Проекти

Успешните решения на Experian за динамични бизнес среди

CIO Media

Experian е глобален лидер в предоставянето на информация, аналитични решения и инструменти на организации и потребители в цял свят. Компанията подпомага бизнеса да постигне по-добро управление на кредитния риск, по-точно таргетиране на маркетинговите предложения, минимизиране на риска от потенциални финансови измами и ефективно автоматизиране на процеса по вземане на решения. Еxperian е от полза и на индивидуалните потребители при проверка на тяхното кредитно досие и рейтинг, както и при защитата срещу евентуална кражба на идентичност.

В България Experian е представена с три от четирите си основни линии на бизнес: Кредитни услуги, Аналитични решения и Маркетинг услуги. В българския офис на компанията работят над 220 човека, разпределени в над 10 отдела, включително регионална аналитична група, разработка и тестване на софтуер, връзка с клиенти, внедряване на решения и др.

“Eкипът ни в България представлява част от Experian Decision Analytics и предоставя услуги, които са свързани с анализ на решения и оценка на риска в областта на финансите и услугите, свързани с тях. Тези дейности включват както директни консултации на корпоративни клиенти, така и разработване на решения за техния бизнес. За реализирането на тези решения Experian Decision Analytics разполага с портфолио от вътрешно разработвани продукти. В това отношение екипите, в това число и нашия, разработващи тези продукти, са де-факто компания в компанията - ние произвеждаме и тестваме софтуера, преди да стигне до нашите колеги, които реализират бизнес решенията и работят директно с клиентите на компанията”, сподели Димитър Димитров, ръководител на софийският QA екип, работещ по платформата PowerCurve.

Повече от 5 години Experian работи със софтуера HP LoadRunner, като в началото приложението му е било ограничено, но към момента компанията разчита на него, като на един от основните инструменти в арсенала си за управление на качеството в продуктовите си линии. “Смятам, че изборът ни бе удачен. Софтуерът предоставя широки възможности и бихме могли, независимо от задачите, с които се сблъскваме да намерим подходящо техническо решение на добра цена. От друга страна партньорите ни от НР са достатъчно гъвкави, за да можем да се възползваме пълноценно от функционалностите на инструмента и да вършим работата си максимално ефективно”, поясни Димитров.

Платформа на успеха

Един основен продукт на Experian, който е от скоро на пазара е платформата PowerCurve. Тя позволява на Experian и нейните клиенти с лекота да създават и въвеждат в експлоатация интегрирани решения за приложение на най-ефективните стратегии за управление по отношение на целия жизнен цикъл на потребителите на финансови услуги. PowerCurve осигурява тези нови нива на контрол и гъвкавост, посредством интегрирането на платформа за проектиране и изпълнение, свързваща аналитичната и оперативна среда за всички клиентски решения. Тези възможности позволяват бизнеса да използва всички налични вътрешни и външни източници на данни, от традиционни източници до нови канали за информация, а също така съществуващи и нови стратегии за взимане на решения, което води до ефективна и навременна адаптация към промените на пазара. “PowerCurve е сравнително нов продукт в нашето портфолио, но потенциалът и възможностите му позволяват да замени значителна част от продуктите в него с една интегрирана платформа. Това ни осигурява много по-голяма гъвкавост при реализация на решения за нашите клиенти и поради това приложението на платформата ще се разширява в бъдеще”, коментира Димитров.

Гъвкавост срещу контрол

PowerCurve поставя доста предизвикателства пред QA екипа на Experian – като сложна платформа с множество компоненти тя може да реализира решения в различни технологични конфигурации и разнообразни варианти за обработка на информация. В същността си задачата контрол на качеството е свързана със създаването на тестови решения, базирани на платформата, и следене на поведението им при подаването на необходимите входни данни. Свободата, предоставяна от PowerCurve е предпоставка за множество възможни комбинации от видове входни канали за данни (уеб услуги, стандартен уеб интерфейс, файлове), както и вид и брой на компоненти, изискващи наблюдение. Тези предизвикателства придобиват особена значимост при необходимост от тестване на производителността на платформата. “Поради тази причина търсихме подходящ инструмент, който да позволява максимално гъвкаво технологично решение на описания проблем и същевременно да позволява еднотипен подход към реализирането, изпълнението, анализа и създаването на изходни документи за провежданите от нас тестове”, обясни Димитър Димитров.

За избора на такъв инструмент специалистите на Experian преминават през процес, в който изпробват различни инструменти, които биха могли частично или напълно да задоволят нуждите им. В крайна сметка се оказва, че HP LoadRunner e най-подходящият инструмент, който отговаря на поставените изисквания. “А покриването на поставените изисквания бе от голяма важност, тъй като процесите на разработка при нас са доста динамични и необходимостта от бързо и ефективно генериране на тестови резултати е сериозна. Всяко забавяне в процеса на разработка или анализа на проблеми, в които нашият QA екип взима активно участие, води до забавяне или спиране на разработката или работата на бизнес процеси за наши клиенти, а подобна ситуация води до значителни финансови загуби. Ето защо, гъвкавостта на подобен инструмент е изключително важна - той носи сериозна полза, от която печели както екипа, разработващ платформата, така и хората, които я използват и комуникират директно с клиентите ни”, коментира представителят на Experian.

Инструменти

Като комерсиален продукт, LoadRunner изисква първоначална инвестиция от страна на Experian за закупуване на лицензи, подходящи за необходимото тестване. Според Димитров, този факт създава впечатлението за висока цена на притежание, но ако се оцени съотношението между инвестираните време и пари, се оказва по-изгодно да се ползва този продукт. “Други комерсиални и Оpen Source инструменти биха ни стрували по-малко първоначално, но биха изисквали повече време за реализация и поддръжка на нашите тестове”, отбелязва ръководителят на QA екипа.

