Софтуер

Обучението по ГИС технологии във Военна академия разширява обхвата си

CIO Media

Обучението в катедра “Сухопътни войски” на Военна академия “Г.С.Раковски” има за цел да подготви офицерите за работа в оперативните и тактическите формирования на Българската армия. В тази връзка една от важните изучавани дисциплини е “Геопространствено осигуряване на операциите”.

“В рамките на тази дисциплина слушателите и студентите се запознават със системи за глобално позициониране (GPS), със системи за навигация и определяне на местоположение (координати на точка от местността), с възможностите на географски информационни системи. Изучава се и използването на геопространствени продукти при кризи, бедствия, аварии, катастрофи и други теми свързани с използването на геопространствени продукти във Въоръжените сили. Обучението е насочено и към възможностите за използване на ГИС технологиите при планиране на операции по поддържане на мира”, коментира майор Цветан Димитров, асистент в катедра “Сухопътни войски”, факултет „Командно-щабен” на ВА “Г.С.Раковски”, който е преподавател по ГИС технологии.

Оборудване за обучение по ГИС

От пролетта на 2013 г. за целите на обучението по ГИС във ВА “Г.С.Раковски” е оборудван специален кабинет. Проектът е реализиран от ЕСРИ България. Компанията е избрана за изпълнител след провеждане на предвидената от законодателството процедура за обществена поръчка.

Доставен е софтуер от интегрираната фамилия продукти за създаване на цялостни ГИС системи Esri ArcGIS. Разработени са няколко ГИС приложения, осигуряващи различни видове анализи на местността. Специалистите от ЕСРИ България са провели и 3-дневно обучение за работа с новите програмни продукти.

“ГИС системата предоставя богата функционалност. При използването и практически няма ограничения. Могат да се изпълняват всякакви анализи на местността с цел прогнозиране на бедствия и аварии или планиране на бойни действия. На базата на анализиране на информацията от различни слоеве – инфраструктура, хидрография, растителност и други, може да се направят различни изводи – например дали в даден район могат да се придвижват формирования на въоръжените сили”, поясни майор Димитров.

Във Военна академия ГИС технологиите се изучават от всички студенти, чиито специалности са свързани с националната сигурност, а именно “Логистика на сигурността и отбраната”, “Комуникационни и информационни системи и технологии в сигурността и отбраната”, “Въздухоплаване и сигурност на въздушното пространство”, “Защита на населението и критичната инфраструктура”. За слушателите тези курсове са факултативни, а за студентите задължителни.

“Слушателите и студентите проявяват огромен интерес към практическите занимания, защото при тях те реално виждат, че възможностите на ГИС технологията за огромни”, отбеляза майор Димитров.

Перспективи

През октомври във Военна академия е планирано допълнително обучение по използването на ГИС софтуера. Целта е по-голям брой преподаватели да се запознаят с геопространствените технологии в по-голяма дълбочина. Обучението отново ще бъде проведено от специалисти на ЕСРИ България.

През новата учебна година около 100 човека ще изучават ГИС технологии във Военна академия. Сред студентите, изучаващи софтуера за работа с геопространствени данни ще се присъединят и тези от новата специалност “Киберсигурност”, която скоро ще бъде открита.

“Планираме да развиваме ГИС приложенията, които използваме и да закупим някои допълнителни програмни продукти. Има още направления на геопространствените технологии, които е важно да се изучават, тъй като приложението на ГИС системите е необятно”, каза в заключение майор Димитров.  


X