Проекти

Нова корпоративна архитектура в Агенция “Митници” подпомага европейската интеграция

CIO Media

Кольо Колев, ИТ координатор на проекта от Агенция “Митници” и Розалия Димитрова, заместник-директор на Агенция “Митници”

Агенция “Митници” е централизирана административна структура към министъра на финансите. Агенцията е структурирана в Централно митническо управление и десет митници - Аерогара София, Бургас, Варна, Лом, Пловдив, Свиленград, Свищов, Столична, Русе и Югозападна.

Общата численост на персонала на агенцията е 3350 служители, от които 601 работят в Централното митническо управление.

Администрацията на Централното митническо управление на агенцията е организирана в 5 дирекции обща администрация, 9 дирекции специализирана администрация, както и Звено по сигурността на информацията и Звено за вътрешен одит.

В рамките на проект “Разработване и въвеждане на Архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на АМ”, финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” (ОПАК), Агенция “Митници” разработва нова корпоративна архитектура. Времето за изпълнение на проекта е 18 месеца, като той трябва да бъде финализиран до октомври 2015 г. Финансирането на проекта е в размер на 3 500 606 лева.

Проектът е част от ИТ стратегията на Агенция “Митници” 2014-2020 г., чиято цел е създаване на нова ИТ платформа с фокус върху предоставянето на услуги, която протича в 5 етапа.

Целите

“Да бъдат улеснени бизнесът и гражданите при работа с Агенция ‘Митници’, както и да се премине към безхартиена среда са сред основните дългосрочни цели на проекта”, коментира Розалия Димитрова, заместник-директор на Агенция “Митници”. В допълнение новата архитектура има ключово значение и във връзка с работата на ведомството след датата 1 май 2016 г., когато ще влезе в сила практическото приложение на новия митнически кодекс на ЕС, който включва и електронна комуникация между отделните митнически администрации, както и с ЕК.

На практика проектът е част от трансформацията към качествено нов начин на организация на бизнес процесите в митническите администрация на страните члекнки на ЕС и е в резултат на две взаимно свързани инициативи – модернизация на митническото законодателство на ЕС и инициативата “Електронни митници”.

Като цяло изграждането на новата архитектура цели усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребителя административни услуги в Агенцията чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешноадминистративните връзки и връзките с потребителите. Реално целевите групи на проекта включват както администрацията на Агенция “Митници”, така и потребителите на предоставяните от нея административни услуги – бизнеса и гражданите.

В рамките на проекта се разработва корпоративна архитектура, касаеща митническия надзор и контрол, които произтичат от митническото законодателство. Ще бъде разработена и внедрена също така Митническа информационна система за изнасяне (МИСИ) чрез реинженеринг в съответствие с разработената корпоративна архитектура, което ще потвърди в реални условия разработката, обясняват от АМ.

И не на последно място, чрез този проект Агенция “Митници” цели спазване на принципите на електронното управление и създаване на предпоставки за безхартиена среда в административния процес и постигане на ефективен информационен обмен с европейските митнически структури.

Изпълнител по проекта е българската софтуерна компания Гравис България.

Очаквани резултати

Основна дейност разработване на корпоративна архитектура включва разработка на бизнес архитектура, на архитектура на данните, на архитектура на приложенията и технологична архитектура, обясняват от Агенция “Митници”. Заедно с това е доставена, инсталирана и настроена платформа ARIS бизнес дизайн, каквато се ползва от ЕК, с поддъжка от 24 месеца.

В разработваната система МИСИ, в съответствие с корпоративната архитектура, се реализират функционалности съгласно функционалната и техническа спецификация на DG TAXUD - Генералната дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ към Европейската комисия, и националните изисквания на Агенция “Митници”. За работа със системата са обучени 36 служители на АМ, които на практика ще обучават впоследствие потребителите на системата.

Методология и архитектура

“Методологията, по която се разработва корпоративната архитектура, е TOGAF и тя покрива бизнес архитектурата, архитектурата на данните, архитектурата на приложенията и топологичната архитектура”, обясни Кольо Колев, ИТ координатор на проекта от Агенция “Митници”.

Втората дейност по проекта, включваща разработката и внедряването на МИСИ, ползва методологията RUP, което включва итеративен подход и наличие на следните фази: планиране, детайлизиране, изграждане и предаване. Това означава, че отделните дисциплини се изпълняват в последователност, при която се изпълнява даден елемент, верифицира се и след това се преминава към изпълнението на следваща стъпка. “Това означава възможност за изпълнение на навременни корекции, ако се налага, при това с малко действия”, обясни Кольо Колев.

Корпоративната архитектура се разработва на база SOA. “SOA е новият подход за изграждане на митническите ИТ системи, приет от DG TAXUD и страните членки в дългосрочен план”, обясняват от АМ. Сред основните предимства на този тип архитектура са постигане на независимост на системите от платформата, инструментите за разработка и езиците на програмиране, преизползване на функционални елементи, стандартизация и унификация на митническите процеси, опростяване на процесите по управление на създаваните системи, лесно разширяване на системите с възможност за добавяне на услуги и за модернизация, съкращаване на разходите, свързани с разработка на приложения и не на последно място – съкращаване на времето за разработка на нови приложения и усъвършенстване на съществуващи.

От Агенция “Митници” уточняват, че подходът SOA е приложен също при изграждането на архитектурата и разработката на МИСИ.

13 нови е-услуги

В началото на юни Агенция “Митници” обяви 13 нови електронни услуги. Те могат да се заявяват през електронния портал на Агенцията.
“Общият брой на предлаганите от Агенция „Митници” административни услуги в електронна форма е вече двадесет, с което агенцията остава лидер в предлагането на електронни услуги”, коментира главният секретар на Агенция “Митници” Цветан Мадански.
“Предоставянето на услугите в електронна форма ще ускори работата и ще повиши качеството й в безхартиена среда и ще подобри отчетността и прозрачността чрез електронно протичащи административни производства”, допълва Нели Димитрова, ръководител на проекта.
Новите 13 електронни административни услуги се явяват разширение на функционалността на единния портал за предоставяне на електронни административни услуги, който изпълнява функциите на Единно звено за контакт за Република България. Изпълнител на проекта е Ай Би Ес България, като реализацията е отнела 11 месеца – от юни миналата година до май 2015-а. Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта е в размер на 391 987 лева.


X