Софтуер

АПИ надгради своята ГИС с функционалност подпомагаща управлението на собствеността

CIO Media

С цел повишаване ефективността на основните си дейности през последните няколко години Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) поетапно развива Географска информационна система за паспортизация и управление на пътната инфраструктура, в това число пътна мрежа, мостове и други съоръжения.

Преди 2015 година агенцията завърши иновативния си проект "Предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги при издаване на разрешения за гражданите и създаване на ГИС регистри за приходни дейности". В резултат предстои въвеждането на онлайн електронни административни услуги за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата, а гражданите и бизнесът ще получат достъп до 4 електронни ГИС регистъра.


Като следваща стъпка от развитието на ГИС системата на АПИ през 2015 г. тя бе допълнена с функционалност, подпомагаща управлението на собствеността.

Мотиви за старта на проекта

Съгласно правилника за структурата, дейността и организацията на работата на АПИ, дирекция “Административно обслужване и координация” има редица ангажименти по управление на активите на агенцията, включително отговаря за управлението на имотите, изгражда и отговаря за съхраняването на база данни за тях, организира ремонта и поддържането на сградите и имуществото на агенцията в съответствие с решенията на управителния съвет, осъществява материално-техническото осигуряване на агенцията и др. Необходимостта от ефективно, прозрачно и съвременно технологично изпълнение на тези ангажименти налага въвеждането на подходящ софтуер. С оглед на нуждата от управление на собствеността в географски контекст и необходимостта от пространствени справки и анализи, са поставени изисквания софтуерът да бъде ГИС базиран, както и да бъде интегриран със съществуващата ГИС система в Агенция „Пътна инфраструктура“.

Нашата дирекция администрира над 900 имота, които са опорни пунктове по републиканската пътна мрежа, предоставени са на АПИ, съгласно Закона за пътищата и Закона за държавната собственост с цел подпомагане на ситуирането на хора и техника. За този огромен брой имоти, трябва да се осигури администриране по определен ред, което предполага да се актуализират актове за държавна собственост, да се следят разходите по поддръжката, приходи от предоставяне под наем и т.н. Сред администрираните имоти има и техника, която в някои случаи също се предоставя под наем за да реализира приходи за републиканския бюджет. Естествено експертният състав на нашата дирекция няма как да посещава постоянно всички такива обекти. По тази причина, възникна идеята да потърсим софтуер, който да може максимално да отговори на нашите очаквания във връзка с подобряване на ефективността и прозрачността при управлението на тези имоти. Спряхме се на ГИС като технология, която ще ни бъде най-полезна за решаването на този кръг от задачи”, коментира Емилия Тодорова, директор на дирекция "Административно обслужване и координация" в АПИ.


Разбира се, при избора на софтуер е отчетени натрупаният положителен опит на Агенцията в използването на географски информационни системи.

В АПИ с ГИС първоначално започнаха да работят колегите от специализирания ‘Институт по пътища и мостове’, както и колегите от дирекцията по поддържане на републиканската мрежа. В последствие бе реализиран проекта за предоставяне на електронни услуги на гражданите. Това, което видяхме като възможности, предоставяни от ГИС технологиите, ни убеди че те могат да ни бъдат изключително полезни”, каза още Тодорова.

Реализацията

Проектът “Надграждане на съществуваща ГИС система в АПИ“ е осъществен от “ЕСРИ България”. Реализацията му протича в няколко етапа:

Етап 1: Анализ и проектиране на базата данни;

Етап 2: Изграждане на прототип, включващ модулите “Недвижима собственост” и.

Етап 3: Разработка на окончателни версии на модулите “Недвижима собственост” и “Движима собственост”, разработка на модул “Административен”, вътрешни тестове и корекции, изготвяне на потребителска документация, инсталиране и конфигуриране на решението, обучение и тестове за приемане.

Разработените модули са базирани на най-съвременни Esri ArcGIS технологии.

Проектът по внедряване на решението е приключен и към момента експерти от АПИ работят по актуализиране на базата данни, както и по въвеждане на данни от архивите на Агенцията.

На този етап, системата напълно покрива нашите очаквания и дори виждаме, че има много повече от очакваните опции. Например има възможност за свързване с кадастрални карти, така че даден обект може да бъде локализиран директно и да се придобие визуална представа за парцела, в който е разположен и т.н. Все още не използваме всички възможности на системата, тъй като попълването на базата данни с информация не е завършено, но очакваме това да стане до края на годината”, отбеляза Емилия Тодорова.

Резултати

Според представителите на АПИ, основните цели на проекта - подобряване управлението на собствеността чрез развитие на наличния приложен ГИС софтуер – са постигнати.

