнес услуги. Предимството което тя дава са най-висока надежност и гарантиране на капацитетите на клиентите, много голяма гъвкавост на база която могат да се реализират изключително специфични и нестандартни решения, които други технологии не могат да постигнат, скалируемост на решенията. Разширения или промени при работещи клиентски решения не оказват влияние на работоспособността на съществуващите приложения, коетое непостижимо с други технологии”, коментира Александър Василев. 
“Необходимо е да се подчертае, че Виваком е единственият телеком оператор, който може да обхване изцяло значителната по обем клонова мрежа на Банка ДСК, предоставяйки при това съвременни високоскорстни комуникационни услуги. Всичко изброено – увеличаване на капацитетите на мрежата, реализацията на два вида backup решения за комуникациите и т.н., позволява значително по-висока степен на свобода при избора на конкретното решение в проекта по оптимизация на инфраструктурата в клоновата мрежа на Банка ДСК, както и по-висока надеждност на предлаганите  услуги”, обобщи Детелин Стефанов. 
>> В работата по промяната на топологията на инфраструктурата, активно участие в проекта имат Майкрософт България и Парафлоу Комуникейшънс, като подизпълнител.  
“При първите срещи и дискусии по реализацията на проекта, които проведохме през май 2010 г., разгледахме състоянието на инфраструктурата и установихме, че броят на сървърите, с които разполагаме действително е значителен, а с прилагането на технологии за виртуализация можем да ги редуцираме около 4 пъти, което автоматично води до съществени финансови ползи, както и до спестяване на много усилия”, коментира Чавдар Димитров, директор на дирекция „Операции и ИТ инфраструктура".    
След проведени анализи, ИТ специалистите на банка ДСК се ориентират към технологии на Microsoft, като освен средства за виртуализация решават да използват и някои от най-новите продукти на компанията, осигуряващи високопроизводителна работа и повече удобство на отдалечените потребители. 
“Така например включването на технологията Branch Cache дава възможност всички данни зареждани от централизираните ресурси да се съхраняват върху компютри от локалната мрежа на филиала. Така, ако един потребител от филиала използва данни от отдалечен сървър, те се съхраняват в локалния кеш и когато друг потребител от мрежата на този филиал има нужда от същите данни, той ги получава директно от локалната мрежа. По такъв начин работата на приложенията значително се ускорява”, поясни Чавдар Димитров.  
“Архитектурата и техническия  дизайна на обновената техническа инфраструктура на Изчислителния Център и клоновата мрежа на Банката са съобразени с основната бизнес цел на проекта - значително оптимизиране на оперативните разходи без това да се отрази на качеството на предлаганите ИТ услуги. Проектът обхваща промени във всички основни  компоненти на ИТ обкръжението – от мрежова инфраструктура и работни станции до сървъри и услуги за крейните потребители в клоновата мрежа и Изчислителните Центрове на Банката”, коментира Илиана Симбаева, ангажирана с управлението на проекта от страна Майкрософт България.
Като изпълнители на проекта Майкрософт и Парафлоу са осигурили: 
- Миграция на работните станции от Microsoft Windows XP към Microsoft Windows 7
- Обновяване на платформата на инфраструктурните сървъри - от Microsoft Windows Server 2003 към Microsoft Windows Server 2008 R2. 
- Оптимизация и виртуализация на услугите Active Directory, DNS, DHCP, PKI, Rights Management Services, Remote Desktop Services.
- Обновяване  на съществуващата система за управление на конфигурациите базирана на Microsoft System Management Server (SMS) 2003 към Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2007 R3.
- Обновяване на системата за управление на достъпа до интернет Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Sever 2006 към Microsoft Threat Management Gateway (TMG) 2010. 
Една от основните цели на проекта е редуциране на броя на физическите сървъри в Изчислителния Център и сървърите в клоновата мрежа  посредством виртуализация. Виртуализацията е реализирана с Microsoft Windows Serer 2008 R2 Hyper-V.  В резултат, броят на физическите сървъри е намелен повече от четири пъти, при запазване на показателите за  производителност и наличност на услугите.    
“Съществен фокус на проекта е осигуряването на качествени ИТ услуги в малките поделения без локални сървъри. Благодарение на подобренията в протоколите за комуникация през бавни комуникационни връзки в Windows 7 и Windows Server 2008 R2, както и на технологиите Branch Cache и Transparent Caching, на потребителите без локален сървър е осигурен достъп до файловите услуги в поделенията от по-високо ниво. Този подход предлага възможност за съвместна работа и резервиране на документите за всички потребители на банката, независимо от това, че в повечето поделения липсват локални сървъри”, коментира Костадин Белишки, старши консултант в Майкрософт България. 
