Софтуер

Нестандартните проекти изискват специфичен софтуер

CIO Media

инж. Добрин Ефремов,
ПЛАНА-Б ЕООД

„ПЛАНА-Б” е фирма създадена през 1992 година. Дейността и е съсредоточена в две основни направления:

  • проучване, проектиране и маркетинг на строителната дейност в страната;
  • изпълнение на нестандартни и специфични инфраструктурни, геозащитни и заздравителни услуги.

Във фирмата работят висококвалифицирани специалисти, като с трудов договор, в различни периоди през годините, са между 6 и 11 служители. При възникване на нестандартни задачи се сформира динамичен колектив с изявени специалисти упражняващи свободни професии и работещи периодически в дружеството на граждански договор.

ПЛАНА-Б ЕООД разполага с модерна изчислителна техника и лицензиран софтуер, геодезически инструменти и геологопроучвателна техника.

Активно използваните софтуерни продукти

При изпълнението специфични инфраструктурни геозащитни проекти и решаването на задачи от сферата на земната механика и фундирането, във фирмата се използват няколко специализирани софтуерни продукта на DC-Software Doster & Christmann, представяна у нас от фирма ИРМ. Сред тях са:

  • DC Slope. Софтуерният пакет изчислява коефициента на устойчивост на скатове изградени от многослойни земни породи по определена повърхнина или чрез итериране по метода на кръгово-цилиндричните повърхнини (метода на Krey-Bishop) и по зададена хлъзгателна повърхина (метода на Janbu), отчитайки задържащи сили от анкери и укрепващи конструкции при допълнителни товари от сгради, концентрирани и разпределени натоварвания.
  • DC Pit. Тази програма изчислява укрепващата конструкция на строителни ями в процес на строителните етапи (изкопи), укрепени с пилотна конструкция, шлицови стени, шпунтови стени, гредови стоманени и смесени конструкции, включителна и анкерирани, отчитайки натоварвания от концентрирани и разпределени натоварвания. Показва диаграмите на натоварването от земен и воден натиск и от полезен товар, деформациите и разрезните усилия в укрепващата конструкция.
  • DC Nail. Продуктът улеснява изчисленията, свързани с укрепването на планирани скатове изградени от многослойни земни породи в процес на строителните етапи, укрепени с почвени гвоздеи и облицовъчна стоманобетонова стена по откоса. Оразмерява почвените гвоздеи и показва коефициентите на сигурност на устойчивост на откоса и диаграмите на натоварването от земен и воден натиск и от полезен товар, деформациите, разрезните усилия и армировката в облицовъчната стена.

С изброените програмни продукти работят трима от водещите специалисти във фирмата. Те се използват при решаването на всички инфраструктурни и геозащитни проекти.

Приложение & ефект

Сред актуалните проекти на ПЛАНА-Б, във връзка с които се използва специализираният софтуер са например изследване на статиката на нова кейова стена в пристанище Бургас и стабилитетни изследвания на дълбоки котловани за промишлено строителство. Безспорно е, че програмните продукти ни спестяват доста време.

В перспектива, предвиждаме въвеждане на софтуерен продукт за оптимизация на земно-механични проекти и анализ на пилотни фундирания.


Изпълнение на укрепителни съоръжения по проект на фирматаX