Софтуер

ГИС система в ДППИ подпомага мониторинга на Черно море в реално време

CIO Media

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение. Основните дейности на ведомството са свързани с изграждане, реконструкция, рехабилитация, поддържане, управление на собствеността и организация на работата в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.

През 2014 г. ДППИ стартира проект, в рамките на който е внедрена иновативна географска информационна система за мониторинг на Черно море в реално време, като стремежът е да се приложат най-добрите световни практики и успешни модели в тази сфера. "Потребностите в нашия случай бяха по-скоро от използване на най-новите високотехнологични възможности на ГИС технологиите за интегриране на данни от различни източници, мониторинг и анализ на общата оперативна картина в реално време, така че да бъдем възможно най-ефективни и подготвени, като поддържаме строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни", споделя Кирил Георгиев, експерт в дирекция СРПУЕ в ДППИ.Реализацията: избрано решение, етапи, партньори

"Проектът за изграждане на информационна система за мониторинг на Черно море (МИС на Черно море) е финансиран по Норвежката програма в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ, подписан с Агенция Innovation Norway през ноември 2014 г. Партньор от норвежка страна е Норвежката брегова администрация KYSTVERKET", обяснява Кирил Георгиев.

Основната цел на проекта е създаването на ГИС базирана информационна система за мониторинг състоянието на различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др. и да се повиши ефективността на дейностите по планиране и управление от страна на ДППИ.

За целите на проекта, още в техническото задание са заложени изисквания системата да бъде изградена така, че да използва добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на норвежката мониторингова система „BarentsWatch“.

След провеждане на открита процедура по ЗОП, за изпълнител на проекта е избран Консорциум „СТЕМО-ЕСРИ“ с партньори ЕСРИ България и Стемо, които реализират проекта в рамките на 3 месеца.

ГИС частта по проекта е изцяло реализирана от ЕСРИ България. Екипът на компанията извършва бизнес анализ и проектиране на центъра за пространствени данни, ГИС компонентите на информационната система и интеграцията с външни доставчици на данни и други системи. На база на изготвения проект е реализирана разработката на информационната система, която включва уеб ГИС приложения с вътрешен и публичен достъп, интегрирани със SharePoint портал. Зa нуждите на системата, ЕСРИ България извършва също ГИС обработка и визуализация в реално време на данни от сензори за автоматично измерване на параметрите на морската вода и атмосферния въздух, както и интеграция посредством услуги в реално време на данни от Европейската програма Коперник, в това число сателитни изображения и екологични данни, както и прогнозни данни за състоянието на морската среда. Интегрирани и мигрирани са също така данни от съществуващи системи на ДППИ към новата система, включително данни за пристанищни терминали, корабни места, кейови стени, пирсове, данни от кадастралната карта и др. В допълнение служители на ДППИ преминават курсове на обучение за администриране и работа с ГИС компонентите на системата.

В рамките на проекта е доставено още софтуерно и хардуерно оборудване, в това число мониторингова система за оценка на състоянието на морските води и атмосферния въздух в района на пристанище Варна. Доставката и внедряването на цялото хардуерно оборудване са извършени от Стемо.

В проекта активно се включва и Националният институт по метеорология и хидрология при БАН, който предоставя метеорологични данни, включително такива за значими щормове, както и прогнозни данни за състояние на морето по модела SWAN.


Специфични моменти при реализацията

"МИС на Черно море е първата по рода си ГИС система в България. Тя е реализирана под формата на уеб портал с публичен и контролиран достъп, като поддържа множество специализирани уеб приложения. Системата осигурява мощна функционалност за интеграция, обработка, анализ и визуализация на информация, както и за обмен на данни с вътрешни и външни системи в реално време. Това е първата ГИС система у нас, която позволява събирането на данни в реално време от толкова много източници, както и от програмата за морски мониторинг „Коперник“ на Европейския съюз", коментира Кирил Георгиев. В този контекст, специфичните моменти при реализацията на проекта се оказват доста на брой, тъй като голяма част от дейностите и технологичните решения се осъществяват за първи път в България.

Използваните технологии

МИС на Черно море е разработена върху съвременни, водещи ИТ технологии. Унифицираният достъп до цялата информация на системата се осигурява благодарение на Центъра за пространствени данни, който се явява нейна сърцевина. Той е разработен върху Esri базов ГИС софтуер, като за нуждите на интегриране, обработка и визуализиране на данни в реално време е използвано специализираното приложение на Esri ArcGIS GeoЕvent Еxtension. Базовият ГИС софтуер включва още ArcGIS for Server, ArcGIS Image Extension, ArcGIS for Desktop, ArcGIS for INSPIRE, Esri Maps for SharePoint и ArcGIS Data Interoperability.

За реализацията на МИС на Черно море са използвани Система за управление на бази данни (СУБД) MS SQL Server и MS SharePoint.

Резултати и ползи

"Това е проект, който значително подпомага нашата дейност, - споделя Кирил Георгиев. - Системата ни предоставя богати възможности за мониторинг в реално време на Черно море и различните параметри на околната среда, морските пространства, крайбрежните зони, пристанищната инфраструктура и др., като ни позволява да извършваме различни анализи, справки и прогнози. По този начин ние можем да следим в реално време Черно море и да взимаме информирани решения."

Част от системата е публична, с което ползите от реализирането на проекта се разпростират и далеч извън ДППИ. "МИС на Черно море е изключително полезна за научно-изследователски, образователни институции, бреговата администрация, както и за действията при аварийни ситуации, опазването на околната среда и дейността на бизнеса", уточнява Кирил Георгиев.

"Внедряването на системата е една голяма крачка в посока създаване на обща пространствена инфраструктура на Черно море, прилагайки на практика Интегрираната морска политика на ЕС в частта й за обмен на данни за морската среда и интегрирано наблюдение на морските басейни", допълва той.

Предизвикателства и научени уроци”

Според Кирил Георгиев за реализацията на такъв проект на първо място е необходимо да се следват добрите и доказани международни практики, както и да е налице обмен на ноу-хау, какъвто е случаят на ДППИ с Норвежката брегова администрация и успешният модел „BarentsWatch“, който ДППИ прилага.

"Когато става въпрос за проект с много партньори, винаги стои на дневен ред и въпросът за успешната комуникация и балансирането между отделните страни. Радвам се, че всичко това беше факт при нас", заключава Кирил Георгиев.


Следете публикациите в Инфоцентър "ГИС" на сайта www.cio.bg

ГИС технологиите – факти, цифри и тенденции

ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

ГИС технологиите – с определяща роля в бизнеса на Bgmenu

ГИС технологиите – с ключова роля в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на ГИС в България

ГИС системите – с важна роля при оценка на заплахата и риска от наводнения

Пространствената информация – фактор за по-добро управление на големия град

и много други …X