Проекти

ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп с фокус върху развитието на уеб услуги

CIO Media


През изминалата година ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп  продължи успешно да надгражда своята високотехнологична среда с нови продукти и решения 
Анелия Стоянова
Комуникационната и информационна среда на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп е изграждана през годините с поглед към бъдещето – с възможност за разширяване на функционалностите и въвеждане на нови услуги, следващи изискванията на бизнес потребителите, пазарните условия и новите технологични предизвикателства. В момента дружеството работи с интегрирани, централизирани и web –базирани системи за управление на бизнеса (INSIS и Oracle еBusiness Suite), със сървременни решения за мониторинг и контрол на бизнеса (SAP Business Objects Web Intelligence XI), система за корпоративен печат (Oracle BI Publisher), със среда за предоставяне и ползване на SOA решения (Oracle SOA Suite) и други. “Навлизаме във време, когато все по-ключова ще става “стойността” на предоставяната информация за управление на бизнеса. Ние инвестирахме целево през изминалите години до достигането на настоящата ИТ среда в компанията. В момента тези усилия започват да ни се отплащат”, отбеляза ИТ директорът на застрахователната компания Кирил Петков. Много от проектите, които ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп реализира през изминалата година, са пряк и естествен резултат от развитието на информационната среда на дружеството досега и отварянето и към бъдещи възможности. 
 

ЕИСОУКР
Един от най-важните ИТ проекти, реализирани през 2011г., не само за ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, но и за целия застрахователен сектор в България е внедряването на Единна информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР) към Гаранционен фонд, с която се въведе издаването на електронни полици. Инициатор на проекта е Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), а самото решение е създадено от ИТ компанията Мусала Софт. Целта на платформата е да подобри обслужването на клиентите, да намали риска от злоупотреби и да осигури по-ниски застрахователни премии и много други. Системата дава възможности за проверка в реално време на информация относно полиците по задължителната застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите. За цялостното техническо, функционално и организационно  изпълнението на проекта по въвеждане на ЕИСОУКР от АБЗ е излъчена работна група от представители на държавната институция Гаранционен фонд и няколко застрахователни компании, сред които и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс. Те избират доставчиците на ИТ решението и изготвят техническите му спецификации. 
Чрез обединяването на информация от различни източници, към Гаранционнен фонд се създават предпоставките за определяне на „кредитен рейтинг” на всеки потребител на застрахователните услуги в държавата – практика, която отдавна е позната в развитите икономики. Самият рейтинг в областта на застраховането ще се изразява в бонус-малус коефициент, който ще се изчислява според правила, разработвани от работна група към Комисията за финансов надзор. В зависимост от стойността на този коефициент застрахователят ще има възможност да приложи адекватни надбавка или отстъпка, които да съответстват на неговата преценка за поемания застрахователен риск. Коефициентът ще е резултат от натрупаната история за обекта, собственика, водача, предоставена от застрахователните компании и КАТ на МВР. Въпреки че решението е внедрено в Гаранционен фонд, неговите технически спецификации и възможности са от ключово значение за развитието на услугите, предоставяни от застрахователните компании. 
ИТ директорът на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп Кирил Петков обясни, че съществено предизвикателство за много от застрахователните компании се е оказало  създаването на възможност на посредниците да продължат съвместната си работа по реализирането на този продукт с компаниите. Режимът на работа в този аспект претърпя съществен обрат. Застрахователните компании трябваше да предоставят възможност за интеграция или за портал за работа. КФН прояви разбиране към проблемите на посредниците и удължи с повече от месец (до 16 юли) срока за пускане на системата в реална експлоатация.  
“Нашият подход за свързване към единната система следваше стратегията ни за бъдещото развитие на ИТ в компанията. Ние надградихме информационната си среда със SOA Suite на Oracle, като по този начин оставихме възможност за разработване на последващи интеграции за развития на SOA решения”, обясни Петков. След модификацията на вече съществуващите решения за уеб услуги и благодарение на добрия ИТ екип, с който разполага в момента компанията, Булстрад Виена Иншурънс Груп успява да се свърже навреме към единната информационна система. Петков определи реализирания проект като революционен, защото застрахователите успяват да отговорят на всички нормативни изисквания и да започнат обмен на данни, което до октомври се изразява в 600 000 броя регистрирани полици, издадени през ЕИСОУКР. “Тази година осъществихме първия успешен общ застрахователен проект, благодарение на усилията на всички колеги от бранша. Мисля, че последното изпитание  ще бъде предстоящият пик в броя на издаваните полици “Гражданска отговорност” през периода декември-февруари”, коментира ИТ директорът. 
Система за корпоративен печат
Появата на нови регулаторни изисквания понякога е „ускоряващ” фактор за изпълнението на „добрите” намерения. Необходимостта от ново решение за корпоративен печат в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп беше вече осъзната и изпълнението на този проект беше планирано. Но повод за старта на инициативата беше промяната в нормативната уредба с въвеждането на косвен данък в сила от януари 2011.  Това спомага за осъществяването на работа с огромен обем по редизайн на всички документи на компанията, създаване на процедури за изпълнението и не на последно място, подготовката им да отговорят на изискванията за издаване на електронни полици, първата от която вече е факт. Ключови при търсенето и избора на нова система за корпоративен печат са фактори като бързина, съвместимост, облекчена администрация. “Искахме дизайнерите да работят по визията на документа, ИТ специалистите да покажем в него данните от системите, а получателят на документа да го има в най-универсален и удобен за него вид за четене, какъвто е PDF форматът. Предвид съществуващата ИТ среда, оптимално като решение за конфигурация и интеграция със системите се оказа Оracle BI Publisher”, обясни Кирил Петков. 
Проектът приключва като ИТ настройки още през декември 2010 г. Работата по дизайна на документи и създаване на библиотеки за масовите продукти с най-голям обем в портфейла на компанията е приключено към момента. Реализирането на проекта предостави възможност работата по изпълнението на корпоративния печат да се разпредели според компетенции и отговорности. 
Портал за регистриране на полици
В края на 2010г. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп стартира портал за регистриране на полици, издавани от посредници на бланки на компанията (все още валиден за онзи момент режим на работа). Целта е да се повиши ефективността на работата с поредниците и администрацията по отчитането на този бизнес. В проекта участват и служители от VIG Call Center. С част от брокерите на дружеството се изпълни интгерация с техните информационни системи. “Тази инициатива се оказа много важна и безкрайно ценна за последващите събития по интеграцията с ЕИСОУКР и преодставяне на достъп на посредници за работа с нашите системи.”, обясни Кирил Петков. 
Disaster Recovery Center
С оглед на непрекъсваемостта на бизнес процесите, а и в отговор на изискванията за ИТ сигурност в ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, през септември 2010 г. е изграден disaster recovery center (DRC). Той представлява копие на част от дейта центъра, разположен в София. Избрана е стратегически подходяща локация съгласно добрите практики. Центърът репликира информацията на интервал от 24 часа. 
 


ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп с фокус върху развитието  на уеб услуги

© CIO Media, Cio.bg

Промени на права за достъп
През 2010 г. в рамките на Виена Иншуърънс Груп се създава нова фирма - „Ви Ай Джи Сървисиз България” ЕООД. Към нея се изнасят услугите по ликвидацията на щети по автомобилното застраховане на ЗАД “Булстрад” и ЗК “Български имоти” АД (и двете компании са част от Vienna Insurance Group). Въпреки че мащабният бизнес проект е свързан по-скоро с организационни, отколкото с технологични промени, той поставя редица ИТ изпитания. Открити са нови офиси, което е свързано с окабеляване, техническо осигуряване и създаване на комуникационна свързаност. Служителите от структурите за ликвидация на щети по автомобилното застраховане от двете компании се прехвърлят към новата компания с други задължения и отговорности. За ИТ дирекцията това предизвиква  реорганизиране на правата и достъпа, както на ниво достъп до мрежови ресурси и услуги, така и на достъп до данни в информационните системи. За месечното разчитане между трите компании са разработени отчети на база BI инстриументите и консолидираната информация в DateWarehouse системата от различните източници. По този начин се посрещат нуждите от въвеждането на сравнително сложни правила за показатели и критерии за контрол.
С поглед напред 
Кирил Петков обясни, че регулаторните промени налагат на компаниите в сферата на финансовите услуги да разполагат с изключително гъвкави информационни решения. “В едно застрахователно дружество управлението на информационните технологии е ключов спомагателен процес. Обемите данни, с които боравим, и времето, с което разполагаме за тяхната обработка, навременното анализиране  е немислимо без адекватна технологична среда. Фокусът, който законодателните и пазарните промени, както и финансовата криза налагат, е във все по-непосредственото взаимодействие между бизнес потребителите и ИТ структурите. Взаимодействие, което ще позволи добре описани бизнес процеси да бъдат правилно и по-пълно пресъздадени в информационните системи”, обясни ИТ директорът. Само по този начин може да се осмисли създаването на ефективна вътрешна контролна среда с правилно позиционирани индикатири за контрол. На практика повечето регулаторните изисквания са насочени към преодставяне на достоверни доказателства за навременнен мониторинг и контрол на бизнеса, допълни Петков.
Следейки развитието на технологиите и тяхното влияние върху предлагането на услуги, компанията фокусира усилията си върху разработването и предоставянето на повече уеб възможности на крайните клиенти.  “Услугите, които предлагаме на пазара, трябва да са разбираеми за крайните потребители, което е по-скоро в отговорностите на бизнес потребителите в компанията. Достъпността за реализация на тези услуги все повече влиза в обхвата на предоставяните ИТ решения, независимо за кой от каналите на дистрибуция става въпрос. Но най-вече това засяга навлизащия Интернет базиран канал за реализация. За успеха се налага оптимизация по отношение на продукти, системи, коориднация, органзиация и т.н.”, отбеляза Петков. Според него трябва да се промени в известна степен мисленето на бизнес потребителите, което ще се отрази върху информационните решения, върху количеството и качеството на предоставяните услуги.
Сред бъдещите ИТ планове на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп е повишаване на качеството на данните – проект, който обективни обстоятелства са отложили като изпълнение за 2012 г. ИТ директорът обясни, че бизнес процесите, правилното им пресъздаване в информационните системи и профилирането на въведените данни откриват много възможности и за компанията, и за служителите в ИТ дирекцията. 
Въпреки че финансовата криза даде отражение в работата, не можем да говорим за спиране или забавяне на развитието си, а по скоро за пренареждане на приоритетите. Технологичните ресурси, натрупаният опит, придобитите знания, които са на разположение, в момента могат и трябва да се оползотворяват разумно, смята Петков. Според него един от най-ценните изводи, които се правят обикновено в подобни ситуации на стегнация, е обръщане към добрите практики в съответните области, преосмисляне на степента на тяхното прилагане и отражението към бизнеса, които имат. Само правилното и навременно оразмеряване и ползване на информационните технологии ще доведе до очаквани добри резултати, отбеляза в заключение ИТ директорът на ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп”.


X