От техническа гледна точка Load Runner позволява лесна разработка и изпълнение на тестовете за производителност поради много добрата поддръжка на протоколите, използвани в контекста на PowerCurve – HTTP+AJAX, SOAP. Възможностите за запис и редакция на тестови сценарии в дизайн средата на продукта улесняват значително разработката и поддръжката на тестовете за производителност. “Друг елемент от LoadRunner, който прави работата ни ефективна е лекотата, с която можем да конфигурираме и следим разнообразни елементи от поведението в тестваните конфигурации. Тези две ключови специфики се допълват от добре развития модул за анализ на резултатите от тестване, който предоставя възможност унифицирано генериране на документи съдържащи анализа на тестовете посредством стандартизирани и потребителски шаблони”, обясни Димитър Димитров.

Резултати

Гъвкавостта на LoadRunner позволява, независимо от начина по който е проведен един тест, наличната информация да се оформи в стандартна документна форма, подходяща за консумация в и извън нашата компания. Това улеснява работата на QA екипа, намалява възможностите за допускане на грешки и пести време. По този начин, до голяма степен успяваме да премахнем необходимостта от ръчна намеса при генерирането на тези документи. За хората, които ползват документите този подход позволява спазването на определен стандарт в структура и съдържанието, което от своя страна улеснява намирането на необходимата им информация и сравняването на метрики. “Като цяло, използвайки тези инструменти, можем да предоставим на вътрешните и външните си клиенти по-бърза и по-качествена услуга. Всичко това прави работата ни по-организирана и целенасочена”, сподели ръководителя на QA екипа.

Приоритети

“Компанията ни се развива и заедно с нея - разбирането за това каква е ролята на автоматизираното тестване и тестването на производителността в създаваните от нас продукти. Непрекъснато търсим по-удачни модели, чрез които да балансираме съотношението между ръчното и автоматизираното тестване, така че да постигнем оптимум между ефективност, цена и управляемост на QA процеса. Подобен оптимум винаги е предизвикателство, тъй като посредством автоматизацията можем да получим информация, която е важна и необходима за всички консуматори на нашите продукти, но от друга страна изграждането и управлението на необходимата за това инфраструктура е сериозна инвестиция в технически и HR план. Най-сериозната ни задача е свързана със създаването и развитието на екипи, които да са в състояние да се справят с предизвикателствата на подобни видове тестване в контекста на продуктовите ни линии. Необходими са професионалисти с много добри технически познания в областта на QA, разработка и ИТ практики, както и използваните инструменти във всяка от тези области. В допълнение са необходими задълбочени знания, специфични за продуктите от нашето портфолио. Подобни качества не се намират наготово, а са част от сложен и интересен пъзел, който изисква подходящите части и постоянство в изграждането му, тъй като пътят рядко е гладък и безпроблемен”, обясни Димитров.

Според ръководителя на QA екипа, автоматизацията на тестовия процес е безценен инструмент. Създаването на гъвкав и стабилен начин за оценка на функционалността и производителността на продуктите и решенията дава увереност, че те наистина работят както се изисква и позволяват необходимата еластичност при поемане на натоварване в рамките на тяхната употреба. “Повечето компании, които се занимават с производство и прилагане на софтуерни решения, съизмерими по сложност с нашите, неизбежно стигат до момент в който автоматизират някаква част от проверката на софтуера си. Неизбежността произтича от ограничените ни възможности като човешки същества да работим с големи, сложни масиви от информация, при това бързо многократно и без грешки – нещо, в което софтуерните системи и в частност автоматизираното тестване са в свои води. От друга страна постоянният, бърз и надежден контрол на качеството е инструмент за изграждане на ефективно производство и пазарна позиция, облечена с доверието на клиента.”, коментира Димитър Димитров.

 

В перспектива

Към момента най-значимо развитие по отношение на продуктовото портфолио на Experian се очаква в рамките на PowerCurve и решенията, базирани на тази платформа. Отворената й архитектура позволява лесна интеграция на останалите продукти от портфолиото на компанията, поради което тя представлява естествен избор като основа на нови решения и съответно е във фокуса на усилията на екипа в областта на автоматизираното тестване.

“В дългосрочен план се опитваме да намалим разнообразието от инструменти които ползваме, защото това позволява фокусирането на усилията на нашите професионалисти в конкретна област, което от своя страна води до постигането на по-задълбочени знания и умения. Боравейки с по-малък и организиран набор от работни инструменти, ще постигнем много по-бързо въвеждане в работата и достигане на пълна ефективност на нови членове на екипите. Това съвпада с нашите планове за увеличаване на ролята на автоматизираното тестване в нашата практика”, коментира Димитър Димитров. 

Професионалната кариера на Димитър Димитров в областта на управление на качеството (Quality Assurance) на софтуерни проекти започва през 2000-та година. Фокус на дейността му в тази област е планирането, организирането, управлението и реализацията на QA дейности в рамките на отделни проекти, както и продуктови линии. Разработването и приложението на софтуерни решения за автоматизaция в тези области винаги е била неделима част от работата му. Сблъсъкът с нови предизвикателства е това, което харесва в професията си и му помага да развива опита и знанията си в областта на мениджмънта и технологиите. В момента работи в софийският офис на Experian Decision Analytics като ръководител на локалните QA екипи, работещи по платформата PowerCurve.


X