Софтуер

5 причини за преосмисляне на стратегията на управление

CIO Media

Отдавна се вярва, че единственият начин за успешно управление внедряването на система за бизнес анализи и вземане на решения (BI) е чрез строги процеси, затегнат контрол и ограничен достъп до данни и софтуера за изготвяне на доклади. Организациите смятат, че ако правилата са написани и прилагани от малка, централизирана група хора от ИТ отдела, рискът от злоупотреба е минимализиран. За съжаление, този скован подход на управление е от полза само за ограничаването на бизнес потребителите, които имат нужното бизнес съдържание и могат най-добре да открият и преведат данните в изводи и действия.

В резултат „сенчестите ИТ“ организации често управляват важни за бизнеса дейности, базирайки се на неодобрени данни, с неразрешени процеси, неподдържани инструменти и без подкрепата на организацията. Това излага организацията за значими рискове. Особено риска от вземане на лоши решения, както и възможността по невнимание да бъдат компрометирани данни, значително увеличаваща се, когато ИТ бъде заобиколен заради прекомерно ограничителен начин на управление. Но има и по-добър начин.BI лидерите имат възможност да обмислят своя подход и да подновят управленските инициативи, фокусирани върху насърчаване и допускане на широката употреба на данните и в същото време намалявайки риска. За много организации тази идея представлява огромна промяна, която ще срещне контра-инициативи от съществуващите управленски практики, и ще изисква значителна промяна в начина на мислене на ИТ относно ръководенето заедно със заинтересуваните лица.

Организациите, успешно прокарващи тази промяна от култура на рестрикции към култура на даване на правомощия ще открият 5 ключови ползи:

По-широко възприемане за по-добро вземане на решения

Стойността на данните на организацията могат да бъдат впрегнати само когато хората ѝ са свободни да ги проучват, откриват и анализират в търсене на важни заключения. Модел на управление, създаден да насърчава по-широко възприемане и бързо увеличаващ новите потребители по безопасен и отговорен начин е нужен за постигането на тази цел. Резултатът е прогресивно по-голям когато бизнес потребителите, често с ограничени технически умения, бъдат упълномощени да задават и отговарят на собствените си въпроси за надеждните данни, които познават, разбират и в които имат доверие. Тези потребители имат нужния бизнес контекст и са на предната линия в процеса на вземане на решения с възможността да превръщат познанията в действия.

По-голяма увереност в резултатите

Този преход изисква потребителите да станат активни участници в процесите на управление в подкрепа на аналитичните инициативи на организацията. Когато потребителите имат повече правомощия и се чувстват обвързани, управлението преминава от състояние, който никой бизнес потребител не иска да обсъжда, в нещо с което всички се чувстват лично ангажирани. Когато потребителите стават по-уверени за своите заключения, те са по-склонни да споделят и сътрудничат с останалите, което подхранва инерцията и по-широкото възприемане. Тази новооткрита сила и увереност е ключът за мащабиране движеното от данни вземане на решения в организацията.

Премахване на „сенчестия ИТ“

Организациите на „сенчест ИТ“ бързо стават ненужни при BI модел на управление, изграден на основата на даване на правомощия чрез истинско самообслужване. Ясната полза за потребителите е че премахването на нуждата от „сенчест ИТ“ означава, че те могат да инвестират в одобрена и доверена среда за укрепване на бизнес процесите и повече не е нужно да жертват безопасността в името на гъвкавостта.

По-стратегически ИТ екип

Когато целта на инициатива за BI управление е ограничаване на достъпа, ИТ ресурсите прекарват твърде голяма част от ценното си време в дефиниране и прилагане на правила. С приемането на стратегия за управление, насърчаваща по-широка употреба и прехвърляща бремето на саморегулацията към потребителите в средата, ИТ може да възприеме по-стратегическа роля в подкрепа на BI инициативи. Тази промяна в начина на мислене създава възможности за ИТ да се приближи до бизнес процесите, на които е натоварен да оказва поддръжка. ИТ може да се фокусира върху проучвания, развитие и иновации, както и посочване на нови източници на данни, нови инструменти и техники повишаващи стойността на BI в организацията.

Реална сигурност чрез намаляване на риска

Организациите възприемащи ограничителен подход на управление често имат фалшиво чувство за сигурност що се отнася до използването на данни и анализи. Ако групите на потребителите и „сенчестия ИТ“ използват данните подбрани от ИТ като източник за захранване на процеси и анализи извън обсега на ИТ, значително се понижава степенна до която те могат да бъдат считани за безопасни и надеждни. Ако потребителите имат вяра в управленските процеси и вярват, че правилата отразяват разбирането за нуждите на бизнеса и вродената нужда от гъвкавост, то те е много по-вероятно да играят по правилата и да избягват предприемането на ненужни рискове.

Модернизирането на платформите за бизнес разузнаване и анализи в много компании е подходящият момент за приемане на управленски модел, разработен да упълномощава потребителите към отговорност в самообслужването и разширяване обхвата и въздействието на анализите.


X