Проекти

Информационни решения оптимизират бизнес средата в Дженерали България

CIO Media


Сред осъществените през последните няколко години ИТ проекти в дружеството са преминаване към издаване на електронни полици, реализиране на процес за автоматично подновяване на полиците, автматизиране на процеса за уведомяване на клиентите за предстоящи плащания и изтичащи срокове на полици, виртуализиране на сървърите, внедряване на Active Directory. Резултатите от тях се изразяват в наличието на надеждно и напълно отговарящо на нуждите на бизнеса технологично осигуряване.   

Като един от лидерите в предлагането на небанкови финансови услуги в България и света, Дженерали постоянно развива информационната си среда с цел предоставяне на все по-качествени услуги на своите клиенти и оптимизиране на бизнес процесите. Въпреки изминалите няколко кризисни години, дружеството не спира инвестициите си в информационните технологии и се насочва към изпълнението на инициативи, носещи дълготрайни ползи и резултати. Така последните две години събират редица проекти, сред които приключване на внедряването на корпоративния софтуер SYNPAC в подразделението за животозастраховане, успешното завършване на имплементирането на SAP – финансовата система на дружеството, и създаването на „мост“ между двете решения. Останалите проекти са насочени  към автоматизиране на бизнес процесите, развитие на продуктовото портфолио на “Дженерали Животозастраховане” АД, оптимизиране работата на агентите и постепенното преминаване към издаване на електронни полици.   
Автоматично подновяване на полици
Автоматичното подновяване на полици е проект, внедрен в “Дженерали Застраховане” АД, дружеството за общо застраховане. „Търсихме начини да улесним клиентите, така че те да имат бърз достъп до продуктите, които предлагаме. Затова в договорите въведохме клауза за автоматично подновяване на застраховката – при изтичане на полицата клиентът може да плати за следващия период и тя автоматично да се поднови. Ако потребителят не иска да я продължи, клаузата няма никакви последици“, обясни  Ивайло Йосифов, главен директор “Операции и ИТ” и член на Управителния съвет на Дженерали България Холдинг ЕАД. Принос за успешното приключване на проекта има както ИТ отделът на компанията, така и бизнес потребителите, служителите от отдела за обработка на информацията и центърът за обслужване на клиенти. Автоматичното подновяване на застраховки доведе до значително подобряване на резултатите по отношение на задържането на клиенти, отбеляза Йосифов.  
Паралелно с това, ИТ отделът на Дженерали България разработи модул за напомняне на клиентите за предстоящи плащания към дружеството. Автоматично се изпращат писма и SMS-и с информация за предстоящи вноски и изтичане срокове на полици. Целта е да се повиши събераемостта на сумите, дължими по застраховките.  
Електронни полици
За да оптимизира процесите по калкулиране на тарифите, офериране и издаване на полици, „Дженерали Застраховане” АД  постепенно преминава към издаването само на електронни полици. За целта функционалностите на използваното информационно решение са разширени. В резултат на реализирания проект, работата на агентите на дружеството е значително улеснена, подобрена е отчетността на бланките под строг отчет, оптимизирана е дейността на отдела за обработка на информацията, оптимизирани са разходите. 
„Това е една от стратегическите ни инициативи в областта на общото застраховане. С нея целим облекчаване на калкулирането на тарифите и оферирането на застрахователни продукти, което вбъдеще ще ни даде възможности за по-индивидуален подход към нашите клиенти. Освен това ни даде възможност да намалим натоварването и да оптимизираме работата на отдела за обработка на информацията”, сподели Йосифов.  
Активна директория и нов мейл клиент 
В партньорство с Microsoft и в кракти срокове Дженерали България успява да внедри Active Directory. Въвеждането на платформата позволява на дружеството да предложи нови услуги на вътрешните си клиенти като споделено  дисково пространство, осигуряване резервно копие на по-важните дакументи и др. Изграден е и Интранет портал, базиран на Microsoft SharePoint. 
Като част от проекта компанията мигрира към ново решение за електронна поща – от Lotus Notes на IBM към Microsoft Exchange. “Ние не използвахме пълните функционалности на Lotus Notes, защото решението ни беше предоставено от едно от дружествата на Дженерали в Австрия. Затова то беше с ограничени възможности поради лицензионни проблеми и недоуточнени бизнес изисквания. Не предлагаше push e-mail и достъпът до него се случваше през уеб интерфейс, което създаваше проблеми“, обясни Ивайло Йосифов. 
Централизиране на процеси
През лятото на 2011г. приключва проект за централизиране на голяма част от дейностите, свързани с поддържащи процеси на „Дженерали  Застраховане“ АД и „Дженерали Животозастраховане“ АД. Като допълнение на това задание в момента компанията съвместно с екип на дружеството в Чехия разработва софтуер за поддържане на централизирана база данни за агенти и представителства на дружеството, както и модул за изчисляване на комисионни и бонуси. В началото проектът ще обхване частта  по животозастраховане, а на по-късен етап ще покрие и останалите дейности. 
 

