Софтуер

ИТ - възможност за по-високо, по-евтино и по-стабилно строителство

CIO Media

Русенската фирма „Конструкта" от няколко години работи със софтуерния продукт FEAT и SCIA на Nemetchek. Като основно негово предимство инж. Вихра Гърдева изтъква постоянното му развитие и стремежа да предлага най-съвременните възможности на своите потребители в областта на проектирането и инженерството.


Инж. Вихра Гърдева
„Конструкта"

КОНСТРУКТА ЕООД е създадена през 2001 г. Фирмата изпълнява строително-конструктивно проектиране, технически контрол и строителен надзор на строежи и прилежащата им инфраструктура с индустриално, жилищно, обществено и специфично предназначение. Специализирана дейност осъществяваме в областта на нетрадиционните стоманени конструкции, обследване във връзка със сеизмично осигуряване, реконструкция и модернизация на съществуващи сгради и съоръжения и т.н. Качественото проектиране и изпълнение на обектите е много важно за нас и за нашите контрагенти. Стремим се да постигнем модерен дизайн в съчетание с висока дълготрайност, стабилитет, издръжливост на строителните конструкции.

Изборът на софтуер
В края на ХХ век строително-конструктивното проектиране много бързо започна да се компютризира. Отначало сами правехме кратки програми, които да улеснят изчисленията. С усложняването на строителния процес и при стремежа към по-високо, по-евтино, по-стабилно и при по-малък разход строителство се появи необходимост от прецизен специализиран софтуер. През 2003 г. избрахме програмата FEAT на Nemetchek, предлагана от ИРМ България. Изборът ни се основаваше на няколко предимства в сравнение с други програми за пространствено моделиране и изчисляване: лекота за работа, простота на процеса на въвеждане на структурите, експорт към 3D CAD файлове, възможност за моделиране на напрягане, на сложни конфигурации в равнината и в пространството и други.
Най-важното предимство на тази програма за нас е, че тя се развива, отразявайки научните постижения и опита на потребителите в Чехия, Германия и други страни със силни традиции в областта на строителството.
През 2008 година закупихме новата изчислителна програма на Nemetchek - SCIA. Мисля, че това е продукт с много възможности, на световно ниво в областта на теорията на крайните елементи. В момента сме в процес на овладяване на SCIA, всеки ден откриваме нови моменти и възможности.

Приложение
Сега работим и с двете програми - FEAT и SCIA. Особено важна част от нашата дейност са предварителните проучвания и консултации на клиентите относно тяхната инвестиционна инициатива. Създаването на компютърен модел на каквато и да било конструкция ни отнема най-много един ден. Тогава клиентите ни могат да видят сградата или съоръжението, което поръчват, могат да получат ориентировъчна информация за разхода на материали, да оценят един, два или повече варианти, да променят, премислят и т.н. Разбира се, същото се отнася и за нас като проектанти - изследваме моделите, поправяме, променяме, екпериментираме. Процесът на проектиране се превръща наистина в творчество, безкрайното изчисляване вече е минало, грешките са очевидни, скоростта несравнима.


Инж. Вихра Гърдева (в средата) и нейни колеги от фирма „Конструкта" разучават възможностите на SCIA

Перспективи
Плановете ни в най-близко бъдеще са да овладеем всички инструменти на SCIA, оразмеряване по Еврокод, анализ на отделните етапи на строителство, прогнозно проектиране на принципите на Еврокод 8 за сеизмично осигуряване и т.н. По-нататък искаме да продължим процеса на автоматизация чрез обвързване на Scia и Allplan (директна връзка от изчисляването към изчертаване), към DC-Software (детайлно изследване на фундирането с особени случаи - устойчивост на земната основа, дълбоко хлъзгане, пилотно фундиране, укрепвания и др.).
Доброто софтуерно оборудване ни дава качествата и правото да участваме в държавни и международни конкурси и търгове. Идеалната цел е всяка сграда да има актуален, жив модел, с конструкцията, всички инсталации, земната основа, архитектурата, който да е неразделна част от паспорта и. До 2011 година всички сграда в България трябва да се паспортизират, като в този модел следва да се отразяват всички промени, ремонти, пристройки, надстройки и др., а при промяна на нормативите или на условията на експлоатация могат да се провеждат необходимите анализи.

 


X