Проекти

ИТ решения подпомагат ефективното протичане на бизнес процесите и комуникационните инициативи на НАП

CIO Media

Основната задача на Националната агенция за приходите (НАП) е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Функциите на Агенцията са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения, а също така включват принудително събиране на просрочените задължения към бюджета, както и вземания, издадени от други държавни органи, които не са платени в срок.

Безспорно тези функции не биха могли да бъдат изпълнявани без адекватна информационна инфраструктура, предоставяща ефективни средства за контрол на задълженията, както и средства, улесняващи взаимодействието на гражданите и бизнеса с администрацията във връзка с тези задължения.

На този фон от самото създаване на агенцията през 2006 г. до сега основни цели в развитието на нейната информационна среда са осигуряването на ефективни бизнес процеси и все по-богато портфолио от електронни услуги. Няколко ИТ проекта, реализирани в агенцията, през последните 2 години допринасят за постигането на тези цели.

ИС “Контрол”

В края на 2014 г. в НАП успешно е приключено внедряването на информационната система “Контрол”. Към момента това е една от основните системи в агенцията. Решението осигурява автоматизация на бизнес процесите по контролните дейности на НАП, свързани с осъществяването на превантивни действия. Системата се използва от над 3000 вътрешни потребители – служители в териториалните дирекции и Централното управление на НАП. Тя предоставя възможности за връчване на документи на лица по електронен път, както и възможност лицата да подават по електронен път документи, които се изискват от органите при провеждане на контролни производства.

“Това решение автоматизира целия процес по селекция, анализ на задължените лица и проследяване на целия процес на провеждане на различните контролни дейности – проверки, ревизии и т.н.”, обобщи Атанас Янев, директор на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите" в НАП.

На практика, като ползва данни от всички други системи на НАП и доста данни от външни източници, системата автоматично селектира лица, като взема предвид техния профил и оценка на риска за тях и препоръчва съответни контролни действия – например ревизия. След това в системата автоматично се назначава екипът, който да осъществи ревизията. Целият процес по възлагане и документите, свързани със самата ревизия, ревизионният доклад и заключителният ревизионен акт се изготвят с помощта на системата и се съхраняват в нея. По-нататък целият процес по връчване на тези документи на ревизираното лице също се осъществява чрез системата. В същото време лицето може отново чрез ИС “Контрол” да подава по електронен път документи, които се изискват в хода на това производство, използвайки своя електронен подпис, както и може да упълномощи други лица (правни и счетоводни кантори) да подават от негово име такива документи.

Системата предоставя богат набор от справочна информация за целите на вземане на управленски решения относно процесите по ревизии и други контролни дейности.

Внедряването на ИС “Контрол” е осъществено с финансовата подкрепа на оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнител на проекта е „Мусала Софт“ АД.

Сред най-съществените ползи от реализацията на ИС “Контрол” са:

  • Изцяло премахване на хартиения документооборот в рамките на функция „Контрол“ и частично при комплексни процеси, в които участват различни организационни звена в администрацията.

  • Улесняване на служителите от контролната функция във всекидневната им работа.

  • Улесняване на комуникацията между администрацията и бизнеса в хода на контролните производства.

  • Подобрена селекция на лица за извършване на контролни действия.

  • Спазване на последователността и сроковете при изпълнение на процесуалните действия.

  • Намаляване на сроковете за изпълнение на контролните действия.

ИС “Събиране”

В началото на 2016 г. в НАП е внедрена още една крупна информационна система – ИС “Събиране”, подпомагаща по-бързото и ефективно събиране на просрочените задължения към бюджета. На практика решението автоматизира целия процес по принудително събиране на дължими задължения. То заменя ползването на 3 други програмни продукта и обединява информацията за всички публични задължения на клиентите на НАП, включително за неплатени данъци, осигуровки, както и задължения, предадени за събиране в агенцията от други органи на изпълнителната и съдебната власт – НОИ, Агенция “ Митници”, КАТ, НЗОК, вземания на общините и т.н. Цялата информация за всеки публичен длъжник и всеки публичен изпълнител, както и документите, свързани със събирането на просрочените задължения, се пазят в системата.

Това информационно решение спестява много ръчни операции и така осигурява по-голяма бързина при издаване на документи. В същото време системата предоставя различни автоматични функционалности и контроли, включително за проследяване на срокове и последователност при извършване на определени действия.

