Проекти

Atlas ERP оптимизира времето за вземане на управленски решения в Булдент ЕООД

CIO Media

Фирма Булдент ЕООД се занимава с внос, дистрибуция и маркетинг на световно известни марки във стоматологичния и фармацевтичния сектор. Портфолиото на компанията включва богат асортимент от дентални консумативи и апаратура, продукти за устна хигиена, козметика, медицински изделия и санитария. Разрастването на дейността на компанията през последните няколко години е съпроводено от повишаване обема на информационни потоци, а това налага внедряването на модерна система за управление на бизнеса. Така през 2014 г. в Булдент ЕООД възниква задачата за избор и внедряване на ERP система.

Целта и изборът

Според Росица Светославова, маркетинг директор на Булдент ЕООД, приоритетите, които мениджмънтът на компанията поставя при изграждане на информационната среда отразяват необходимостта от навременна систематизирана информация за вземане на управленски решения и синхронизиране на процесите по веригата на планиране, снабдяване, маркетинг и продажби. На този фон, от новото информационно решение се очаква да замени използваните дотогава различни приложения за управление на счетоводството, маркетинга и складовете и да обедини в една система информацията поддържана от тях, да улесни работата с клиенти и да осигури повече гъвкавост при взаимодействието с тях.

“Основната цел бе да се осигури по-добра информация за мениджмънта на компанията. Наред с това за нас бе особено важно новото информационно решение да отговори на потребностите на отдела по маркетинг”, обобщи Такухи Петрова, главен счетоводител, Булдент ЕООД.

При избора на ERP система и партньор за внедряването и в Булдент ЕООД проучват опита на свои бизнес партньори и се спират на системата Atlas ERP, развивана от компанията AS Systems (ASS).

“Решихме да търсим информационно решение, специализирано за сектора в който работим. Във всеки отрасъл използването на профилиран софтуер има своите предимства, а едно от тях е възможността системата да заработи бързо. Това е доста важен аспект, тъй като ERP системите се внедряват бавно, а в самия процес на въвеждането им, се вижда какво е нужно за ръководството, за счетоводството и за различните бизнес звена”, коментира Такухи Петрова.

Реализацията на проекта

Първата среща между представителите на Булдент и екипа на AS Systems е проведена през ноември 2014 г., а от началото на май в компанията вече ползват Atlas ERP. Внедрените функционалности осигуряват процесите, свързани с логистиката, отчетността на стоки и маркетинга.

“С помощта на Atlas ERP се автоматизират множество процеси като завеждане на доставки, динамично ценообразуване, предоставяне на промоции и промоционални пакети във всевъзможни комбинации и различни скали. Осъществената интеграция между Atlas ERP и софтуера за прогнозиране и планиране Forcast Pro съкращава времето за планиране на снабдяването и предоставя възможност за задълбочен анализ на продажбите”, казва Росица Светославова.

Изводи от реализацията на ERP проекта

Росица СветославоваРосица Светославова, маркетинг директор, Булдент ЕООД

Това, което не бива да пропускаме при избора на ново информационно решение, е да си дадем сметка може ли да постигнем оперативна ефективност - т.е. да съкратим времето и усилията за извършване на определена задача. Ако е така, то следващата важна стъпка е да намерим начин информацията да бъде лесно достъпна и в обем и вид според очакванията и нуждите на мениджмънта на компанията.
Задължително условие за успешна интеграция на нова информационна система е да има супервайзор на проекта, който да бъде в постоянен контакт в отговорниците по отдели. Така се осигурява навременен обмен на информация за нуждите на екипа на оперативно ниво и е възможно да се интегрират специфични решения, които да оптимизират времето за изпълнение на задачите.
Atlas ERP отговори на информационните потребности във всички отдели на компанията, като същевременно оптимизира взаимодействието между различните звена в структурата и по този начин спомогна процесите да се случват по-бързо със съществено подобрение в ефективността.

Функционалности и ползи

Според ръководителя на маркетинга в Булдент, съществено предимство осигурявано от новата система е бързото извличане на голям набор от отчети за продажби в различни направления, включително и тези през промоции, чрез предложените за това OLAP функционалности, систематизирането и класифицирането на разходите по отдели и аналитичности в модула за бюджетиране.

