Сигурност

Визуализация на електронно бойно поле

CIO Media

инж. Лили Ц. Павлова, Институт по отбрана, МО

Непрекъснатото развитие на системите за командване и управление с военно предназначение, известни с общата абревиатура C4I (Command, Control, Communication, Computing, Inteligence), е една от най-важните дейности, свързани с повишаването на бойните възможности на въоръжените сили. В процеса на развитие на тези системи се постига представата за интегрирано информационно пространство. Основното предназначение на системите C4I е изграждане и представяне на общата оперативна картина, представяне на информация за актуалната ситуация, визуализиране и проследяване на приятелските сили, достъп до информация от развърнатите полеви бойни сензорни мрежи.

В едно унифицирано електронно графично представяне на първо място системата C4I дава бърз отговор на следните въпроси: къде съм аз, къде е противникът, къде са приятелските сили. Каква е текущата и следващата ми задача за изпълнение.

Организационно като минимум една C4I система трябва да оперира със структурни елементи като данни за личния състав, структура на разполагаемите въоръжени сили и тяхното оборудване, данни за стандартните оперативни процедури за работа на щабовете при планиране и управление на операции.

Допълнителни и съвсем немаловажни функции са възможностите за анализ на терена, анализ на бойните възможности на различни оръжейни системи на местността, оперативна съвместимост с приятелски подобни системи и със специфични системи за управление на боя и на оръжията. Като цяло развитието на системите C4I в Българската армия се концентрира в следните направления:

- изграждане на единни информационни системи за мирно и военно време, с програмен принцип за реализация на проектите и задоволяване на всички оперативни изисквания;
съвместимост между отделните подсистеми и с подобни национални системи, а където е необходимо - и със системите C4I на НАТО, страните партньори и на съседите;

- мобилност на полевите системи, свързана с обработката и обмена на информация в хоризонтална и вертикална посока, като тя трябва да е непрекъсната, за да осигури бързо развръщане и действия на въоръжените сили;

- устойчивост, дефинирана като способност на системите C4I да поддържат всякакви операции, независимо от тяхната продължителност, при осигуряване на надеждна защита на информацията на всички нива, според нейната степен на класификация.

Един общ поглед на системата C2PC (Command and Control Personal Computer), разработена от Northrop Grumman Corporation за ползване от корпуса на морската пехота на въоръжените сили на САЩ, е показан на фиг. 1.

Система C2PC

Пълната описана по-горе в текста функционалност на тази, както и на други подобни системи за командване и управление от гледна точка на информационната си свързаност са построени с прилагане на специално разработена база от данни. Без да има конкретни изисквания към производителя и версията на използваната RDBMS (Relational DataBase Мanagement System), препоръчително е прилагането или осигуряването на достатъчна съвместимост с единен логически модел на данните.

По публикувани свободно достъпни материали логическият модел на връзките в препоръчителната база от данни е известен като Command and Control Information Exchange Data Model (C2IEDM).

Логическа структура на C2IEDM по свободно публикувани данни

Проведеният детайлен анализ на приведената логическа структура на данните извежда на преден план основната функционална връзка ITEM-ACTION-LOCATION.

Логически елемент ACTION по свободно публикувани данни

Позоваването на така представените детайли от C2IEDM позволява да се посочат предпоставки за преминаване към следващо, по-ефективно средство за визуализация на елементите от състава на нашето електронно бойно поле. Съществуващите средства за визуализация, които са добре известни от действащите в Българската армия C4I системи, както и многобройни презентирани такива от водещи световни разработчици показват почти идентична софтуерна архитектура. В основата на тази архитектура е географска информационна система (GIS), електронна картна основа и потребителски интерфейс, съобразен с изискване за ползване в усложнени условия.

В разглежданата информационна област съществуват предпоставки за постепенно преминаване към по-високотехнологични принципи за визуализация и реализиране на усъвършенстван потребителски интерфейс и това е преминаване към софтуерни решения с прилагане на добавена реалност. В своята същност принципите на добавена реалност добре покриват посочената по-горе логическа връзка ITEM-ACTION-LOCATION. По този начин, чрез включване на елементи от електронното бойно поле във видеопредставяне от мобилно устройство в полеви условия, ще бъдат повишени информационните способности на командния състав и ще се осъществи следваща стъпка за преминаване към принципите на интелигентната отбрана.

X