Проекти

Надграждането на ИС на митниците ще замени хартиените документи с електронни

CIO Media

Агенция "Митници" надгражда основната си информационна система, така че да може да участва в бъдещия обмен между митническите системи на страните от ЕС и да отговори на изискванията на бизнеса за електронни услуги. Проектът беше представен от възложителя - Агенция "Митници" и изпълнителите "Гравис България" и "Информационно обслужване". 

"Развитието на митническите системи е разделено на три фази, като първата е приключила през 2014-2015. Тя поставя основите на системата, като обхваща всички митнически процеси, както и системата за износ", припомни Георги Григоров, изпълнителен директор на "Гравис България". В момента по думите му, се работи по втората архитектурна фаза, а третата предстои.


Настоящият етап, който трябва да влезе в експлоатация до края на годината, предвижда изграждане на хоризонтална Система за управление на идентичностите и достъпа (СУИД), която отговаря на изискванията на ЕК, страните членки самостоятелно да управляват достъпа до митническа информация на фирми и митнически служители. Освен това е предвидено внедряване на модули и системи в БИМИС, свързани с основните митнически дейности като: внасяне, изнасяне, транзит, митническо задължение, управление на обезпечения и обмен на информация със системата на ЕС (REX, BTI, Surveillance3, CDMS). Ще бъдат обновени и процесите, свързани с единната регистрация на търговците (EORI2), референтните данни (CSRD2) и одобрените търговци (AEO). Предстои и анализ на необходиите промени в митническите информационни системи във връзка с интеграцията на страната с трансевропейските системи и тази на ЕС, при предстоящото въвеждането на митническата комуникационна платформа CCN2 (Customs Communication Network). 

Сега използваната система за връзка между митническите администрации на Блока - CCN се използва от 2006, като предстои нейната реорганизация и усъвършенстване на централно ниво, до новата версия CCN2. Архитектурата й ще бъде ориентирана към предоставяне на вътрешно административни услуги за страните членки, поясни Станислав Терзиев, началник на отдел "Планиране, развитие и експлоатация на митнически информационни системи" в Агенция "Митници". 

Митническите системи на държавите от ЕС трябва претърпят промени, за да могат да комуникират помежду си. За целта Агенция "Митници" ще подготви спецификация, така че нейните системи, които са в процес на развитие да могат да отговарят на изискванията на CCN 2. Анализът ще покаже още какви промени трябва да бъдат направени в сегашните системите на митниците, за да отговорят на пердизивикателството за интеграция с новата CCN 2 платформа. Сред одитираните системи ще бъдат тази за контрол на вноса, износа и управлението на транзитите (TransitMag), която ще бъде заменена от новата система MIST, системата за движение и контрол на акцизите EMCS, интегрираната митническа тарифа, регистрация и идентификация на икономически оператори и др. 

Националната система за идентификация и достъп на търговците до европейските информационни системи (UUM&DS) ще позволи на компаниите да ползват еднократна, унифицирана регистрация за всички информационни системи и електронни услуги на Агенция „Митници" и Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз" (DG TAXUD). Форматът за регистрация съответства на изискванията на DG TAXUD и е унифициран за Европейския съюз( ЕС), както и на Общия регламент за защита на личните данни. Фирмите ще управляват по електронен път регистрацията в системата, както и правата за достъп на служители, чрез администратор номиниран от самия икономически оператор. Също така изцяло по електронен път ще се дават права за митническо представителство, като ще се използват първичните регистри на държавната администрация (REGIX) при проверка на идентичност и поддържане на актуална информация за регистрацията на търговците.

По този начин се решава общият за много администрации проблем, свързан с натрупването през годините на много системи, които чрез приложение управляват идентичностите. Сега управлението на достъпа на митническите служители и търговците става лесно и сигурно, с възможности за одит и проследяване на потребителското поведение. Преди въвеждането на националната система за управление на достъпа, напускането на един служител от системата на митниците е изисквало обхождане на всички системи, в които той е имал права и отмяната им. 

Настоящото надграждане на ИС на митниците се финансира от ОП "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. През 2014-2015 с проект по ОП "Административен капацитет", Агенция "Митници" започва да развива и въвежда поетапно корпоративна архитактура (enterprise architecture), която е подходяща с оглед на задаващата се дългосрочна вълна на промени, свързани с електронното управление и инициативата на ЕК за електронни митници. Възприета е методологичната рамка TOGAF, която разчита на специална методика за развитие на архитектурата (Archtecture Development Metod), включваща четири основни компонента бизнес архитектура (Business Architectute), архитектура за данни (Data architecture), архитектура за приложения (Applications architecture) и архитектура за техническа поддръжка (Technical architecture).

Виргиния Стаматова


X