Проекти

ДП „Пристанищна инфраструктура“ управлява процесите си със SAP ERP 6.0

CIO Media

Мариела Ганчовска

През последните няколко години ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) реализира успешно няколко мащабни ИТ проекта, свързани най-вече с навигационното осигуряване на кораби, плаващи по река Дунав и Черно море, както и с интегрирането на Географската информационна система. Разширяването на обсега на дейността на ДППИ доведе до необходимостта от следващата важна стъпка напред – внедряване на  интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите, базирана на SAP ERP 6.0 - модерно софтуерно решение за управление на бизнес процеси.

Сред основните предимства на единната база за управление е пълната прозрачност на всички бизнес процеси в компанията, възможността за корекции в реално време и извличане на автоматични доклади, следенето на приходите и разходите, както и калкулирането на пристанищните такси за всеки плавателен съд, който посещава българските пристанища. Внедряването на системата доведе до увеличаване скоростта при обработка на информацията, отпадане на възможностите за грешки и пълна проследимост на отделните бизнес процеси.

Екипът на  ДППИ оценява високо предоставяните от системата функционалности за управление на проекти и бюджети, както и възможностите за йерархично изграждане на инвестиционни проекти. ИИС  помага при планиране, отчитане и контролиране на инвестиционната програма на ДППИ, следи изпълнението на годишния бюджет на предприятието по различни източници на финансиране. Системата дава възможност за отразяване на всички спецификации по даден проект, като цялата документация по проекта може да се проследи във всеки момент.

Специфичните моменти

В световен мащаб почти всяка голяма компания използва интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите. Внедряването на софтуерно решение от толкова висок клас е логична стъпка от развитието на ДППИ, но и голямо предизвикателство. ИИС трябваше да бъде  интегрирана със специализираните информационни системи на предприятието, екипът на СТЕМО ООД  - да познава добре процесите, които се случват в него, за да предложи най-точното и адекватно решение, отговарящо на конкретните нужди и изисквания, а  екипът на ДППИ – да бъде отлично обучен, за да може да познава в детайли възможностите на системата.

За изпълнението на проекта е внедрен  най-мощният ERP продукт на SAP ERP 6.0. Внедряването на системата доведе до по-ефективно изпълнение на всички бизнес процеси в компанията. Към днешна дата те се регистрират по унифицирани правила и цялата информация е достъпна в реално време през SAP.

Със стартирането на процеса по внедряване на ИИС възникна въпросът  може ли да се внедри планираният пълен обхват на системата в по-кратки срокове. Продуктивният й старт беше планиран за 1.05.2017 г. След обсъждане на всички възможности и рискове той беше изместен на 1.01.2017 г., без да бъдат правени никакви компромиси в обхвата на проекта и качеството на внедряване. Проектният екип от страна на ДППИ и ръководството на предприятието активно участваха в процеса  с цел вземане на бързи решения. В резултат на добро планиране, организация и комуникация от страна на ДППИ и СТЕМО ООД поставените задачи бяха изпълнени успешно и продуктивният старт на системата беше реализиран в срок. 

Какво представлява системата

С внедряване на системата са въведени унифицирани процедури за вземане на решения, централизирани са всички данни и анализи в предприятието. Системата има различни модули - за управление на финансово-счетоводно обслужване, управленско счетоводство, финансово планиране и бюджетен контрол, управление на инвестиции, договори и проекти, управление на дълготрайни активи, на аварийна и планова поддръжка, на човешки ресурси, на документи и на обществени поръчки.

SAP системата се използва от Главно управление – София, на ДППИ и от  всички териториални и специализирани поделения във Варна, Бургас, Русе и Лом. Изградена е на сървъри, позиционирани в главното управление. Всички структури на предприятието работят в реален режим в единна база данни. 

Всички бизнес процеси, имплементирани в нея, се обслужват от 49 крайни потребители.  Всеки потребител има определени права и роли. Бизнес процесите се регистрират в момента на тяхното случване, което позволява получаването на навременна информация в реално време.

Разработено е и специално мобилно приложение, което позволява дистанционен достъп. С помощта на SAP Fiori всеки оторизиран потребител разполага с отдалечен достъп през различни мобилни устройства до различни функционалности на системата.

Перспективите

SAP ERP системата е съвкупност от най-модерните технологични решения за управление на всички бизнес процеси в компанията. В резултат на реализирането на проекта качеството и ефективността на управление в ДППИ се повиши осезаемо, подобри се административният капацитет на предприятието за модерно и ефективно управление на ресурсите. Очакванията са SAP  ERP  да подобри работата на ДППИ във всички направления и цялостното управление на изпълняваните от ДППИ проекти да бъде оптимизирано.


X