Системата е разработена изцяло от специалисти на НАП. В създаването й са участвали както служители на дирекция „Информационни системи и моделиране на бизнес процесите", така и експерти от бизнес звената на агенцията. Основният екип, ангажиран с разработката, включва над 60 специалисти, които са инвестирали усилия в този проект в продължение на 2 години.

“ИС „Събиране“ е също основна за НАП система. С нейното внедряване на практика вече обхващаме напълно автоматизацията на 3-те основни бизнес процеса в НАП – обслужване на клиенти, контрол и събиране на задължения”, отбеляза Атанас Янев.

ПИК

От началото на 2015 г. НАП предостави на своите клиенти възможността да извършват определен кръг от е-услуги чрез персонален идентификационен код (ПИК). Преди повечето електронни услуги бяха достъпни само с използване на електронен подпис. Сега всеки данъкоплатец (гражданин или фирма) може безплатно да получи такъв код и да го използва безсрочно.

Чрез ПИК лицата могат да осъществяват достъп до своята данъчноосигурителна информация в НАП, а за физическите лица е осигурена възможност за подаване на част от най-често подаваните декларации и документи към НАП по електронен път.

“За издавания от НАП ПИК е гарантирана сигурност и конфиденциалност. Това се постига първо чрез начина на получаване (в запечатан плик) и предвидената стъпка за активация на кода от линк, получен на e-mail адреса на потребителя. В допълнение потребителят може по всяко време да смени самостоятелно своя ПИК, като няма ограничение за броя на промените”, поясни Янев.

Издаденият от НАП ПИК може да се използва за достъп и до е-услуги на други институции, с които агенцията има споразумение – това са 34 общини и НОИ. Например потребителят може да влезе в сайта на Столичната община, да избере опцията “Вход с ПИК на НАП”, да въведе ЕГН и ПИК и да види своите задължения към общината. По същия начин в сайта на НОИ потребителят може да осъществи достъп до информация за своя осигурителен статус и да ползва някои други услуги.

Влизайки в портала на НАП с ЕГН и ПИК, потребителите имат възможност да видят на едно място своите задължения както към НАП, така и задълженията си за местни данъци и такси към администрациите на над 200 общини. Тази информация, събрана на едно място, не е достъпна никъде другаде. Също така през сайта на НАП вече може да се плащат задължения към 4 общини.

“Планираме да дадем възможност за плащане на задължения към повече общини, но това зависи и от готовността на общинските администрации да се включат към този проект”, отбеляза Атанас Янев.

Мобилно приложение

НАП е една от първите администрации у нас, която предостави мобилно приложение в услуга на гражданите. Приложението е достъпно от пролетта на 2015 г. Към момента то има версии за Android и iOS и дава възможност на потребителите да проверят своя здравноосигурителен статус, да направят справка за регистрирани по ЗДДС компании, да проверят срокове за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски. С помощта на приложението потребителите лесно могат да намерят най-близкия офис на НАП или най-близкия офис за местни данъци и такси на общинската администрация.

“Ще продължим да развиваме мобилното приложение. Планира се през тази година част от услугите, достъпни с ПИК, да станат достъпни и от мобилни устройства”, заяви Янев.

Проектът “Касов бон”

Една интересна инициатива на НАП, подкрепена от информационните технологии, бе лотарията с касови бележки, проведена в периода ноември 2015 – ноември 2016 г.

“Този проект имаше две основни цели. Първата и по-важната от тях беше образователна. Идеята беше да обърнем вниманието на обществеността върху това, че касовите бележки са важни не само за приходната администрация и Министерството на финансите, а за всеки от нас, тъй като касовата бележка ни дава възможност да изискаме някакви свои права. Втората ни цел бе финансова – повишаване на постъпленията към бюджета”, сподели Росен Бъчваров, директор на дирекция "Комуникации и протокол" в НАП.

Анализът, проведен от експерти на НАП след приключване на проекта, показва, че благодарение на лотарията постъпленията към бюджета са увеличени с 16 млн. само през първите 6 месеца от провеждане на играта и само измерено през ДДС, без да се отчита ефектът по отношение на корпоративните данъци и данъците върху доходите. “Като имаме предвид тази оценка, не е пресилено да приемем, че за целия период от време и с отчитане на всички видове данъци лотарията е допринесла за ръст на постъпленията в размер на около 30 млн. лева”, каза още Росен Бъчваров.

