Проекти

"Парафлоу" изгради система за управление на съдебни дела в Ямайка

Александър Главчев

Бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) отваря нови възможности за значително подобряване на правораздаването и организацията на изпълнителната и съдебната власт. Наличието на уеб услуги, използването на електронни регистри, електронният обмен на правни документи, възможността за онлайн законодателство и съдебна практика са само някои примери, които подтикват съдебните администрации по света да преосмислят настоящите си функции и дейности. ИКТ могат да се използват за подобряване на ефективността, достъпа, навременността, прозрачността и отчетността, като по този начин помагат на съдебните органи да предоставят адекватни услуги.

Това споделят от българската компания "Парафлоу Комуникейшънс" ООД, която изгради система за управление на съдебни дела в избрани съдилища на Министерството на правосъдието в Ямайка. Тя е реализирана в партньорство с мултинационалната ИТ компания Cancom.

Цел на проекта
Възложител e Planning Institute of Jamaica, който има отговорната задача през 2018 г. да избере внедрител на цялостно решение за дигитализиране и автоматизиране на работата на множеството съдилища в Ямайка.
Стратегическата цел на проекта е да подобри способността на правосъдната система да осигури своевременно обработване и разглеждане на делата, което цялостно да подобри съдебната власт и правоприлагането. За постигне на стратегическата цел Министерството на правосъдието в Ямайка предприема инициативата да разработи и внедри единна, интегрирана електронна система за управление на дела в цялата страна. Очакванията са били тази система да е уеб базирана, да предлага обработка на дела и оперативна съвместимост за вътрешносъдебен трансфер на данни, управление на документи, подобрен достъп до данни, електронно картотекиране и плащане, както и статистика и доклади за съдилищата в цяла Ямайка.

Предпоставки
Технологична среда, в която Върховният съд и останалите съдилища в Ямайка оперират, задоволяват част от потребностите, но съвременният технологичен напредък предполага повишаване на гъвкавостта, лекотата на използване, възможностите за външен интерфейс, справки, анализи и доклади, възможност за непрестанно отчитане и финансова устойчивост.

Преди стартирането на проекта не съществува електронен обмен на информация между съдилищата и други съдебни трети страни, което допълнително лимитира дейността на съдебната система.

Визията за изграждане на новата единна, интегрирана електронна система за управление на дела е да замени нуждата от създаване и съхранение на хартиени дела. Целта е да се приложи електронно управление на делата за всички съдилища в страната, включително и всички замесени процеси като управление на съдебни заседатели и процеса на подбор и управление на журито и тяхното заплащане.

Целите пред подготовката на проекта са: изграждане на единна система, която да обхване всички по видове съдебни дела в страната, да обслужи всички съществуващи процеси и да автоматизира колкото е възможно повече от тях.

Решението
ИКТ инфраструктурата, която изгражда екипът на "Парафлоу", е съобразена с най-високите корпоративни и административни стандарти, възможни за прилагане в държавната администрация, за да осигурят непрекъснати процеси и ниво на автоматизация на действията и задачите от всеки, работещ в съдебната система. В допълнение, решението има за цел да съдържа и потребителски портал, който да бъде ползван от външни за съдебната власт трети страни, заинтересовани лица и търсещи информация.

Основните бизнес функции на системата обхващат: завеждане и управление на съдебните дела; електронно попълване и възможност за плащане на такси; автоматизиран подбор на съдебни заседатели и управление на процеса; генериране на отчети и статистика за съдилищата в цялата държава; сътрудничество между отделните звена и достъп до данни; интеграция на аудио- и видеозаписи и тяхното съхранение.
Внедреното решение от страна на Cancom и "Парафлоу" включва три основни компонента:
1. Eлектронна система за управление на дела.
2. Доставка, дистрибуция и инсталация на хардуерна инфраструктура.
3. Обучение и последваща поддръжка.

Резултати
Двата екипа са получили висока оценка за техническата си компетентност и професионализъм от страна на Planning Institute of Jamaica при успешното приключване на проекта в края на 2019 г.

Внедряването на решението дава възможност на преминаване на друго ниво в управлението на делата в Ямайка, като централизира до момента децентрализираното правоприлагане и дава възможност за прозрачност на всеки компонент от процесите.

От "Парафлоу" пък са уверени, че с проекта заедно с Cancom са доказали своята експертиза за построяване на комплексни решения за държавната администрация, с високо ниво на детайл, зависимости между процесите и чувствителни данни, както и удовлетворяващи изискването за лесна употреба от широк кръг потребители с различни компетентности.

X