Проекти

ERP система обезпечава информационно специфичния производствен процес в Нинахим ЕООД

CIO Media

 Стефка Попова, финансов директор на Нинахим ЕООД

Нинахим ЕООД  е търговско дружество, основано през 2004 г., с основна дейност разработка, производство и реализация на водоемулсионни бои и грундове за вътрешно и външно боядисване, декоративни мазилки, бои за дърво, метал, пластмаса и антикорозионни грундове на водна основа, алкидни, акрилатни, двукомпонентни полиуретанови бои, безцветни лакове, грундове, безири, разтворители.

Производствената дейност на фирмата се развива в собствена сграда с технологично оборудване и лабораторна техника за изпитване на произвежданите продукти, което осигурява производството по европейски стандарти. Нинахим ЕООД  изработват продуктите си, както по каталог, така и по индивидуалната поръчка на клиента относно параметрите на боята и цвета.

Компанията поддържа сертифицирана система за управление на качеството - БДС EN ISO 9001-2008, в която са регламентирани всички операции за производство и контрол на качеството, както на суровините и материалите, така и на крайните продукти.

В своята дейност Нинахим ЕООД  разчита на Тонеган ERP система за управление на бизнеса.

Предистория на проекта

“Динамиката в развитието на пазара и постоянно увеличаващата се конкуренция налагат постоянно адаптиране към новите условия. Вземането на бързи и правилни управленски решения се превръща в ключов фактор за успешно развитие на фирмата”, коментира Стефка Попова, финансов директор на Нинахим ЕООД. По нейните думи един от основните елементи за вземане на правилни решения е информацията, в това число вътрешнофирмената информация. Това неминуемо налага промени в системите, обслужващи тази информация, така че тя да се извлича максимално бързо, лесно и в необходимата форма.

Реализацията

Като естествено продължение на дългогодишната съвместна работа с екипа на Тонеган, Нинахим започва поетапно внедряване на Тонеган ERP. “Главната ни цел бе да решаваме основните по важност проблеми, първоначално свързани с реализацията на готовата продукция, а след това и информационното обезпечаване на специфичния производствен процес”, обяснява Стефка Попова. За целта е изготвен проект, заедно с представители на Тонеган, за целите, задачите и етапите на внедряване на проекта. “Модулният принцип на Тонеган ERP ни позволи възможност за това гъвкаво решение”, уточнява тя.

Специфичните моменти

Екипът на Нинахим ЕООД следи непрекъснато тенденциите на пазара и се стреми да задоволи нуждите при специфичните изисквания на всеки клиент. Политиката на фирмата по качеството е насочена към удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите  и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания. Това налага голяма гъвкавост при производствения процес и неговото информационно обезпечаване.

С разработения модул за производство на бои се решава тази специфична особеност при работата на производствената компания. Чрез реално управление на процесите на планиране и отчитане на производството на полуфабрикати и готови продукти компанията получава информация за всеки етап на производствения процес и нейните специалисти имат възможност да коригират при необходимост производствените планове.

“Във всеки момент разполагаме с актуална информация за нормативната необходимост и съответната наличност от основни суровини и материали, за реално вложените материали, както и за наличните количества продукция готова за експедиция. Това става в реално време, тъй като производственият модул е автоматично свързан с останалите модули на системата Тонеган за управление на бизнеса и в крайна сметка се получава и необходимата оперативна счетоводна информация”, обяснява Стефка Попова.

Технологиите

Тонеган ERP е изградена на модулен принцип. Всеки модул сам или съвместно с друг управлява определени бизнес процеси. Всички модули работят с обща релационна база данни (MSSQL), което дава възможност да се постигне висок интегритет на данните в системата. Цялата информация от модулите е налична в генераторa на справки и може да бъде визуализирана по избран от потребителя начин.

Тонеган ERP има трислойна архитектура с цел по-добра сигурност на данните и децентрализация на натоварването в работен режим на системата. Клиентските части (thin clients) имат малки хардуерни изисквания. Системата работи с последно поколение релационни бази данни разработени от Microsoft - MSSQL.

Сигурността на системата е гарантирана от вътрешната йерархична система за контрол на достъпа, работеща на ниво тип на потребителя или група на потребителя. Достъпите могат да бъдат ограничавани както до модули, така и до конкретни форми или групи от справки.

Резултати и ползи

“В резултат на внедрената производствена система постигнахме поставените в началото цели, а именно автоматизиране процесите на управление на доставки, управление на производството и реализацията на готовите продукти”, уточнява Стефка Попова.

Изводи и научени уроци

Като един от най-важните изводи от компанията посочват важността на предварителната подготовка за проекта. Трябва и двете страни - възложителят и изпълнителят, да са наясно с конкретните проблеми. Внедряването е отговорност както на консултантите, така и на служителите на фирмата, от които ще зависи ефективността на по-нататъшната експлоатация на информационната система, смятат от Нинахим.

Планове за развитие

“В бъдеще ще продължим съвместната работа с Тонеган ООД в посока на доразвиване на внедрената ERP в частта бизнес анализи на натрупаната информация с цел по-ефективно планиране и развитие на производството и реализацията както на българския така и на външния пазар”, заключава Стефка Попова.


X