Проекти

По-малко производствени отпадъци в Биовет след въвеждането на FASTY WM

CIO Media

Иван Гайдаров 

Нарастването на обемите на продукцията е една от основните причини много компании от производствения сектор да обръщат поглед към технологични решения, които им гарантират пълна проследимост и контрол. Биовет АД, фармацевтича компания за производство на продукти за ветеринарната медицина, не прави изключение от общото правило и в отговор на засиленото производство възлага на софтуерната компания ОПТИМ-АЛ създаването на система за складов мениджмънт, която да отговаря на нуждите й.

Внедряването на системата FASTY WM се наложи заради непрестанно увеличаващите се обеми на производство. Преди въвеждането на новото решение разполагахме с подобен продукт, разработен от нашите специалисти. Но, тъй като производството на Биовет е уникално по рода си, имахме нужда от продукт, който може да се модулира и напасва спрямо конкретните нужди”, разказва Боян Пеев, ръководител на проекта от страна на Биовет, и добавя, че системата е отворен софтуер, а не готов продукт, който работи по строго определен начин, а това позволява тя да се персонализира. 

FASTY WM обхваща пътя от създаването на определен продукт през влагането му, до крайния резултат, като осигурява не само яснота относно статуса на различните единици, но и възможност за оползотворяване на остатъчната продукция. “Много често при нашето производство имаме остатъчни количества, които доскоро не бяха оползотворявани на 100%, въпреки че отговарят на всички законови и технологични изисквания. С интеграцията на новата система за складов мениджмънт това се промени. Освен това, тя има и функционалност за инвентаризация и справки за наличност във всеки един момент и в реално време”, добавя Пеев.

Как функционира FASTY WM

Системата е FASTY WM работи 24 часа в денонощието на база изградена в завода Wi-Fi инфрастуктура, като включва както офис приложение, така и мобилни баркод устройства за обработка на процесите. Новата платформа е интегрирана към вътрешната система на предприятието, като достъп до нея имат различните производствените звена и служителите, натоварени с качествения контрол. Дейности, които обезпечава FSTY WM са свързани с приемането на продукцията, влагането ѝ в производството, контрола на изпълнението и инвентаризация на наличностите.

Новата система беше интегрирана със старата и в момента двете работят в пълен синхрон една с друга, като постоянно обменят данни без каквито и да било сътресения. Това, разбира се, е в резултат на много месеци работа от страна на нашите специалисти и програмистите на ОПТИМ-АЛ. В началото имаше период около един месец, в който служителите трябваше да бъдат обучени за работа с нея, но, благодарение на това, че тя е много интуитивна и удобна за работа, а интерфейсът ѝ е на български, процесът на адаптация приключи много бързо”, спомня си ръководителят на проекта и хвърля светлина върху начина, по който функционира цялата система: “Мобилното баркод устройство служи за приемането на първоначалната партида. Работникът, който я създава, въвежда партиден номер, количества, вид на продукт и т.н., като технологията му позволява във всеки един момент да е наясно докъде е стигнал в работата си. Също така, когато партидата се влага в определено производство, мобилното устройство генерира баркод етикет, който се превръща в паспорт на продукт. В последствие всеки по веригата може да получи цялата тази информация. Кое пале от къде идва и къде трябва да отиде и да бъде вложено”.

Докато служителите по приемането на партидите извършват тези дейности, цялата информация се прехвърля в реално време в офис приложението, от където въведените данни могат да бъдат следени и проверявани. То предлага пълен пакет от функционалности, за разлика от мобилните устройства, които имат достъп до определени модули в зависимост от профила и задълженията на служителите. Като цяло системата дава напълно изчерпателна информация за продуктите – точната дата, час и човек приел партидата, тъй като всеки има уникално потребителско име и парола за достъп, което позволява стриктен контрол.


По-малко производствени отпадъци в Биовет след въвеждането на FASTY WM

© CIO Media, Cio.bg

Резултати и бъдещи възможности

Първата фаза на проекта стартира януари 2016 г. с функционалността за ополозотворяване на остатъчната продукция. Тази възможност е изключително полезна, защото ни помага да снижаваме количествата на остатъчни продукти, да ги контролираме и да знаем във всеки един момент статуса на всеки един продукт – количество, местоположение и т.н. Системата обвързва и нашия аналитичен отдел, като по този начин получаваме анализити за продуктите, на база на които се определя тяхното бъдеще”, обяснява Боян Пеев.

По думите му опцията за инвентаризация също е от първостепенно значение за компанията, защото дава възможност за всевъзможно справки по предварително зададени критерии – оперативни номера, статус, количество, артикул и т.н. Откакто е внедрено решението, по-добрият контрол на наличностите е свел остатъчните количества от производството цели 3 пъти.

Точно заради това от Биовет планират да разширят интеграцията на FASTY WM, като крайната цел е системата да обхване целия производствен цикъл на продуктите - суровини, готова продукция, междинни производствени процеси и доставка.


X