Проекти

Гъвкаво решение модернизира производството и търговията на СЕМЕЛЕ ООД

CIO Media

Гъвкаво решение модернизира производството и търговията на СЕМЕЛЕ ООД

КОМПАНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО на плодове и зеленчуци СЕМЕЛЕ ООД, която обединява група производители, стига до идеята за внедряване на софтуер за управление на бизнес процесите, след като през 2014 г. се въвежда система за добри земеделски практики. Година по-късно, компанията внедряване на система за управление на качеството и безопасност­та на храните. Изискванията за непрекъсната проследимост и контрол, както и нарастването на обема на работа кара собствениците да вземат решение за използване на специализиран софтуер.
Проектът

Съвместно с българската компания „Степ-Софт“ ООД, СЕМЕЛЕ внедрява многостепенен софтуер, който обхваща цялостното производство при земеделските производители и търговията при групата производители. Целите, които са заложени в проекта, са пълна проследимост на стоково-материалните цен­ности, от доставките и производството на полето до крайния клиент.
Очакваните резултати след края на реализацията са във всеки момент екипът да има контрол и достъп до информация, свързана с дейност­та. Внедряването на такъв тип софтуер подава ежедневна информация за разходи за производство, себестойност на продукция, разходи за транспорт, вложени материали и търгувани стойности.
„Не трябва да се забравя обаче, че какъвто и софтуер или система да се внедрява, най-важното остава персоналът който ще работи. Добре обученият персонал спестява време, загуби и средства на компанията“, коментира Петър Христов.
Ползи

Правилното структуриране и разпределение на персонала за работа със софтуера е жизнено важно за компанията. С навремен­ ното въвеждане на дан­ни в системата има възможност за подаване на ежедневни справки, на база на които ръководството може да вземе адекватни решения по различни казуси. Компанията използва програмата за едновремен­
на работа в базите, които са разположени на различни места. Всички служители имат възможност да виждат
едновремен­но в системата цялата информация, която им е нужна и според нивото им на достъп. Въз основа на натрупания опит от практиката на фирмата трябва да се отбележи, че е препоръчително при внедряване на софтуер той да бъде обезпечен с добър хардуер и периферна техника. Тъй като внедряването на софтуера е на последен етап, при
земеделските производители и групата вече се наблюдава реално спестяване на време за обработката на информация в сравнение с миналата година. Добивът директно се въвежда в софтуерната програма чрез баркод четци, като с това се минимизират и възможностите за грешки.
Планове за развитие

Началото на следващата година предстои откриването на ново производство на сокове от плодове и зеленчуци, което изисква
планиране и подготовка за внедряване на нови информацион­ни решения и разгръщане на вече наличния софтуер. Плановете на групата производители включват още и внедряване на софтуер за контрол на достъпа на персонала. При избора на информацион­ ни решения в СЕМЕЛЕ се обръща внимание на няколко ключови момента, базирайки се на придобия опит. Те могат да бъдат дефинирани като: 
• Познаване на всяко работно място в компанията и по-точно определяне на потока на информация, която трябва да минава от и към него; 
• Определяне на ключови позиции, на които ще се работи със софтуерния продукт, както и обезпечаването им със съответния брой персонал с необходимия капацитет;
• Определяне на вида и количеството информация, която ще се обработва в програмата, и направленията, за които ще се
използва;
• Изготвяне на подробно задание към разработващия екип и непрекъсната комуникация: 
• Определяне на финансови параметри и бюджет.
В заключение

Най-важният аспект при внедряване на софтуер е реалистичната преценка и добре планираната организация – какъв обхват е нужен и възможен. Например за някои от обектите на дружеството се налага съобразяване с чести прекъсвания в електрозахранването, липса на интернет за работа и синхронизация с централната база дан­ни и др.  В днешно време, софтуерните продукти като ERP системите са необходимост и когато една компания има планове да се развива, всички иновации в тази сфера ще са от полза за нейната дейност. Инвестициите в непрекъснато обучение на персонала и подходя-ща софтуерна програма за управление на бизнеса винаги водят до по-добри резултати и конкурентоспособност на пазара.

X