“Системата предоставя богата и обобщена информация за всички аспекти на бизнеса – брой и тип клиенти, всякакъв вид анализ на техните покупки по търговски марки, средно-месечни заявки, вземания в падеж и всички други справки нужни на мениджмънта в тяхната дейност, като рентабилност доставни цени, количества, промоции, рекламни кампании и т.н. Всеки потребител може сам да си създаде справки (според правата, които са му предоставени), както и да получи ясни, синтезирани отговори според нуждите му. Същевременно ръководството е запознато ежеминутно с процесите и как те се отразяват на общите приходи и разходи на фирмата. От особено значение е модула Бюджет, който дава най-точна и ясна представа за състоянието на фирмата във всеки един момент“ отбеляза Такухи Петрова.

Изводи от реализацията на ERP проекта
Такухи ПетроваТакухи Петрова, главен счетоводител, Булдент ЕООД
Към внедряването на една интегрирана система не трябва да се подхожда с негативизъм. За успешен старт е важно да има конкретно поставени изисквания, които да са формулирани точно и да не търпят непрекъснати изменения. Изключително важен е капацитета и професионализма на служителите от фирмата потребител. Хора, които са добри изпълнители, но не влагат мисъл при изпълнението на своите задачи, няма да са успешни при внедряване на ERP система. При реализацията на такъв проект е важно да се отчита, че този тип информационно решение предполага работа в екип - всичко в ERP системата е като скачени съдове и взаимосвързано. Внедряването е бавно, натрупващо и градиращо, информацията е изключително подробна и времеемка при въвеждане, но резултатите от нея са блестящи.

“Atlas ERP оптимизира времето за вземане на управленски решения, тъй като предоставя лесен начин за анализ на информацията за бизнеса”, казва и Росица Светославова.

Специфични черти на решението

Като търговска фирма, оперираща в 2 различни сегмента, за Булдент е важно да може да управлява предоставените промоционални активности към клиентите и да разполага с различни видове отчети за продажбите през промоции. За целта в Atlas ERP е създаден специален модул за предоставяне на търговски условия и промоции, управляван от маркетинговия отдел на Булдент.

По думите на маркетинг директора на компанията, с помощта на този модул могат да се задават специални условия за продукт с период на валидност, промоционални квоти, таргет клиенти и пр., които автоматично да се отразяват при изписване на заявка. Резултатите от всяка активност, могат да се проследят в OLAP продажби, където се представя възможност за анализ на теглото на промоционалните активности в бизнеса и OLAP промоции с набор от аналитични нива, където може да се проследят активностите по канали, търговски агенти, обеми и печалба.

“Тъй като разработката e разширена по специално наше задание и отразява напълно изискванията на Булдент, тук е моментът да изкажа нашата огромна благодарност и възхищение към целия екип на AS Systems за високото ниво на професионализъм и готовността за помощ във всеки един момент, за да имаме един чудесен продукт, с който да оперираме лесно. Същественият резултат от това начинание е навременния и ефективен контрол над търговската дейност и предоставяните промоционални активности, като по този начин може да се уловят тенденциите и да се оптимизира дадено търговско условие с цел по-висока ефективност на компанията”, заяви Росица Светославова.

Резултати и перспективи

“Atlas ERP предостави възможност на мениджърския екип на Булдент да разполага с лесни инструменти за анализ на съществуващата информация при управление на поверените отдели и процеси, в това число – маркетинг, логистика, продажби, счетоводство и финанси. Дейностите по звена по този начин са ефективно координирани, а времето за извършване на рутинните задачи от служителите – съкратено. Разполагаме с достъп до информация по всяко време и от всяко място и можем да организираме дейности и разпределяме задачи, дори и извън офиса”, казват представителите на Булдент.

Както следваща стъпка в развитието на своята информационна среда те предвиждат разработване на HTML модул към Atlas ERP за проследяване на резултатите по търговски агенти в реално време, което ще даде възможност за по-добро планиране на регионално ниво.


X