Проекти

MOM4 – фактор за усъвършенстване на производствените процеси в София Мед

CIO Media

София Мед е  наследник на предприятие със 70-годишна история, а от 2001 г. е дъщерна фирма на гръцкото акционерно дружество Халкор, част от групата Виохалко. Компанията е специализирана в обработка на цветни метали, производство на валцовани и пресовани продукти от мед, медни сплави и цинк. Дейността и включва леярно, валцово и тръбопрофилно производство. По-голямата част от продукцията се изнася в Европа, но също така и в Азия, Америка и Африка. Със своя дългогодишен производствен опит и направените значителни инвестиции, София Мед е конкурентоспособна компания с клиенти в цял свят. Предприятието произвежда 60-70 хил. тона цветни метали годишно.

Информационната среда

Сред основните приоритети на предприятието са постигането на висока ефективност на всички производствени процеси, както и на оперативната дейност, а това поставя високи изисквания към информационното осигуряване. Затова през годините, компанията развива своята информационна среда на базата на стабилни и надеждни технологични платформи.

Димо Станков се присъединява към екипа на София Мед през 2002 г. като системен администратор. В периода 2004-2013 е ИТ мениджър на компанията, а от 2013 досега е мениджър на отдел “Производствени информационни системи” и координатор стратегическо планиране. Мениджърските си умения усъвършенства в редица обучения и тренинги, организирани от София Мед. Завършил е Нов български университет със специалност “Приложна информатика”.

“Към момента основните информационни системи, които използваме са ERP системата SAP и системата за управление на производствени операции MOM4 (Manufacturing Operations Management)”, обобщи Димо Станков, мениджър на отдел “Производствени информационни системи” и координатор стратегическо планиране”, София Мед.

Информационна система MOM4, развивана от компанията Nearsoft се въвежда в предприятието поетапно. Първоначално, още през 2009 г. тя е въведена в цеха за валцово производство.

ERP системата SAP е внедрена през 2011 г., с което компанията постига оптимизиране и интегриране на процесите и данните, а на тази база подобряване на отчетността, планирането и прогнозирането.

През следващите години МОМ4 се внедрява последователно в цеховете за тръбопрофилно и леярно производство. 

Производствената ИС

Според Димо Станков, MOM4 покрива няколко роли на типичните системи за управление на производството. На първо  място този софтуер осигурява функционалността на т.нар. MES (Manufacturing Execution System), предназначени за решаване на задачите за синхронизация, координация, анализ и оптимизация на създаването на продукти в рамките на дадено производство.

“Чрез такава система операторите на всяка една машина знаят какво трябва да се произвежда, как трябва да стане това и произвеждайки го те отчитат обратно в системата какво е и как е произведено”, пояснява Станков.

Друга важна роля, изпълнявана от MOM4 е планиране и поддържане на графици – т.е. софтуерът осигурява функционалността на т.нар. APS (Advanced Planning and Scheduling) системи, осигуряващи управление на производствения процес, при което суровините и производствените мощности се разпределят оптимално. 

В София Мед, поръчките на клиенти, които се отразяват в ERP системата, заедно с допълнителни спецификации се изплащат към модула за планиране на MOM4 и на базата на специални алгоритми, се определя пътя по който трябва да премине производството на продукцията. В планов отдел, специалисти по къстомизацията допълнително отразяват евентуални малки корекции в производствения маршрут и поръчката се пуска за производство. 

“Когато през 2009 г. в партньорство с Nearsoft започнахме проекта за въвеждане на MOM4 основната ни цел бе да постигнем видимост в реално време на това, което се случва в производството – т.е. бяхме фокусирани върху въвеждане на MES функционалността с тенденция към развитие в посока Planning and Scheduling. Сега, при завършване на смяната системата изчислява всичко, което е произведено, анализира го и го обобщава”, коментира Димо Станков.   

Сегашните възможности на информационното решение обаче са постигнати с постоянство и целенасочена работа. Представителите на София Мед подчертават, че обемът на функциите, които системата за управление на производството трябва да покрие е много голям, а промените, които трябва да се реализират при разгръщане на такова решение, включително и от процесна гледна точка, представляват съществено предизвикателство.

“Необходими ни бяха няколко години за да внедрим, да променим, да подобрим управлението на производствените процеси. Първото внедряване на MOM4 в цеха за валцово производство ни отне почти 1,5 г. След това внедряването в тръбопрофилен цех бе осъществено за по малко от една година. През тази година внедрихме системата в цеха за леярно производство в сравнително по-кратки срокове”. 