За реализацията на този проект е създаден специален сайт, на който да се регистрират участниците в играта и техните касови бележки. В хода на лотарията са регистрирани 650 млн. касови бележки. Наред с това сайтът включва и информационен раздел. Осигурена е била и технологичната възможност за регистрация на касови бележки през кол-центъра на НАП. По време на провеждането на лотарията мобилното приложение също е било модифицирано, така че да дава възможност за регистрация на касови бележки.

“На практика осигурихме 3 паралелни канала, по които всеки желаещ да може да се включи в играта. Използвахме и технологичната си инфраструктура, и знанията на нашите експерти, и партньорствата си с други организации, за да подкрепим лотарията с касови бележки, която предизвика значителен интерес. Можем да кажем, че резултатите и по двете двете цели на проекта – и комуникационна, и фискална, дори надхвърлиха очакванията”, отбеляза Бъчваров.

Платформа за онлайн обучение

Своите ИТ аспекти има и проектът “Влез в час с данъците”, който НАП развива съвместно с МОН вече 4 години. Идеята на инициативата е да осигури на учениците в средния курс на обучение знания в областта на данъчни, осигурителни и финансови въпроси.

Първоначално в рамките на инициативата НАП е организирала провеждането на учебни часове в областните градове. За първи път през 2016 г. обаче в агенцията решават да използват възможностите на информационните технологии за разширяване обхвата на това обучение.

“Разполагаме със 100 лектори. Средно годишно можем да проведем 1000-2000 учебни часа. Така извън обучението оставаха значителен брой училища и ученици, които биха проявили интерес към него. В същото време ние вярваме, че подобряването на финансовата грамотност е дългосрочна инвестиция. Безброй изследвания показват, че финансовата грамотност е еквивалентна на финансово благополучие”, отбеляза Росен Бъчваров.

Така през миналата година агенцията създава платформа за онлайн обучение https://vlezvchas.bg/, която предоставя достъп до видео уроци и тестове. За представяне на темите в сферата на данъците и финансите са привлечени известни личности, а отличните резултати на тестовете носят на обучаващите се атрактивни награди като дронове и електронни четци и т.н.

“Тази платформа ни помогна да достигнем до много повече млади хора, давайки им и информация, която ще им бъде много полезна по времето, когато започнат професионалния си път. Използваме много активно и възможностите на социалните мрежи. Facebook страницата на проекта има близо 17 хил. харесвания. За нас „Влез в час с данъците“ е пример за това как технологиите могат успешно да подпомагат разнообразни проекти, позволявайки значителни икономии”, каза в Росен Бъчваров.

В перспектива

Постоянното развитие на портфолиото от електронни услуги за гражданите и бизнеса остава във фокус за ИТ екипа на НАП и през следващата година. “Основната ни цел е нашите е-услуги да бъдат разбираеми, интерактивни, ползваеми, бързи, лесно достъпни и непрекъсваеми. По този начин да продължим да утвърждаваме НАП като лидер в електронното управление в България”, заяви Атанас Янев.

Безспорно агенцията има ключова роля в развитието на електронното управление у нас. Факт е, че НАП е държавната администрация, която предлага най-широк спектър електронни услуги на клиентите си – над 60 на брой. Агенцията е една от отговорните институции, отбелязана в Пътната карта към стратегията за електронно управление на Република България през 2016-2020 г.

“НАП разполага с много информация, необходима на други администрации. Също така е вярно, че за да изпълнява своите функции, НАП се нуждае от все повече информация, с която разполагат други държавни институции. Затова както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива планираме да работим за подобряване на взаимодействието между администрациите в областта на електронния документооборот и електронния обмен на информация”, допълни Янев.

Сред планираните проекти в агенцията е също така внедряване на SOA архитектура, което ще позволи леснота, бързина и надеждност при взаимодействието между НАП и външни организации по електронен път, като и по-добра интеграция на услуги между вътрешните системи. Предстои също така реинженеринг и оптимизиране на портала за е-услуги.

Още една голяма група задачи пред ИТ екипа на НАП е свързана с информационното осигуряване на взаимодействието на агенцията с редица международни и европейски институции, свързано с обмен на огромни обеми информация за ДДС, статистически, социално осигурителни и други данни.


X