Проекти

Община Стамболийски премина към Конто 66

CIO MediaОбщина Стамболийски внедри счетоводния софтуер Конто 66, като замени изцяло съществуващите различни програмни продукти, използвани в общината и нейните 16 подразделения - програма ФСД, БДЖ, „Оборотна ведомост“ и „Прециз С“, работещи с операционна система DOS.

Отделните проекти и подразделения бяха на различни модули, обобщаването и консолидирането на информация беше труден и бавен процес, прехвърлянето на данни от един счетоводен продукт на друг, ставаше ръчно и беше предпоставка за допускане на множество грешки, коментират от областната администрация.

Внедряването на Конто 66 има много положителни ефекти за работата на община Стамболийски като цялo, тъй като позволява пълен контрол на отчетността и работа в реално време. Решението позволява провеждане на единна счетоводна политика и може да генериране автоматично всякакъв вид справки за желан период и за съответни държавни институции.

Освен централизиране на данните от всички подразделения, продуктът намалява грешките и грешките поддържа серия от готови справки като “Равнение на сметка –параграф“, Справка за касовия отчет, спомагателни справки по дейности служещи за автоматично попълване на месечните и тримесечните отчети, както и такива за вземания и задължения.

Възможностите на продукта включават още контроли за вярност на документа и валидност за осчетоводяването; възможност за автоматично осчетоводяване на ниво документи; предвиден е и експорт на данни в Ексел и експорт в оригиналните форми на Министерството на финансите.

Един от големите ефекти от внедряването на Конто 66, е свързан с отпадането на разходите за оперативно поддържане по места. В допълнение, системата е уеб базирана, позволява работа с множество поделения през интернет.

Сред ползите за областната администрацията, освен автоматизацията, централизираното счетоводство и йерархичната структура на поделенията, е и възможността за контрол в реално време на събитията.

Програмата позволява да се въвеждат документи и да се извеждат справки в произволни периоди. Всички данни са на разположение във всеки момент. Всички счетоводни записвания са достъпни за справки и корекции във всеки момент.В програмата справките се генерират на база всички или на избрани документи и критерии.

Системата се внедрява бързо, отразява спецификата на бюджетната дейност, контрола и проследяемостта на процесите, поддържа се лесно и от разстояние.

Обучението за работа с продукта премина също бързо и лесно, уверява разработчика Dware.

Системата за управление на данни в Конто 66 е Oracle базирана и осигурява висока степен на сигурност на данните. Прави се ежедневно автоматично архивиране. От потребителите се изисква да променят паролата си за достъп до системата за указан в настройките период.


X