В допълнение, проектът за миграция се реализира с акцент върху осигуряване на възстановяването при бедствия и аварии. “Осигурени са резервни сървъри, разписани са всички необходими процедури”, подчерта Чавдар Димитров.
>> Оптимизацията и консолидацията на приложните системи е друг важен аспект на цялостния проект. С промяната на ИТ инфраструктурата броят на сървърите, разположени в клоновата мрежа намлява неколкократно. Пореди това колоновете, които са използвали част от сървърите трябва да бъдат пренасочени към други. На тези сървъри работят фронт-офис приложения, които всеки потребител обслужващ клиенти използва, както и SQL бази данни. При консолидацията, данните за определен клон се прехвърлят от един сървър на друг. Процедурата е следната – реализира се връзка между двата сървъра, от определен брой таблици се прехвърлят данни и се добавят в приемащия сървър. 
“Прехвърлят се различни параметри, дефининиращи клона, вкллючително дефиниции на работни станции, локални бази, оперативна информация, свързана с изпълнените транзакции и друга оперативна информация. Изпълнението на тези стъпки е последвано от проверка на прехвърлените данни.  След приключване на процедурата, клонът, в който се елиминира физически сървър е готов за работа използвайки нов отдалечен сървър”, поясни Росица Алексиева, ръководител отдел фронт-офис в Банка ДСК
Миграцията на фронт-офис приложенията към сървърите от консолидираната среда е осъществена за клоновете на Банка ДСК в регион Стара Загора и предстои за останалите клонове в страната. С реализацията на пилотни проект в Стара Загора процедурите за миграция и проверка са уточнени във всички детайли и изпробвани на практика. 
“Новото от гледна точка на сървърите за приложения в този проект е, че голяма част от тях ще бъдат виртуализирани, а виртуализацията е насочена освен към спестяване на разходи за техника и поддръжка и към подобряване на производителността. Надяваме се, че потребителите ще бъдат по-доволни. Още нямаме отзиви в това отношение, но ние разполагаме със средства за наблюдение на производителността и данните от тях сочат, че резултатите по този показател наистина са по-добри”, коментира Росица Алексиева. 
>> Пилотният проект за оптимизация и консолидация на ИТ инфраструктурата в клоновата мрежа за район Стара Загора вече е реализиран. Той обхваща всички подразделения на Банка ДСК в окръг Стара Загора. От около 20 броя физическите сървъри са сведени до 3, като с тях се свързват около 130 работни станции. 
“Организациионно дейността по проекта бе разделена на поддейности. Например миграцията на работните станции от Microsoft Windows XP към Microsoft Windows 7, се извършваше независимо от доставката на нови сървъри, тяхното оборудване и стартиране”, коментира Владимир Шишманов, главен експерт ИТ в Централно Управление на Банка ДСК и ръководител на пилотния проект в район Стара Загора.
Като цяло проектът в район Стара Загора, от миграцията на работните станции до консолидацията на клоновете, е осъществен в рамките на 1 месец. 
“За нашата клонова мрежа виртуализацията е нова технология и всяка стъпка бе проверявана по няколко пъти. Въпреки, че преди старта на внедряването бяха направени планове, изчисления тестове, реализацията в реална среда винаги е свързана с предизвикателства. В случая сложността бе свързана с това, че едновременно се осъществява и подмяна на техника и базов софтуер, и консолидация при което повече услуги и потребители се концентрират на едно място. В крайна сметка обаче, проектът ни донесе много нов опит, а също така и удовлетворението да видим, че всичко работи и то добре, напълно според предварителните очаквания”, обобщи Владимир Шишманов. 
“Приложените нови технологии се доказаха в пилотния проект, реализиран в регион Стара Загора”, допълни Чавдар Димитров. 
В заключение
“Към настоящия момент резултатите са повече от положителни. Това което искам да отбележа в работата по проекта е много доброто познание на конкретната ситуация в поделенията, търпението при анализа на данните, провеждането на редица междинни тестове, иновативността в търсенето на решения. Като решаващ фактор за успаха на проекта определям изключително опитния и много добре професионално подготвен екип на Банка ДСК, както и дългогодишното успешно сътрудничество с екипа за професионални услуги на Майкрософт България”, обобщи Юрий Генов.


