Проекти

8 месеца, 21 нови е-услуги

Майя Бойчева-Манолчева

По-бързи процедури и по-качествена експертиза гарантират от Патентното ведомство след внедряването им

18 нови електронни услуги обяви Патентното ведомство на Република България в началото на юни. Те ще дават възможност за подаване по електронен път на искания за вписване на прехвърляне, промяна на име и/или адрес, лицензионен договор, особен залог, обезпечение и включване в масата на несъстоятелността на патенти за изобретения, полезни модели и Европейски патенти с действие на територията на страната. Услугите се реализират като част от проект, финансиран от оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. С това общо внедрените по проекта услуги от 2019 година насам стават 21, като всички вече са достъпни през е-портала.

Стари проблеми, нови решения
"Общата цел на проекта е да се повишат качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентното ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост", коментира д-р Петко Николов, председател на Патентното ведомство. По думите му новите услуги ще създадат необходимата среда за развитие на иновациите и ще доведат до увеличаване на този тип дейност в предприятията. "Тази среда ще подпомогне развитието на иновационния капацитет и ще създаде дългосрочни конкурентни предимства на българската икономика чрез придвижване нагоре по веригата на добавената стойност", категоричен е той.

Проектът идва вследствие на редица проблеми на вътрешните информационни системи и публични услуги, наслоявани с времето. На първо място е остарялата, разнородна и фрагментирана вътрешна информационно-технологична среда, която неминуемо се отразява и върху външните системи и качеството и количеството на публично достъпните бази данни, в които се извършват справките. На второ място е непълният пакет от е-услуги, които ведомството е предоставяло до стартирането на проекта, обхващащи само марки и промишлени дизайни. На трето място е недостатъчно развитият инструментариум за изцяло електронна комуникация между ведомството и потребителите на неговите услуги.

"Дейността на ведомството е широкообхватна и разнородна, от което произтича и нуждата от мащабен и глобален подход към информационните технологии. По исторически причини, най-вече поради бюджетни и институционални ограничения, такъв подход не е бил прилаган, а вместо това са били решавани отделни проблеми", разказва Петко Николов. Например при целево финансиране за електронни услуги за марки са били решавани проблемите, свързани с този аспект от дейността на ведомството. Така с течение на времето се е формирала една изключително сложна и разнородна електронна среда, съчетаваща технологии от различни поколения. Използвани са и разнородни практики за решаване на сходни задачи в различни звена на ведомството.

"Това наложи наред с внедряването на новите системи и модули да се извърши ревизия и унификация и на съществуващи такива, както и промяна на вътрешните работни процеси", обяснява председателят на Патентното ведомство.

21 нови услуги
Новите услуги са насочени основно към патенти, полезни модели, европейски изключителни права и сертификати за допълнителна закрила. Тези обекти на индустриалната собственост са силно свързани с иновационните дейности на бизнеса и гражданите и са предназначени за осигуряване закрилата на интелектуалния продукт от тези дейности. "Сега, с внедрените през последните 7-8 месеца в реална експлоатация 21 нови електронни услуги, всеки може да заяви онлайн патент, полезен модел, признаване действието на европейски патент на територията на Република България, както и редица последващи вписвания за тези обекти, като например прехвърляния, промяна на име или адрес на притежател, лицензионни договори, особени залози и много други", обяснява д-р Николов. Услугите са достъпни през портала https://portal.bpo.bg/, а за заявяването им се изисква подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Публичните услуги са разположени върху отделна инфраструктура (ведомството разполага и със своя собствена, но тя е предназначена само за целите на вътрешните системи), изнесена във външен дейта център с изключително висока надеждност, отлична свързаност с интернет и достъпност 24x7. Новоизградената информационно-технологична среда е интегрирана както с хоризонталните системи на електронното управление у нас, така и със системите на редица международни организации като Европейското патентно ведомство (ЕПВ) и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС). Благодарение на тази интеграция, потребителите от целия Европейски съюз и целия свят имат достъп в реално време до данните за български патенти, марки и промишлени дизайни чрез Федеративния регистър на ЕПВ и базите данни TMView и DesignView на СЕСИС.

По-бързи процедури и по-качествена експертиза
Патентното ведомство поетапно от 2013 година внедрява e-услуги, като общият брой електронно подадени заявки и искания от самото начало досега надхвърля 26 000. При услугите за електронно подаване на заявки и искания се наблюдава стабилна тенденция на нарастване от момента на тяхното внедряване, като за първото полугодие на 2020 г. те са 75% от всички подадени заявки и искания. Нововъведените услуги за патенти, полезни модели и европейски патенти се подчиняват на същата тенденция. Общо подадените електронни заявки чрез новите услуги от ноември 2019 година до юли 2020 година са вече малко над 800, което е значителен брой на фона на всички заявки за тези видове обекти на индустриалната собственост.

Подаването на заявление е само първата стъпка от взаимодействието между заявителя и администрацията. Последващата комуникация също се извършва по електронен път, като така според Петко Николов се променя целият процес на взаимодействие между заявителите и ведомството. Това неминуемо се отразява и на вътрешните процеси в посока повече електронна и по-малко хартиена комуникация.

"Внедряването на електронни услуги създава улеснения както за заявителите, така и за самите администрации. От една страна, времето за въвеждане на данни от хартиени заявления на практика се спестява, тъй като данните пристигат готови, въведени в структуриран вид, при това с извършени още при самото въвеждане от заявителя базови проверки за формална коректност (приложенията за електронно заявяване съдържат в себе си подробни указания и контрол за коректност на въвежданите данни). Така експертите от съответните звена на ведомството могат да съсредоточат своите усилия и време основно върху работата по същество. Това от своя страна води до по-бързи процедури и по-качествена експертиза на подадените заявки", категоричен е д-р Николов. Що се отнася до подобряването на достъпа до услуги - единственото, от което се нуждае един заявител, за да ползва услугите, е квалифициран електронен подпис, интернет и компютър. "По време на социалната изолация, наложена от пандемията COVID-19, всички се убедихме колко важно е да има такива възможности", коментира още той.

Още услуги - до края на 2020 г.
"Патентното ведомство непрекъснато се стреми да улеснява достъпа до услуги на бизнеса и гражданите, както и да усъвършенства работните си процеси с цел по-бърза и качествена експертиза. За тези инициативи срещаме сериозна подкрепа от Министерството на икономиката като първостепенен разпоредител с бюджет. Така например новите 21 електронни услуги са внедрени още преди края на проекта и преди планирания график. До края на годината ще предоставим и допълнителни услуги за патенти, полезни модели и европейски патенти, както и нови услуги за сертификатите за допълнителна закрила, а при съществуващите услуги планираме подобрения", завършва разказа си председателят на Патентното ведомство д-р Петко Николов.

X