Софтуер

Съвременна ГИС централизира информацията за обектите на националната пристанищна инфраструктура

CIO Media

ДП „Пристанищна инфраструктура” започна проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура. Дейностите са на обща стойност 5 878 800 лв. и са осигурени от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Проектът е насочен към оптимизиране разходите по поддръжка на съоръженията и изпълнение на изискванията на ЕС в областта на опазването на околната среда.

Същност на проекта

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Основната дейност на дружеството е свързано с изграждане, реконструкция, поддържане, управление на собствеността, организацията на работата в пристанищата, предоставяне на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и други, определени със Закона за морските пространства, пристанищата и вътрешните водни пътища.

С проекта за изграждане на ГИС предприятието си поставя за цел създаването на общ пространствен модел на обектите, които управлява, както и пълна база данни за характеристиките на публичната собственост.„Обхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система ще даде възможност за централизиране на информацията за обектите, съоръженията и материалните активи на ДППИ, за интегрирането й с наличната техническа и чертожна информация и за представянето й в пространствен контекст. Ще разполагаме с богати възможности за провеждане на пространствени анализи и справки и съответно за по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси”, коментира инж. Наташа Ценева – директор на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ.

Поддържаната информация

Базата данни ще регистрира моментното състояние на инфраструктурните обекти на ДППИ. Така предприятието ще разполага със своеобразен ведомствен кадастър, който ще има възможности да бъде актуализиран и ще обединява регистрите, които предприятието поддържа, а именно:

>> Регистър на недвижимите имоти - съдържа описание на недвижимите имоти, кадастралните идентификатори, площи, номер на Заповедта на съответната кадастрална карта и датата на одобряване и типа на управление (дали е под концесия или не). Информацията освен текстова ще бъде и графична – скици, карти и др.

>> Регистър на специализираните карти и данни за пристанищната инфраструктура – съдържа специализирани карти за устройствено планиране, геодезическо заснемане на граници на пристанищни терминали и частични геодезически заснемания на инфраструктурни обекти.

>> Инвентаризационен опис – съдържа коректно описание най-вече на сградите в отделните пристанища.

>> Регистър на корабните места - описва местоположението и характеристиките на корабните места и съдържа специализирани данни касаещи съвместимостта му с различните плавателни съдове и функционалност.Съвременна ГИС централизира информацията за обектите на националната пристанищна инфраструктура

© CIO Media, Cio.bg
Изграждане на ГИС системата

За изпълнение на основните дейности по «Проектиране и внедряване на внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура» чрез открит конкурс е избран изпълнител - консорциум "ГеоПорт", обединяващ фирмите "ТехноЛогика" ЕАД, "Интерграф Италия" ООД и "Геотехноинженеринг" ЕООД. Водещ партньор е ТехноЛогика. Реализацията преминава през няколко етапа:

>> Анализ на съществуващите информационни системи и бази данни в ДП „Пристанищна инфраструктура”;

>> Проектиране на ГИС;

>> Обработка на съществуващите данни и регистри и изработване на нови кадастрални и специализирани карти за териториите на ДППИ;

>> Разработване на приложен софтуер;

>> Доставка и изграждане на хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура;

>> Изграждане, инсталиране, конфигуриране и интегриране на цялата система;

>> Тестове за приемане на системата в реална експлоатация;

>> Обучение на персонала.

„Значителна част от подготвителните дейности са изпълнени. В момента проектът е в напреднал етап на разработване на приложен софтуер”, отбеляза Наташа Ценева – ръководител на проекта.

След като бъдат разработени всички необходими за пълноценното функциониране на системата софтуерни модули на ГИС системата, тя ще осигури следните функции:

 • въвеждане и редакция на пространствена информация - за всеки обект ще може да бъде създавано електронно досие с необходимата информация, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;

 • автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ДППИ;

 • възможност за едновременен достъп в системата на служители както от Главното управление в софия, така и от териториалните поделения във Варна, Булгас, Русе и Лом;

 • възможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив.

 • поддържане на данни за хронологията на инспекциите по съоръженията на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за тяхното състояние;

 • възможност за визуализация на състоянието на съоръженията (за наблюдение от дистанция);

Модул за WEB клиенти

В ГИС на ДППИ ще функционира и модул за WEB клиенти, чрез който системата ще се ползва от няколко групи потребители: експерти на ДППИ, служители на компаниите концесионери, служители на други ведомства от държавната администрация, външни потребители. За различните групи потребители са предвидени различни нива на достъп.

ГИС данните ще бъдат достъпни за потребителите, чрез Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Чрез портала ще се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).

