Проекти

Община Добрич оползотворява предимствата на ГИС при управлението на подземна инфраструктура

CIO Media


Ново решение осигурява интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газоразпределителна мрежи на територията на целия град

В края на април, Община Добрич завърши реализацията на един от най–иновативните си проекти  - „План Бъдеще”. Проектът на стойност 302 хил. евро е насочен към подобряване на капацитета на човешките ресурси за по-добро градско управление, планиране и развитие. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньори по проекта са няколко експлоатационни дружества - Е.ОН България АД Добрич, ВиК ЕООД Добрич, “Алкател Лусент България” ЕООД и “Черноморска технологична компания” АД. 
С приключване на дейностите по проекта, Добрич стана първата българска община, която разполага с Географска информационна система на подземни проводи и съоръжения към тях. Системата дава възможност за интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газоразпределителна мрежи на територията на целия град.
Обхват и реализация
Географската информационна система на Община Добрич е базирана на реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територията на целия град с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони – “Север” и “Запад”, както и 16 жилищни района. Заснети са над 250 броя точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжения, включващи водопроводна, канализационна, телекомуникационна, електроразпределителната и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. Данните са дигитализирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжения към тях.  
Технологии
Решението е базирано на ГИС технологии на ESRI. Използвани са системата за управление на бази данни PostgreSQL, ESRI ArcGIS Server Advanced Enterprise 10 и ArcEditor 10. 
ArcGIS Server предоставя базовата инфраструктура за създаване на сервизно-ориентирана архитектура на ГИС системата в общината. Осигурява публикуване на пространствени данни в Интернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. Има възможност за едновременно предаване на пространствени данни за настолни и уеб клиенти от един ГИС сървър, а в бъдеще тази възможност ще се ползва и за мобилни клиенти. 


Община Добрич оползотворява  предимствата на ГИС при управлението на подземна инфраструктура

© CIO Media, Cio.bg

ArcGIS Server осигурява поддръжката на неограничен брой web клиенти, ползващи стандартен браузър – Explorer, Mozilla и др. Поддържа и растерни и векторни пространствени данни. Предоставя стандартен набор от ГИС услуги  и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на уеб ГИС приложения. 
ArcEditor е цялостна ГИС настолна система за редактиране и управление на геоданни. Продуктът дава възможност за редактиране от един потребител, а също така осигурява и съвместната дейност по редакции на повече потребители. 
С ArcEditor може да се създават и редактират богати интелигентни геобази данни, включващи топология, връзки, атрибути и правила, да се моделират комплексни, многопотребителски работни процеси, включващи редакции на данни, да се управляват и разглеждат геометрични мрежи и т.н. 
Резултати
Разработената географска информационна система е първото решение за подземни проводи и съоръжения с модул за териториално и селищно устройство у нас. Тя дава възможност да се извеждат справки, скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решения и предоставянето на информация за граждани и инвеститори. 
В рамките на проекта е разработен и допълнителен интегриран модул за устройство на територията, който улеснява поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. 
Представителите на общинската администрация са уверени, че проектът носи реални ползи за жителите на града. Например, ГИС системата ще даде възможност да бъде прекратена порочната практика да се копае без необходимата информация за подземната инфраструктура. 
На практика ГИС системата дава възможност да бъде приложен нов модел за управление на подземната инфраструктура на местно ниво, осигуряващ по-добро взаимодействие между всички институции, отговорни за управлението и поддръжката на подземната инфраструктура. Решението, както и модулът за устройство на територията са предоставени за ползване на отделните експлоатационни дружества, така че  Община Добрич, ВиК, Е.ОН, ЧТК и Алкател Лусент България” ЕООД могат да  синхронизират действията си при управление на територията. 
Проектът ще позволи и разширяване обема на електронните услуги, предоставяни на гражданите и по-конкретно на услугите, свързани с кадастъра. 
В перспектива
Устойчивостта на проекта ще се гарантира с поддържане и актуализиране на новоизградената система от обучени за целта 30 експерти от общинската администрация и експлоатационните дружества. Община Добрич планира да надгради и разшири обхвата на ГИС. Предвижда се възможност за ползване на системата онлайн от потребителите. 


X