Софтуер

CAD технологии създват „инженерно чувство" у бъдещите специалисти

CIO Media

За студентите от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София е достъпна нова в лаборатория, оборудвана със специализиран геотехнически CAD софтуер

гл.ас. д-р инж. Андрей Тоцев, катедра Геотехника, УАСГ

В откритата в началото на 2009 г. лаборатория към катедра „Геотехника" на УАСГ, са внедрени софтуерните продукти Allplan, Scia Engineer и DC-Software. Там се водят упражнения по предмети от специалностите „Земна механика" и „Фундиране", като програмите Allplan и Scia Engineer се ползват предимно от дипломантите, в чиято учебна програма са заложени.

Възможност за студентите
Лабораторията е оборудвана с 10 компютъра за студенти и един за преподавателя. Според нейния ръководител - гл.ас. д-р инж. Андрей Тоцев през миналия семестър тя се е ползвала експериментално от около 150 студенти и един курс дипломанти, които разработват дипломни работи. Не по-малък ще е броят на тези, които ще работят в лабораторията в бъдеще. Възможно е да се организират и свободноизбираеми дисциплини за студенти, които имат желание да разучават специализираните софтуерни продукти извън учебната програма.
„Стремежът ни е да дадем повече възможности на студентите и да скъсим дистанцията между нивото на образование и изискванията на фирмите. Напрактика ако студентите не използват специализиран софтуер още по време на обучението си, те не са подготвени за професията си, тъй като фирмите изискват владеене на съответните програмни продукти", каза инж. Тоцев. С тези съображения, представители на УАСГ са се свързали с фирма IRM разпространяваща, специализираните софтуерни продукти и са получили няколко допълнителни лиценза за студенти и дипломати, които имат желание да работят по-интензивно вкъщи. Те получават програмата за определен период от време, след което я връщат на университета.

Софтуерът
„Идеята на тези програми е, че спестяват много от времето, което е необходимо за решаване на проблемите, при работа на ръка", коментира д-р инж. Манев. Те са едновременно с достъпен интерфейс, с много възможности за работа, закони и зависимости, заложени в тях. Не е необходимо специалистът, който ги използва, да има солидни теоритични знания, за да може да работи с тях.
Според програмата на обучение, катедрите предоставят възможност на студентите да реализират проект, с който биха се сблъскали в практиката, в рамките на съответната дисциплина. Проектите непрекъснато се актуализират съобразно проблемите, които учащите биха срещнали в професията си.
„Програмата дава на студентите възможността да придобият инженерно чувство, усещане за мащабите и параметрите, за нещата, които проектират. Когато смятат на ръка, вглъбени в сметките, те изпускат макропогледа върху цялостната конструкция", обясни инж. Тоцев.
Според учебната програма всеки студент получава индивидуално задание за практически проект, върху който работи и на ръка, и със съответния софтуер. „Изискваме това, така че студентите да не бъдат ощетени, защото компютърът е нож с две остриета", поясниха преподавателите. Учащите трябва да получат необходимите знания, а с изчисленията на компютъра да ги надградят.  Докторантите от катедра „Геотехника" работят и с изследователски програми, които са много по-сложни и в съответствие с едно следващо ниво на обучение.

Перспективи
„Тъй като интересът е огромен, имаме желание да разширим лабораторията, така че повече студенти да могат да използват програмите", каза инж. Тоцев. Към момента УАСГ кандидатства по програма за закупуване на специализиран софтуер на по-високо ново, с който да отговари на нуждите на докторантите и дипломантите. Продуктите Allplan и Scia Engineer са инсталирани и в още една зала с 20 компютъра, където се ползват и от студентите от катедра „Метални конструкции".


X