Ще бъдат предоставяни следните услуги, съгласно чл. 14 от Закон за достъп до пространствени данни:

 • услуги за намиране, позволяващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представяне съдържанието на метаданните;

 • услуги за разглеждане, позволяващи най-малко: представяне, навигация, увеличаване/намаляване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представяне на информация за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;

 • услуги за изтегляне, позволяващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигуряване на пряк достъп до тях;

 • услуги за трансформиране, позволяващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;

 • услуги за извикване на услуги за пространствени данни;

 • услуги за предоставяне на метаданни.

Очаквани ползи

„ГИС системата ни е необходима за да следим състоянието на управляваните от нас обекти и активи и по-добре да планираме необходимите ремонти и мерки за поддръжка”, обобщи директорът на дирекция „Инфраструктура, акватория и собственост” в ДППИ, разказва инж. Ценева. В момента ДППИ разработва технически паспорти на съоръженията. Информацията от тях, като и целият чертожен архив на предприятието също ще бъдат интегрирани с ГИС системата, така че ще може да се получава подробна информация за всеки обект и актив.

Например, достатъчно е да изберем идентификатора на склад в Бургас и системата извежда цялата информация за него – квадратури, площи, кога е изграден, кога е ремонтиран за последен път и каква е стойността на ремонта, дали е даден на коцесия и т.н. Информацията постоянно ще се актуализира. За целта ще бъдат обучени експерти, които ще обновяват информацията”, поясни Ценева.

Наред с това, ГИС системата със сигурност ще бъде от полза от не малък брой компании, които ще имат достъп до нея като външни потребители. „Например с помощта на системата, дадена компания, превозваща товар, който трябва да бъде разтоварен в Бургас ще може да види точно на кое корабно място може да се извърши разтоварването, какви складови площи са достъпни и дали те са открити или закрити и т.н. Тези и други възможности на системата ще са достъпни за логистични, транспортни и други фирми и те ще могат да организират по-лесно превозите си. При това те ще получават тази информация безплатно, тъй като от една страна Законът за пространствените данни включва изисквания в този смисъл, а от друга страна – ГИС системата се реализира с финансиране от ЕС”, каза инж. Ценева.

Предстоящи задачи

Предвижда се изпълнението на проекта да приключи към края на 2014 г. Дейностите, които предстои да бъдат изпълнени са само няколко: доставка и изграждане на хардуерна, софтуерна и комуникационна инфраструктура; инсталиране, конфигуриране и интегриране на цялата система; тестове за приемане на системата в реална експлоатация и обучение на персонала.

Изводи

Освен предимствата от гледна точка на оптимизация на дейността на ДППИ и осигуряване на информация за широк кръг потребители, проектът „ГИС за управление на пристанищна инфраструктура” има още един важен положителен ефект. Реализацията на подобно информационно решение несъмнено обогатява опита на участниците в неговото изграждане. Според Наташа Ценева, при старта на всеки ИТ проект един доста важен аспект е организацията-потребител да има ясна представя какъв краен резултат желае да постигне и това да бъде отразено в техническата спецификация.

„Важно е също, след като бъдат избрани изпълнители с тях да се поддържа близък контакт и добро взаимодействие, за да може всичко, което е пропуснато да се уточни и добави и организацията потребител да получи най-добрите решения, които изпълнителите са в състояние да предоставят. Само така може да се изгради система, отговаряща на очакванията, а дори и по-добра. Защото особено в държавните структури, докато се осъществи една процедура за обществена поръчка, минава повече от година и технологиите вече дават повече възможности, отколкото при старта на проекта”, допълни Ценева.

В работата си по проекта за изграждане на ГИС, представителите на ДППИ са били запознати от своите партньори от ТехноЛогика с много подробности за възможностите на използваните технологии, така че са могли да изберат функционалност, която най-добре да съответства на техните изисквания. Помощ при този избор им е оказала и консултантската компания БитМап ЕООД, тъй като предизвикателствата на етапа на дефиниране на изискванията са доста големи. „При други ГИС, предназначени за инфраструктурно управление, обхватът е по-ограничен – например обектите в тях са основно, компоненти на водопровод, или основно улици и т.н. При нас в обхвата на системата, влизат и водопроводи, и електропроводи, и сгради, и съоръжения, и още много различни активи. Не можехме да направим аналогия с друга подобна система и трябваше да бъдем много внимателни, за да не пропуснем нещо, което системата може да ни даде”, сподели Наташа Ценева.

Според представителите на ДППИ, в един проект за изграждане на ГИС се създава един вид „ново предприятие”, обединяващо членовете на екипите на възложителя и изпълнителя. „Екипът на проекта всъщност е една нова фирма, която трябва да заживее свой живот. Когато между членовете на екипа се установи добро взаимодействие, проектът се реализира успешно. Нашето мнение, че при избора на изпълнител за сравнително по-мащабен ИТ проект летвата трябва да е поставена високо - това дава възможност организацията да получи резултат, надхвърлящ заданието, казват представители на ДППИ.


X