Софтуер

ИТ инициативите на компаниите от ютилити сектора в България – под знака на стремежа към ефективност

CIO Media

Надя Кръстева

През последната година българските организации от сектор “Енергетика & ютилити” реализират с приоритет две категории ИТ проекти – такива, които допринасят ефективността на работата да бъде повишена и такива, които имат отражение върху съвместимостта със законодателните изисквания, сочи проучване на сп. CIO проведено през септември сред 18 ИТ мениджъри от енергийния сектор, топлофикационни, газоразпределителни и ВиК дружества (схема 1).

Прави впечатление, че аргументите, обосноваващи старта на нови проекти в ютилити компаниите са доста по-различни, отколкото валидните в други индустриални сегменти. Така например, стратегическото отражение на инициативите мотивира тяхното осъществяване само в 22% от анкетираните ютилити компании, докато за компаниите от секторите “Търговия”, “Финансови услуги”, “Транспорт & логистика” и “Производство” този показател е средно 63%, според предишно проучване на CIO (виж. CIO 4/2013 г.). Същевременно, докато в 50% от компаниите в изброените сектори, решенията за реализация на нови ИТ инициативи се обосновават с тяхното положително отражение върху взаимодействието с клиентите, в ютилити сектора, този аспект, по обясними причини, не се отчита (схема 1).

Проекти през последната година

В унисон с разгледаните дотук приоритети, ИТ проектите в компаниите от ютилити сектора у нас, реализирани през последните 12 месеца са фокусирани върху усъвършенстването на оперативната ефективност и стремежът за намаляване на разходите, както и към осигуряването на съответствие с различни регулации.

>> Най-активни в изпълнението на своите ИТ инициативи са компаниите от сектора на електроенергетиката. Така например, през есента на 2012 г. EVN България откри нов център за обработка на данни, като само в инфраструктурата на съоръжението инвестира 1,5 млн. лева, а още почти 1,5 млн. лева вложи в хардуер и окабеляване.

Значими ИТ проекти не липсват и в другите електроразпределителни дружества.

През тази година Енерго Про, също модернизира съществено своята ИТ инфраструктура, въвеждайки технологии за виртуализация на сървъри, настолни системи, мрежи и сторидж системи и изграждане на частен облак.

Фокусът на ИТ инициативите в ЧЕЗ България през тази година е върху повишаване на надеждността и работоспособността на информационните и комуникационни услуги и оптимизирането на разходите по поддръжка. Реализирани са проекти за интегриране на информационните системи в компанията. Въведени са промени в системите SAP ERP и SAP IS-U, което се налага заради промени в законодателството. Към момента в дружеството се работи по внедряването на CRM системата MS Dynamics, като се очаква проектът да приключи към края на годината.

Значителни нововъведения в своята ИКТ среда осъществи Електроенергийният системен оператор (ЕСО ЕАД). Организацията изгради отказоустойчива връзка между технологичните компютърни мрежи на Централно диспечерско управление (ЦДУ) и четирите Териториални диспечерски управления (ТДУ). Проектът е реализиран от АСТ София. Използват се две преносни среди (оптична свързаност и публична мрежа), като е осигурена възможност за автоматично пренасочване на трафика към резервната връзка при отпадане на основната. Приложени са технологии за изграждане на VPN канали през специализирани устройства. Осъществената, VPN връзка е защитена с алгоритми за криптиране и автентикация AES-256/SHA-1 за IKE и AES-128/SHA1 за IPSEC. Автоматичното пренасочване на трафика става чрез използване на протокол OSPF.

Друг важен ИТ проекти, реализиран в ЕСО ЕАД е обновяването на системата за администриране на пазара на електроенергия във връзка с въвеждане на либерализирания пазар и работа по новите Правила за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). В системата са въведени възможности за работа с координатори на балансиращи групи (графици, сетълмент и т.н.). Променена е архитектурата на решението, така че то да дава възможност за поемане на по-голямо натоварване и работа с архивна информация за повече от 5 години. Проектът е осъществен от Рила Солюшънс, като са използвани MS Visual Studio, MS IIS и MS SQL Server.

“След обновяването на системата ЕСО има готовност да работи с координатори на балансиращи групи по новите правила за търговия с електрическа енергия. Без функциите които бяха добавени не бе възможно въвеждането на балансиращ пазар, което е критично важно, поради опасността от наказателни процедури за България от страна на ЕК”, коментира Атанас Марин, ръководител управление "ИТ и контрол" в ЕСО ЕАД.

В унисон с доминиращото в ютилити сектора изискване за повишаване на ефективността на работата, в ЕСО АД са обновили и системата Sysmo, така че тя да осигурява автоматизиране на процесите по въвеждане на данни от AMR и автоматизация на процеса на съгласуване на фактически обмени със съседните системни оператори и Северния Контролен Център на ENTSO-E. Изпълнител на проекта е фирма Абилитикс, а ползите от неговата реализация са намаляване на ръчния труд на специалистите и възможностите за грешки, както и осигуряване на съвместимост със стандартите в ENTSO-E.

 

>> Сред интересните ИТ проекти в компаниите от сферата на енергетиката следва да отбележим и внедреното през есента на миналата година облачно ERP решение в КонтурГлобал Марица Изток 3. Сега, на практика, SAP решението в КонтурГлобал Марица Изток 3 представлява част от корпоративната ERP система на компанията-майка. Системата е настроена в съответствие със специфични за България изисквания, но всъщност е разположена на корпоративни сървъри, хоствани от компанията Accenture и потребителите от КонтурГлобал Марица Изток 3 я ползват като облачно решение, без да имат грижата за архивиране на данните и за редица други съпътстващи дейности.

