Проекти

Община Казанлък намалява загубите на минерална вода с IoT система

Мария Динкова

Опазването на околната среда е дългосрочен процес, който изисква постоянни усилия, непрекъсната ангажираност и ежедневно внимание. С все по-сериозните климатични промени, които наблюдаваме през последните десетилетия, разбираме колко важно е да ценим достъпните природни ресурси и разумно да ги изразходваме с поглед към утрешния ден. В тази връзка особено вдъхновяващ е проектът, реализиран от община Казанлък, за интегриране на IoT решение с цел предотвратяване загубите на минерална вода.

Новият софтуер предоставя информация за ежедневния баланс на водоснабдителната система за минерална вода, така че експлоатационните екипи на общината да вземат бързи и точни решения за отстраняването на възникнали технически проблеми. По този начин местната администрация се стреми да гарантира максимална ефективност на процеса по пренос и отчитане на ценния ресурс. Самият проект е реализиран в партньорство със специалистите от А1, които са разработили иновативното решение.

"Превръщането на Казанлък в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на индустрията и туризма, винаги са били наша основна цел. Вярвам, че чрез въвеждането на модерни технологични решения като системата на мониторинг и дистанционно измерване на минералната вода ще постигнем максимална ефективност и осезаема полза за обществото", споделя Галина Стоянова, кмет на община Казанлък.

Изпълнение на проекта
Стартът на проекта за мониторинг на минералната вода е поставен през декември 2019 г., като неговото реализиране протича в няколко етапа. Първоначално екипите на А1 извършват оглед на съществуващата инфраструктура за измерване и пренос на данни. След проведеното проучване те анализират ситуацията и изготвят техническо решение за подмяна и надграждане на съществуващите измервателни уреди. То се основава на Интернет на нещата и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства.

"На базата на техническото решение, което предложихме на община Казанлък, направихме и монтажа на измервателно и телеметрично оборудване и интегрирахме необходимия софтуер за управление и анализ на данните от измерванията. Финалният етап от внедряването на проекта беше оптимизация на водоснабдителната инфраструктура за минерална вода в общината", разказва Иван Иванов, старши директор "Корпоративни продажби". Той допълва, че реализираното решение е първото по рода си у нас, което прави измерване и дистанционен мониторинг на консумацията на минерална вода.

Специфики на решението
На практика със завършването на проекта се създава една комплексна система за наблюдение на консумацията от водоизточника до крайния потребител и контрол на загубите в реално време. Едно от основните й предимства е способността за отчитане на много ниско потребление, характерно за течове в сградни инсталации. По този начин се гарантира, че всяка капка вода, добита от сондажа, ще бъде фактурирана от община Казанлък.

Другата особеност при новото IoT решение е свързана с химичния състав на минералната вода. "В А1 имаме сериозен опит с подобни решения в сферата на Интернета на нещата за мониторинг на питейна вода, внедрени във ВиК дружества и в големи консуматори на вода. Но минералната вода е специфична по своя състав заради високо съдържание на варовик. Това от своя страна е предпоставка за запушването на масово използваните механични водомери за топла вода. За справяне с този проблем с партньорите ни от "Кюбико" решихме да заложим на технология на измерване без подвижни части", разказва Иванов. В този смисъл те са защитени от варовикови отлагания, което ги прави по-надеждни за използване в дългосрочен план, като същевременно се гарантира максимална точност при отчитане на изразходваната от крайните потребители вода.

При работата по решението екипите от А1 се сблъскват с още едно предизвикателство - осигуряването на свързаност в точките на измерване, особено онези от тях, които се намират в подземни помещения. Често при такива позиции съществуват предпоставки за чести проблеми в обхвата, което е от съществено значение за ефективната работа на цялата система. В тази връзка на помощ идва новата NB-IoT технология, гарантираща постоянна свързаност и безпроблемен пренос на данни.

Силата на данните
Когато става дума за IoT, данните винаги заемат централно място сред основните предимства на решението. В случая посредством NB-IoT технологията и мрежата на телекома служителите на община Казанлък вече имат постоянен достъп до информацията за добитата от сондажите и подадена към крайните клиенти минерална вода. Така те могат в реално време да проследяват дали и какви загуби има по довеждащите водопроводи. Събраните данни се предават до специализиран софтуер за визуализация и анализ на данни. Стоянова споделя, че именно възможността за коректно измерване и навременно отчитане на потреблението е била една от водещите причини за внедряването на решението на А1.

"Системата осигурява достъп до детайлен профил на консумацията на всеки потребител и позволява проследяването на тенденции при изменение на потреблението. Представителите на общината получават достъп до ключови показатели в табличен и графичен вид, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от персонализирани аларми и възможности за известяване по имейл и с SMS", посочва Иванов. Тази информация ще позволи на местната администрация не само да намали загубите по довеждащите водопроводи, но също така да се справи с нерегламентираната консумация на минерална вода чрез незаконни включвания.

Първоначалните резултати след интегрирането на новата система показват значително подобрение при управлението на водните количества, добивани от сондажите. "От монтажа на системата до днешна дата са отчетени средно 42% загуби на минерална вода. Благодарение на ежедневно изготвяния автоматичен баланс на водните количества, добивани и реално фактурирани към крайните потребители, са отчетени редица тенденции в изменението на тези загуби, които варират между 24% и 53%. Благодарение на събраната информация ние ще предприемем конкретни действия както за справяне с физическите загуби по водопровода за топла минерална вода, така и в случай на неправомерно присъединени към него потребители", подчертава кметът.

Опазване на природните ресурси
Плановете на община Казанлък са амбициозни и след успешното реализиране на проекта администрацията ще продължи с усилията си за опазване на околната среда. Средносрочно се предвижда да бъдат интегрирани в системата за мониторинг и управление на водопотреблението всички общински сгради и обекти с висока интензивност на консумацията на питейна вода - училища, болници, публични сгради, градинки, градски чешми и други.

"Чрез управлението на консумация в реално време общината ще има възможност да реализира план за пестене на питейната вода и ограничаване на преразхода на този така ценен природен ресурс. Новите технологии вече позволяват провеждането на подобни проекти и ние планираме да ги използваме, за да направим Казанлък по-прогресивен и ефективен откъм използването на природни ресурси и комунални услуги", заключва Стоянова.

X