Внедряването на новата система ще донесе по-добър контрол върху верността на изчислените комисионни и бонуси, бързото им изплащане, което означава и по-доволни агенти и повече продажби, коментира Йосифов. Освен това, Дженерали България разполага и с модул към външния уебсайт на дружеството, който дава достъп на всеки агент до персонална информация за работата му - издадени полици, образуване на комисионни и др. Целта е изчисляването на заплащането на агентите на компанията да бъде максимално прозрачно.
Виртуализация 
“Трябва да си призная, че преди да реализираме този проект, бях скептично настроен по отношение на виртуализацията. Но обстоятелствата ни принудиха да погледнем в тази посока. Започнахме да внедряваме една система и когато се опитахме да намерим физическо място за сървърите, се оказа, че такова няма. Единственият разумен вариант изглеждаше виртуализацията и проектът излезе изключително успешен“, посочи Ивайло Йосифов. Реализиран през 2010г. с технология на VMware, проектът подменя около  30 сървъра с 3. Йосифов обясни, че екипът на Дженерали България е подходил към заданието с добре изготвен план, с ясни параметри и последващо тяхно следене за предоставяне на очакваните икономически резултати. Предимствата от виртуалните машини се изразяват в необходимостта от по-малко време и човешки ресурс за поддръжката и управлението им и по-малко пространство и климатизация. В същото време те предлагат по-висока сигурност и намаляват значително изразходваното електричество.
Свързване към  ЕИСОУКР
Внедряването на Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) в държавната институция Гаранционен фонд и изискването всички застрахователни компании в България да интегрират своите ИТ системи към нея се оказва лесна задача за Дженерали България. Ивайло Йосифов, който е част от сформираната работна група от представители на дружества от сектора, които изготвят спецификациите за ЕИСОУКР, отбеляза, че заданието е реализирано в рамките на предвидения срок. „Най-големият проблем, ако може изобщо да се нарече проблем, беше в областта на продажбите. За нас това беше предизвикателство, защото не можехме да предложим “Гражданска отговорност” в широтата, в която я бяхме предлагали дотогава. За клиента можеше също да бъде проблем, защото той трябва да отиде някъде другаде или при него да дойде агент, който може дистанционно да работи със системата на Гаранционен фонд“, обясни той. Предизвикателството е посрещнато с оборудване на агентите с мобилни лаптопи и принтери. Следвайки всички изисквания за ИТ сигурност и законите на комуникацията, свързването към решението на Гаранционен фонд също преминава безпроблемно.
„Аз вярвам, че застрахователите ще усетят ползи от новото решение едва когато се  въведе общата бонус-малус система. Това ще даде възможност на всички компании за индивидулно офериране, базирано на оценката на риска. Всички се надяваме това да е един от мотиваторите за намаляване на пътнотранспортните произшествия в страната”, отбеляза Йосифов. Той допълни, че подаването на данните за издадените полици в реално време елиминира вероятността дружеството да бъде глобено за неспазване на срок за отчитане. 
Почистване на данните
Прегледът на качеството на данните в Дженерали България, което обхваща сектора на общото застраховане, е важен проект, полагащ основата за успешното реализиране на други бъдещи инициативи. Той е фокусиран около профилиране на данните и оценяване на достоверността им. “Например ние в момента сме 100% сигурни, че цялата информация, която притежаваме за юрдически лица, е абсолютно вярна и в съответствие с Търговския регистър. Не така обаче стоят нещата с данните за физическите лица. Като цяло проектът беше много интересен и ни даде отговор на много въпроси“, отбеляза Ивайло Йосифов. Работата по данните ще продължи и през следващите години, тъй като те са свързани със CRM стратегията на компанията, която ще се подготви през 2012г. и ще се изпълни през 2013г. Проектът ще служи и за подготовка за внедряване на DataWarehouse решение, което също ще се синхронизира със CRM стратегията на дружеството.  
Инициативи, които си заслужават
Ивайло Йосифов посочи, че трудната икономическа обстановка не се отразява значително върху ИТ бюджета на дружеството и всички планирани проекти ще бъдат осъществени. „Щом дадена инициатива си струва да се реализира и щом носи ползи, тя ще се реализира“, посочи той и разказа за проведения тази година тийм билдинг на дирекция „Информационни технологии“ и още няколко отдела, за които той отговаря. Двудневното мероприятие в известната дестинация за селски туризъм Рибарица, което включва обучение за екипна работа, е пример за управление на ИТ бюджета, което поставя акцент не само върху чисто техническите инициативи, а и върху проекти за обучение на персонала, както и за дейности от социален характер, носещи дълготрайни ползи.


X