Експерти на дирекция "Административно обслужване и координация" в Агенцията работят ежедневно с голямо количество данни, съхранени в различни формати на многобройни места. Внедрената ГИС позволява на АПИ да елиминира обичайната практика за поддържане на разпръсната информация, като създаде среда за споделяне и оперативно съвместяване на данни за собствеността. ГИС системата осигурява:

  • Поддържане на данни за собствеността, включително за: имоти и сгради; самостоятелни обекти в сгради; кадастрални данни; наеми; планирани и извършени СМР; свързана документация; движима собственост - превозни средства, включително автомобили и снегорини, с технически и експлоатационни характеристики и свързани с тях справки;

  • Електронни регистри: регистри на имотите, сградите, превозните средства

  • Възможност за автоматично генериране на регистри, съгласно видовете собственост – публична и частна държавна собственост и съответно наличия на съсобственост;

  • Създаване и поддържане на електронни досиета на обектите – имоти, сгради, превозни средства

  • И други възможности.

С попълване на данни в ГИС системата се занимават 5-6 експерти. Много повече ще бъдат служителите на агенцията, които ще я използват системата за справки с помощта на web базирано приложение. В структурите на АПИ работят 1511 служители и всички те са потенциални потребители на ГИС. На първо време не всички ще получат достъп до новото информационно решение но поне 60 до 150 наши колеги ще могат да го използват за преглед на данни”, поясни Емилия Тодорова.

Представителите на АПИ отбелязват, че интегрирането на информация от различни източници в единна система спомага за получаване на актуална информация за състоянието на движимата и недвижима собственост на Агенцията, както и допринася за намаляване риска от допускане на технически грешки или пропуски. Системата осигурява автоматични уведомления и напомняния, включително за предстоящи изтичащи срокове или неплатени такси, както и поддържа интегрирано цялата документация за всеки имот, позволявайки позволява бърз достъп до документи, актове, скици, договори и др.

Според мен една от важните ползи, които ни носи ГИС системата е възможността за следене на автомобилите. Наистина това беше проблем. Автопаркът на АПИ включва над 700 автомобила, които са пръснати из цялата страна и е много трудно да бъдат проследени, свързаните с тях ремонтни дейности, застраховки, изтичане на полици и т.н. Много полезна е възможността за задаване на срок в който системата да сигнализира било за технически преглед на автомобилите, било за изтичаща застраховка. ГИС системата ще ни помогне много, за да не се стига до ситуации, в които оставяме колегите осъществяващи мониторинг на пътната мрежа без възможност да изпълняват служебните си задължения”, сподели Павлета Павлова, началник отдел “Отчетност, планиране и поддръжка”, при дирекция „Административно обслужване и координация“.

Системата повишава ефективността и контрола върху дейностите по управление на сградите и имотите, включително контрол върху разходите и оптимизация на разходвания публичен финансов ресурс, както и повишава ефикасността на дейностите по отдаване под наем.

Този софтуер може да ни даде представа дали е редно да продължат да се инвестират бюджетни средства в даден имот или той е с отпаднала необходимост за нас – например не е на пътя, не е на място, което може да служи за пункт, подпомагащ пътното поддържане и т.н. Тази система може да ни даде възможност за бърз анализ на тенденции – например на базата на справка за вложените средства при определени автомобили може да се вземе решение за тяхното бракуване и подмяна и т.н. Това са само някои примери - ситуациите в които системата може да ни е полезна са много”, поясни Емилия Тодорова.

Системата за управление на имотите се интегрира с ГИС системата на агенцията, реализирана по проекта за предоставяне на ГИС базирани електронни административни услуги.

В заключение

През юни 2016 г. Географската информационна система на АПИ бе отличена с престижната награда за геопространствени технологии на международния конкурс „Special Achievements in GIS“.Това бе третото отличие, което изграденото информационно решение получи още преди надграждането му с функционалност за управление на собствеността. През ноември 2015 г. на Световния ГИС ден системата взе отличието за иновативност, а през тази година беше удостоена за принос в развитието на инфраструктурата на България, в категория „Географски информационни системи” на конкурса Infrastructure Bulgaria Awards 2016.

Представителите на АПИ отбелязват, че успешната реализация на проекти за въвеждане на съвременни информационни технологии в голяма степен зависи от подкрепата на ръководството на съответната организация.

Ръководството на Агенцията осъзнава значението и ролята на съвременните информационни системи, в това число и ГИС, за подобряване на оперативните дейности, повишаване контрола и прозрачността, модернизиране обслужването на гражданите и бизнеса и координация с други структури на централната и местна власт, поради което се стремим непрекъснато да развиваме и внедряваме нови технологии, като по този начин реализираме на практика концепцията за ефективно и устойчиво електронно управление”, обобщават те.

Предстои да видим пълният ефект от използването на ГИС системата, но съдейки по възможностите, с които вече сме запознати, мисля, че ни очакват приятни изненади”, каза в заключение Емилия Тодорова. 

Следете публикациите в Инфоцентър "ГИС" на сайта www.cio.bg

ГИС технологиите – факти, цифри и тенденции

ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

ГИС технологиите – с определяща роля в бизнеса на Bgmenu

ГИС технологиите – с ключова роля в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на ГИС в България

ГИС системите – с важна роля при оценка на заплахата и риска от наводнения

Пространствената информация – фактор за по-добро управление на големия град

и много други …


X