Особености

Специфично, както за MES системите, така и за цялостните решения, включващи MES, Planning and Scheduling и други функционалности е, че една и съща система се реализира доста различно в две различни предприятия. Дори ако става дума само за компании от сектор металообработване, при цветните метали има някои специфики, които например при стоманите не са налице и в някои случаи тези особености може да бъдат критично важни. 

“Например, в групата Виохалко, част от която е София Мед, също така е и Стомана Перник. Някои от предизвикателствата, с които се сблъскваме ние, при тях не са налице и обратно”, казва Станков.

Друга особеност, която посочват представителите на София Мед e, че за съжаление в България индустрията е на такова ниво, че повечето хора нямат опит в работата с MES и Planning and Scheduling системи. A когато информацията за процесите е поддържана в Excel или някакви други системи от нисък клас, ноу-хауто свързано с тях е много трудно да бъде пренесено при въвеждането на интегрирана система. Обикновено хората правят опит да автоматизират начина, по който са работили до момента, но в много случаи това е погрешен подход.

При внедряването на MOM4 в София Мед до известна степен са следвали същия подход, както и при внедряването на SAP – т.е. в някои случаи са привеждали бизнес процесите в съответствие със системата, така че да се използват предимствата на заложените в нея добри практики.  

“Все пак, при реализацията на MOM4 проектите можехме да си позволим лукса да настройваме някои неща. Възползвахме от тези възможности, тъй като самите процеси са живи. Рядко производствен процес остава непроменен в продължение на 2 години. Това налага промени и в системата. Случвало се е функционалност, която е внимателно обмислена и внедрявана в продължение на 6 месеца, 2 месеца след това да трябва да бъде модифицирана, тъй като просто спецификата на процеса или пазара са променени. Все пак обаче, промените, които реализираме с помощта на Nearsoft са основно в частта на бизнес логиката, а не в основни функции, формиращи ядрото  на системата”, сподели Димо Станков.    

Предизвикателства

Накратко, основни предизвикателства при изграждането на системи за управление на производството са необходимостта от чести промени и факта, че във връзка с тях трудно може да бъде използван опит, натрупан в друга компания.

"Достъпът до информация за производството в реално време ни даде възможност да постигнем доста добри резултати по отношение на намаляване на наличностите, което има положителен ефект и във финансово отношение"

Още един проблем е това, че специалистите в дадената производствена сфера, виждат нещата от гледна точка на собствената си професионална компетентност, която не е в сферата на информационните технологии и така е доста трудно е тяхното know-how да се пренесе в информационната система. “В някои случаи те държат процеса да бъде реализиран в информационната система буквално по начина, по който е изпълняван традиционно, но това не е удачно и се налага реинженеринг, за да се постигне по-добър ефект. Най-голямото предизвикателство според мен е това, че всъщност за повечето процеси, свързани с обхващането на информацията, по време на внедряване на системата трябва да се проведе реинженеринг”, отбелязва Димо Станков.

Ползи

Сред най-ценните ползи от внедряването на MOM4 е достъпът в реално време до информацията от цеховете (т.е. MES функционалността). На практика това е целта, поставена в първоначалното задание за системата за управление на производството в София Мед и представителите на компанията отчитат, че тази цел е постигната.

“Достъпът до информация за производството в реално време ни даде възможност да постигнем доста добри резултати по отношение на намаляване на наличностите, което има положителен ефект и във финансово отношение”, поясни Димо Станков.

Много ценна е и осигуряваната от MOM4 възможност за изготвяне на различни анализи, свързани с начина на производство, които след въвеждане на системата се осъществяват изключително бързо. “Имаме възможност да анализираме време необходимо за различни операции, да провеждаме анализи за откриване на проблеми и начини за подобрение на работата”, казват представителите на София Мед.

Перспективи

Една насока в която MOM4 по-принцип се развива, но напоследък още по-целенасочено е усъвършенстването и от гледна точка на удобство за използване от потребителите. Въвежданите подобрения са в потребителския интерфейс, в бързината на работа, в стъпките, които трябва да измине потребителя при определено действие и т.н.

“Първоначално, с цел по-бърза имплементация на най-важната функционалност, връзката между MOM4 и автоматизацията на самите машини за получаване на сигнали в реално време не бе реализирана. Поставили сме си за цел да изградим тази връзка през следващата година, така че към системата да се подава повече информация от самите машини. Също така обмисляме да добавим в MOM4 информация относно стойността на продукта, така че с помощта на системата да може да се се прецени дали дадени продукти да се произвеждат и как точно, колко би ни струвало някакво отклонение от стандартния начин на производство и т.н.”, каза в заключение Димо Станков.


X