Банка ДСК реализира мащабно обновяване и оптимизация на своята ИТ инфраструктура

© CIO Media, Cio.bg

Други проекти в Банка ДСК
Автоматизиране на обработката на искания от съдебни органи и от НАП
Проектът е иницииран през пролетта на 2010 г. и е целево насочен да реши въпросите по централизирането и намаляването на ръчната работа при обработката на постъпили в банката искания от съдии изпълнители и други регулаторни органи за налагането на запори върху авуари по клиентски партиди.
“За партньор в реализацията избрахме фирма Мусала Софт, тъй като те предложиха реализирането му върху новата и интересна за банката технология на изграждане и управление на „long running” процесите върху решението IBM WS Process Server (WSPS). Искахме проектът да даде отговор на въпроса дали е дошло време в Банка ДСК да се стандартизира единна система за управление на процеси, които протичат по продължително време, защото за разлика от транзикционните решения където една задача може да  свършва за 10 милисекунди, тези решения допускат процеси от по няколко дни”, коментира началникът на управление ИТ Операции в банката Юрий Генов. 
Както във всяка организация с дългогодишна история  реализирането на такава система се натъква на редица трудности поради необходимостта при изпълнението на едни или други стъпки от процеса да се правят и редица проверки в системи отдавна излезли от оперативна работа и поддържащи исторически данни. 
“Първата фаза на проекта бе реализирана за 8 месеца и за този период преодоля редица технологични предизвикателства в усвояването и оптимизирането на употребата на WSPS. Освен чисто оперативните ползи, като ускоряването на процеса, автоматизиране на редица стъпки, централизацията на тази дейност в едно звено в банка ДСК, което разтовари поделенията от несвойствена за звената за продажба работа, важна цел беше обмяна на познания между екипа на Мусала Софт и екипа на банка ДСК в областта на проектирането и оптимизирането на приложенията работещи в среда на WSPS. На база на натрупания опит предстои да се решават редица концептуални въпроси за мястото на една система осигуряваща централизирано управление на процесите в толкова голяма финансова институция”, каза Генов. 
И така, след 12 месеца работа и почти 5 месеца в продукционна среда, в Банка ДСК все още обмислят технологичното бъдеще на IBM WSPS. 
“От време време на време се питаме дали не проявяваме прекомерен консерватизъм - все пак до 1000 процеса всеки ден успешно функционират и предоставят услуги за служители и клиенти на банката. Планираме с помощта на екипа на Мусала Софт, специалисти от IBM, както и на база на собствени ресурси да задълбочим познанията си за възможностите на IBM WS Process Server при значително по-високи натоварвания преди да стандартизираме неговата употреба за управлението на нови процеси в банката”, сподели Юри Генов .
Система за съхранение и достъп до електронни документи
Една от най-интересните области на технологичното сътрудничеството между Банка ДСК и Глобал консултинг, през последните години е използването на електронни документи при обслужването на клиентите на институцията. “Базирана върху продукти на ЕМС, разработката  доведе до приемането на  концепция, обхващаща няколко етапа от живота на всеки електронен документ: създаване, регистриране или персонализиране, съхранение, предоставяне, унищожаване”, коментира Юрий Генов, началник на управление ИТ Операции в Банка ДСК.
Система за съхранение и достъп до фирмени досиета включва 2 основни модула: „Въвеждане и съхранение на данни” и „Достъп до данните”.
Поради наличието на натрупан опит в разработването на приложения и реализация на уеб услуги върху платформа EMC Documentum CS, модулите са разработени по технология, съобразена с наличната „Централизирана електронна библиотека за различни видове документи в Банка ДСК”, която е създадена с цел архивиране на различни типове документи и предоставяне на достъп до тях по различните електронни канали за услуги. 
Системата за съхранение и достъп до фирмени досиета е проектирана така, че да бъде максимално свободна по отношение на организацията и взаимовръзките между информацията.
За записа и достъпа до информацията се използват независими услуги, които приемат определена входна информация и връщат данни или кодове за резултат от операциите.
Структурирането на информацията се определя единствено от целите на банката и се осъществява чрез метаданните, подавани от фронт офиса.
Системата да осигурява достъп на външните системи  до архивираните документи в Documentum CS посредством  модули за търсене. 
Данните за спесимените и досиетата имат вградена защита и достъпът до тях се управлява със средствата на EMC Documentum CS. Информацията се съхранява в Documentum Repository. Чрез задаването на т.нар. Retention Policies в Documentum се управлява съхранението на информацията, като се задава период от време, за който дадените записи не могат да се променят. По този начин информацията се съхранява сигурно и се предотвратява изтриването й по невнимание или от злонамерени съображения. 
Разработеното решение осигурява:
- специфично създаване на документа за различните производители на документи;
- гарантирана непроменяемост на документите;
- единно място за съхранение и управление на живота на всеки електронен документ;
- стандартизиран достъп до документите и предоставянето им на потребителите и клиентите през различните канали;
- ефективно, надеждно и резервирано съхранение. 
“Работа на екипа специалисти на Глобал Консултинг по усвояването и адаптирането на продуктите на ЕМС, даде възможност за създаването на универсални инструменти за интегрирането на основната библиотека за електронни документи, изградена върху платформата на ЕМС Documentum, с другите системи в банката - фронт офис, електронни канали, бек офис системи. 
В перспектива предвиждаме редица сфери за подобряване на ефективността на различни процеси благодарение на подмяната на хартиените с електронни документи. Радва ни и факта, че това се подкрепя и от всички клиенти на банката, поддържащи зелените инициативи за опазване на околната среда и природата”, обобщи Юрий Генов.

 

 


X