Проекти

Защо дигиталната стратегия е толкова важна

CIO Media

Разработването на цифрова стратегия става все по-трудна задача. Това се дължи на факта, че се намираме в състояние на постоянни промени, което създава парадокс в планирането. Някои ИТ консултанти смятат, че неговото решение е в концепцията за постепенно внедряване (agile) – гъвкави инвестиции, гъвкави поръчки, гъвкаво развитие и гъвкаво внедряване. Други обаче съветват да не им вярвате. Не защото постепенното внедряване не работи, то определено играе важна роля в съвременните организации, но не е подходящо за използване в стратегическото планиране.

Защо стратегическото планиране на инвестиции в дигитални технологии е толкова важно?

Препускането от една ИТ инвестиция в друга е малко вероятно да даде устойчив резултат. Имайте предвид обаче, че ако вашата организация няма ясна визия или цели, тогава няма смисъл да има и дигитална стратегия.

В книгата на Малкълм Тачър „Ръководство за цифрово управление“ (“The Digital Governance Handbook”) той набляга на факта, че цифровата стратегия е ключов фактор за дигиталното управление, тъй като определя бъдещите решения за инвестиции в дигитални технологии. Те, от своя страна, носят ползи и стойност за компанията.

Важността на ангажирането на мениджмънта и екипа

Когато разработвате дигитална стратегия, може би най-важното е каква е крайната цел на вашето „пътуване“. Правилно разработената стратегия ще ви донесе одобрението на борда на директорите на компанията, мениджърите, останалите членове на персонала, клиентите и ключовите бизнес партньори.

Процесът на ангажиране на заинтересованите страни зависи от организацията и дали процесът на вземане на решения е авторитарен, колегиален или анархичен. Специалистите препоръчват да се направят серия от срещи, които да позволят на повече хора да се включат в разработването на стратегията. Участието на повече страни ще ги накара да припознаят стратегията като своя, а не като документ, с който не е ясно дали ще се съгласят.

Дигиталната стратегия като средство за намаляване на дигиталния риск

Разработването на цифрова стратегия дава възможност на организацията да прегледа отново своите бизнес и стратегически рискове. Те варират от опасност от прекъсване на работата на технологиите до риск да не спазите нормативните изисквания. Поради това е добре да анализирате настоящата вътрешна и външна среда, преди да започнете да разработвате стратегията.

Когато определяте отделните цели, преценете каква бизнес стойност ще донесат дадените инвестиции в технологии, вместо да се фокусирате върху самата технология. Това е необходимо, тъй като е много лесно да се подведете и да „яхнете“ технологичната вълна, без да сте убедени в нейната полза за вашата компания.

Ключови елементи на стратегията

Малкълм Тачър споделя, че според неговия опит не всички дигитални стратегии са добре замислени. Някои дават само повърхностни принципи, докато други навлизат в дълбоки технически детайли, без да отразяват целите на организацията. Добрата стратегия, според експерта, включва целевата аудитория, организационния контекст, в чиито рамки ще се изпълнява, и най-вече – позволява на компанията да постига целите си.

Подходящо е в нея да се съдържат данни за настоящото технологично обезпечаване, в това число и предизвикателствата, които съществуващите платформи и системи отправят.

След като всичко това бъде направено, можете да се заемете със самата стратегия. Важно е също как тя ще бъде комуникирана пред заинтересованите страни. С други думи трябва да опишете как организацията може да се промени в положителна посока от гледната точка на персонара, клиентите, бизнес партньорите и останалите ключови за вас страни.

В тях се включват и два допълнителни елемента, които дигиталната стратегия ще засегне. Първият е ресурсният мениджмънт – как технологията ще доведе до по-добро използване на активите и ресурсите на организацията, най-ценни от които са капиталът и хората. Вторият допълнителен елемент е технологичната инфраструктура. Дигиталната стратегия трябва да формулира вашия подход към ключовата технологична инфраструктура като центрове за данни, мрежи и устройства за крайните потребители.

Последната важна задача от разработването на дигитална стратегия е да опишете инвестициите, които трябва да се направят, за да я приведете в действие. Без инвестиционен план ще бъде трудно, ако не и невъзможно да реализирате стратегията. Той ще ви помогне също да легитимирате стратегията от гледна точка на достъпност и постижимост. Като минимум трябва да очертаете основните инициативи за даден период и да дадете разумна оценка на разходите и ползите. Без инвестиционен план рискувате дигиталната стратегия да бъде игнорирана.

Кое е подходящото време за дигитална стратегия

Според Малкълм Тачър това зависи изцяло от текущото състояние на компанията и позицията й в организационния жизнен цикъл. Някои дигитални стратегии очертават хоризонти от две, три, пет или дори над 10 години. Тачър препоръчва стратегията да се преглежда и обновява на всеки 4 години. Планът за инвестиции има нужда от ежегодно актуализиране.

Няма контрол на управлението по-важен от дигиталната стратегия - тя ще ръководи инвестиционните решения на вашата организация, ще осигури контекст за бизнес дела и ще даде на компанията увереност в нейното цифрово бъдеще.


X