Проекти

Изгражда се ИС за управление на бреговата зона

CIO Media

Най-новият комплекс за превенция и борба с нефтените разливи беше демонстриран във Варна на международна научна конференция във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”. 

 

На форума бяха отчетени междинните резултати от проект „Интегрирана информационна система за управление на бреговата зона”.   Проектът се   финансира по програма BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Той   има продължителност 17 месеца и е на стойност 1 147 655 евро. 
Бенефициент е Висшето военноморско училище   „Н. Й. Вапцаров“ в партньорство с Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Областната администрация на Варна.

 
Началникът на училището - комодор проф. д.в.н. Боян Медникаров, запозна участниците във форума със значението на проекта, който ще   осигури   интегрирано управление на крайбрежните зони. Това ще стане чрез система за събиране и разпространение на информация от различни източници. Ще се създаде уникален за региона център за борба с нефтени разливи.   Системата ще се надгражда с допълнителни терминали, които ще са разположени в Басейновата дирекция „Черноморски район“ - Варна и в Областната администрация – Варна.

X