Софтуер

Корпоративна лицензионна платформа в ЛТУ подпомага учебния процес и научната дейност на Университета

CIO Media

Лесотехническият университет – София (ЛТУ) е единственото висше училище в България, което подготвя инженери по горско стопанство и лесоползване, дървообработване, производство на мебели и инженерен дизайн, специалисти по екология и опазване на околната среда, стопанско управление и алтернативен туризъм, ландшафтни архитекти, ветеринарни лекари и агрономи. Освен образователна дейност, ЛТУ развива също така фундаментална и приложна наука.

"За да отговори на очакванията на потребителите на предлагания от Университета образователен и научен продукт, ръководството на ЛТУ винаги се е стремяло към внедряване на върхови информационни и комуникационни технологии, като фактор както за поддържане на високо конкурентно ниво в областта на обучението и научните изследвания в България и чужбина, така и за да отговори максимално точно на изискванията на пазара на труда", коментира доц. Радослав Милчев, ръководител на катедра „Компютърни системи и информатика” в ЛТУ.

Това са и водещите фактори, които подтикват ръководството на Лесотехническия университет, в лицето на проф. д-р Иван Илиев - настоящ ректор на Университета, и проф. д-р Веселин Брезин (ректор през мандат 2011-2015 г.), да подкрепят решението на Университетския компютърен център и катедра „Компютърни системи и информатика” относно обновяване на програмното осигуряване в областта на ГИС с най-новите програмни продукти, предлагани от водещ производител като ESRI.

ГИС системите в ЛТУ

"Лесотехническият университет е един от пионерите в България в обучението на студенти върху софтуерa ArcGIS с повече от 20 години опит и успехи в тази област. Университетът е един от първите в България, който въвежда в обучението изучаване на ГИС в различните образователно-квалификационни и образователно-научни степени. Заедно с това ЛТУ е едно от водещите академични заведения в България, което подготвя качествени ГИС специалисти у нас, за нуждите на частния бизнес, неправителствения сектор и администрацията на местно, регионално и национално ниво", коментира доц. Милчев.

През 2015 г. екип от катедра „Компютърни системи и информатика”, съвместно с персонала на Университетския компютърен център, провежда анализ, който показва необходимост от поредното обновяване на програмното осигуряване в областта на ГИС. Същевременно, независимо от съществуващата практика за свободен достъп в учебните лаборатории на всички студенти в Университета до всички закупени или дарени програмни продукти, включително в областта на ГИС, е установено, че е необходимо да се намери решение, което да позволи студентите и докторантите да използват специализираните ГИС продукти, собственост на ЛТУ, и на персоналните си компютри. Това налага въвеждане на нова ГИС лицензионна програма.

След направените проучвания сред представителите на водещите производители на програмно осигуряване за ГИС е установено, че в ЕСРИ България стартира нова корпоративна ГИС лицензионна програма за учебните заведения, която би позволила използването на ArcGIS софтуер за учебни, изследователски и административни цели във всички факултети и изследователски звена на учебното заведение. "От изключителен интерес за нас бяха възможностите за предоставянето на неограничен брой лицензи в рамките на корпоративната програма", уточнява доц. Милчев.

Използваните ГИС технологии

В рамките на корпоративната лицензионна програма за учебни заведения Лесотехническият университет получава правото да копира и използва множество софтуерни продукти от фамилията ESRI ArcGIS без ограничения в лицензиите, включително:

  • Настолната ArcGIS for Desktop, осигуряваща събиране, съхраняване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на геореферирана информация, както и редица нейни разширения за пространствени и мрежово базирани анализи, анализи на маршрути и много други;

  • Сървърна платформа ArcGIS for Server за корпоративни ГИС приложения, които могат да бъдат достъпвани и използвани от голям брой потребители, свързани в мрежа и повече от 10 нейни разширения.

  • Средствата за разработка EDN for Education

  • Мобилни ГИС решения като ArcPad, ArcGIS for Smartphones and Tablets: Android, iOS, Windows Phone 7 и др.

  • 7 специализирани решения, ориентирани към задачите в различни области, като авиация, отбрана, производство и др.

"Колегите от ЕСРИ България създадоха максимално добри условия за работа, които позволиха на служителите на Университетския компютърен център, занимаващи се основно с инсталацията и поддръжката на програмното и материално-техническото осигуряване в Университета, да извършат необходимите дейности по възползване от корпоративната ГИС лицензионна програма в максимално кратки срокове", коментира доц. Милчев.

Резултати и ползи

С корпоративната лицензионна програма Лесотехническият университет получава право на годишни лицензи и за своите студенти. Студентите имат право да инсталират посочените по-горе лицензи на своите лични компютри. Тези лицензи могат да бъдат доставени на DVD или електронно. По силата на корпоративната лицензионна програма, Лесотехническият университет получава и ArcGIS Online годишен абонамент – до 5000 кредита. В допълнение към това Университетът получава и допълнителни преимущества като част от програмата, сред които 3 контакта за техническа поддръжка, неограничен годишен потребителски лиценз за виртуално обучение и др.

"За успешното реализиране на подобни проекти се оказва важно тясното взаимодействие между ръководството на Университета, катедрите, провеждащи обучението в областта на ИКТ, както и компютърния център, който се занимава с техническата поддръжка на компютърните системи", обяснява доц. Милчев. За подобно обновяване е важно също така отделянето на средства в подходящ обем, в бюджета на Университета, които целево да се използват за обновяване на програмното и материално-техническото осигуряване.

В заключение

"Наличието на новите програмни продукти, внедрени по посочената програма, позволи да бъдат обновени учебните програми по дисциплините, изучаващи ГИС, за различните специалности и образователно-квалификационни степени. Новата учебна 2016/2017 година ще започне с използването на най-новите версии на ГИС продуктите", обяснява доц. Милчев.

В допълнение Университетът е закупил и обновил успешно и други лицензи на използвани програмни продукти, в това число за CAD и ГИС системи, както и лицензи за СУБД. Катедра „Компютърни системи и информатика”, ЛТУ:

Катедра „Компютърни системи и информатика” осигурява администрирането, поддръжката и методическото ръководство на всички мероприятия и процедури, свързани с прилагането и използването на съвременните ИКТ в обучението, администрирането и управлението на основните дейности и политики на университета. Преподаватели от катедрата се занимават с разработването и внедряването на специализирани информационни системи, онлайн ресурси и услуги, подпомагащи всекидневната работа на преподавателите, служителите, студентите и докторантите. Катедрата участва във формирането на политиките в областта на дистанционните и електронни методи на преподаване, разширяването на обхвата на предлаганите от университета услуги на ниво интранет, екстранет и Интернет. 

Следете публикациите в Инфоцентър "ГИС" на сайта www.cio.bg

ГИС технологиите – факти, цифри и тенденции

ГИС платформата на Софийска вода - ключов фактор в управлението на бизнеса

ГИС технологиите – с определяща роля в бизнеса на Bgmenu

ГИС технологиите – с ключова роля в епохата на “интелигентните мрежи”

10 сфери на активно приложение на ГИС в България

ГИС системите – с важна роля при оценка на заплахата и риска от наводнения

Пространствената информация – фактор за по-добро управление на големия град

и много други …
X