В друго дружество от сектора - Мини Марица Изток ЕАД, ИТ подразделението обръща значително внимание на развитието на информационните системи за автоматизация на технологичните процеси. Един от важните реализирани проекти е въвеждането на Автоматизирана система за управление на качеството на въглищата. През последната година в компанията е въведена система за бизнес анализи, базирана на SAP BW/EP (Netweaver 7.3). Внедряването е осъществено със собствени ресурси.

>> За топлофикационните дружества във фокус са “проектите свързани с дистанционно отчитане на топломерите с цел откриване на възможности за по-ефективно използване на топлоенергията според нуждите на консуматора”, коментира Владимир Пчелински, Топлофикация София ЕАД ТР "Люлин". През миналата година “Топлофикация – Сливен” АД реализира пилотен проект в това направление, обхващащ две абонатни станции. Дистанционното отчитане се осъществява чрез датчици, които се свързват с радиоуреди, инсталирани в разпределителите и водомерите на потребителите. С такъв тип система отпада необходимостта инкасаторите на дружеството да влизат в домовете на клиентите.

Отговорите на участниците в нашето проучване сочат, че дистанционното отчитане е сфера, в която компаниите ще продължат да работят.

Същевременно, различните дружества осъществяват различни ИТ инициативи, в зависимост от потребностите от модернизация на своята информационна среда. Например, в Топлофикация София ЕАД, ТР "Люлин" през тази година е въведен стандартът за информационна сигурност ISO 27001, а до края на годината се планира да приключи внедряването на нова билинг система. В Топлофикация Перник, ИТ проектите през последните години са насочени към автоматизация на дейностите по разпределнието на топлинната енергия, човешките ресурси и визуализацията и анализа на параметри от съоръжения.

 


ИТ инициативите на компаниите от ютилити сектора в България – под знака на стремежа към ефективност

© CIO Media, Cio.bg

>> В областта на в областта на преработката и доставката на нефт и газ българското подразделение на една от най-крупните компании в тази сфера, през последната година внедри автоматична система за управление на дейностите в петролна база. Подобен проект за автоматизация на петролните складове бе реализиран и в Нафтекс Петрол.

Две от големите газоразпределителни дружества в страната работят по проекти за обновяване на своята ИКТ инфраструктура, които ще завършат до края на годината.

>> Доставчиците на ВиК услуги демонстрират сравнително по-ниска активност в реализацията на ИКТ проекти. Впрочем това е така и в глобален мащаб. В Западна Европа разходи за ИТ на ВиК компаниите се равняват на около 70% от тези на доставчиците на газ и на 20% от ИТ разходите в сектора на електроенергетиката. Все пак и в тези дружества се реализират разнообразни и интересни ИТ инициативи.

Така например, ИТ проектите на ВиК Русе през последните години са насочени към увеличаване сигурността на данните, въвеждане на мениджърска информационна система, внедряване на ГИС технологии, дистанционно отчитане на водомери, интегриране на съществуващите платформи.

Въпреки ограничения финансов и човешки ресурс ВиК София също успява да поддържа съвременна информационна среда. Дружеството обработва инкасото си по електронен път, като отдалечените каси са свързани с Централното управление чрез VPN връзка. Преди 2 години във ВиК София бе въведена и съвременна система за документооборот.


ИТ инициативите на компаниите от ютилити сектора в България – под знака на стремежа към ефективност

© CIO Media, Cio.bg

Сред най-активните във въвеждането на нови ИКТ решения компании от сектор водоснабдяване, безспорно е Софийска вода. През последните 2 години дружеството реализира мащабен Business Intelligence & Data Warehouse проект с изцяло вътрешни ресурси и компетентност с цел осигуряване информационните нужди на компанията и подкрепяне на взимането на управленчески решения. Осъществени са и мащабни проекти за изграждане на изцяло нова мрежова ИТ инфраструктура базирана на най-модерни технологии и сървърна виртуализация. Изградена е система за управление на ИТ процеси и услуги, която обхваща и анализира всички ИТ услуги подавани към бизнеса, бизнес процеси, активи, ресурси, споразумения за ниво на обслужване (SLAs), процедури, както и тяхното финансово изражение.

В перспектива

И през следващата година ИТ подразделенията в ютилити компаниите у нас ще търсят баланс между намаляване на оперативните разходи при оптимално обновяване на ИКТ инфраструктурата и предоставяне на стойностни ИТ услуги. Отговорите на участниците в нашето проучване показват, че ИТ инициативите, планирани за следващата година не са много на брой, но затова пък са доста интересни и напълно в унисон с очертаната от Gartner тенденция за конвергенция между информационни и оперативни инвестиции (виж. стр. ??).

Тенденциите за повишен интерес към мобилните и комуникационни технологии също се проявяват с пълна сила в българския ютилити сектор – проекти в областта на мобилните и мрежовите технологии планират съответно 83% и 66% от участниците в нашето проучване (схема 2). Проектите в областта на виртуализацията, въвеждането на системи за бизнес анализи (BI) и развитието на ИКТ инфраструктурата също са на дневен ред за повече от една трета от компаниите (39%).


ИТ инициативите на компаниите от ютилити сектора в България – под знака на стремежа към ефективност

© CIO Media, Cio.bg

Явно, въпреки консервативната природа на ютилити индустрията, която традиционно е фокусирана повече върху надеждността, отколкото върху иновациите, в сегашните времена на значителни промени в сектора, ИТ подразделенията имат реалната възможност да затвърдят позициите си като стратегически и оперативен партньор на бизнеса.


X