Проекти

Започва изграждането на Национален портал за пространствени данни

CIO Media

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи (ИА ЕСМИС) започва изграждането на Национален портал за пространствени данни. Това обяви изпълинтелният директор на агенцията Красимир Симонски, по време на пресконференцията, на която беше представен проектът „Създаване на информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп на държавната администрация и гражданите“. 

Изпълинтелният директор на ИА ЕСМИС  Красимир Симонски (в средата) представи подробности за изграждането на Националният портал за пространствени данни

Порталът ще се осъществи по одобрения за финансиране проект по оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК).
С бюджет от 2 млн.лв., в рамките на осемнайсет месеца като бенефициент по проекта ИА ЕСМИС трябва да изгради портал за достъп до геопространствени данни. С реализирането на връзката между Националния портал и портала на Европейската комисия, България става част от европейската инфраструктура за пространствена информация, каза още Красимир Симонски. Той припомни, че през 2007 г., Европейската комисия прие Директивата INSPIRE, за изграждане на инфраструктура на пространствените данни в  Европейската общност, която цели улесняване на обмена на оперативно съвместими пространствени данни по единни хармонизирани правила между различните нива на публичната администрация и между страните от Общността.
Тази година, България докладва в ЕК за напредъка на нашата страна по внедряването на директивата INSPIRE, което е задължение на всички страни-членки в ЕС, обяви още изпълнителният директор на ИА ЕСМИС и допълни, че в доклада е обобщена информацията, изпратена от държавните структури, които администрират пространствени данни.
Стратегическият документ за Република България, отразяващ хармонизацията на Директивата с националното законодателство е Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД), приет през 2010 г., за изграждане на елементите на националната инфраструктура за пространствена информация, каза по време на брифинга ръководителят на проекта Анита Ангелова, от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя представи специфичните цели на проекта, сред които са постигане на ефективен обмен между държавните администрации на хармонизирани пространствени данни, използването на пространствените данни като част от електронното управление на национално и европейско ниво за по-ефективно публично управление и създаване на условия за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и възможност за достъп до тях от европейския портал, както и  улесняване на достъпа на гражданите и бизнеса до публичните пространствени данни.
При изграждането на портала и създаването на мрежовите услуги,  ще бъдат спазени изискванията на регламентите на Европейската комисия, свързани с хармонизиране на достъпа на институции и органи на Общността до националните масиви от пространствени данни и  реализиране на  услуги с тях, заяви ръководителят на проекта.
Проектът се финансира по приоритет III "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2 "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


X