Софтуер

ГИС: Предизвикателства и тенденции 2017

CIO Media

Проведено по-рано през годината проучване на GIS Professional дава интересни данни за тенденциите в сферата на ГИС. Голяма част от участвалите в него над 200 анкетирани са много положително настроени за бъдещето на ГИС. Тази тенденция се потвърждава и в коментарите на представители на български фирми за състоянието на ГИС пазара у нас. Положителните настроения са на база очакванията за развитие на технологиите, което ще окаже влияние върху компаниите в бъдеще.

Ръст на пазара

Като цяло бъдещето изглежда светло. 70% от участвалите в допитването очакват тяхната компания да бележи ръст до 2020 година, а 30% прогнозират ръст от поне 5% през 2020г. Едва 8% очакват спад, а 24% не смятат, че ще има промяна на ситуацията в следващите 2-3 години. От гледна точка на географското местоположение, анкетираните очакват най-сериозен ръст да има в Северна Америка(28%), следвана от Югоизточна Азия (16%), Западна и Северна Европа (13%) и Африка (13%).

Геопространствената индустрия еволюира бързо благодарение възможностите на дигиталната свързаност. Попитани развитието на кои технологии очакват да има важно значение за техните организации, участниците в проучването посочват най-вече облачните технологии, данни в реално време, Интернет на нещата, 3D ГИС, мобилност на ГИС, големи масиви от данни (Big Data).

В действителност тенденциите около ГИС се въртят около правенето на данните по-достъпни и създаване на контекст за визуализиране на тези данни в ера, когато бързият и лесен достъп до информация се възприема като даденост.

Автоматизация на обработването и анализа на данни

Тази тенденция набра сила с преминаването от обработването на данни на ръка към единен автоматизиран процес. Прогнозата за 2017 е автоматизацията на комплексно обработване на данни да продължи да бъде добре организирана чрез използване на уеб базирани процеси, това е видно от продължаващото развитие от ICHEC на процес за рационализиране на процесите на ГИС и дистанционно изследване. Този процес на автоматизация ще се постигне с изграждане на графичен моделиращ геоалгоритъм или с написване на скриптове на Рython.

Мигриране от закупен софтуер към софтуер с отворен код

Търсенето на ГИС, базирана на принципите на отворения код през 2016 година сериозно се увеличи. Това показва и фактът, че уеб приложения – като zimap, MapBox, QGIS и GeoServer получиха значителна инерция на пазар, който е обслужван главно от закупувани приложения.

Увеличеното търсене на ГИС с отворен код е интересен развой на нещата и продължава да се разгръща и през 2017 г. Това показва и фактът, че в някои държави властите вече насърчават използването на софтуер с отворен код в различни държавни структури. За експертите и потребителите на ГИС това означава, че те могат да вземат информирани решения, базирани на ползите от отворения код спрямо затворените приложения.

Интегриране на геопространствени технологии

Вече е очевидно, че интегрирането на геопространствените технологии в съществуващите процеси е от изключително значение за бизнеса, който цели да стане по-ефективен. През 2017 година фирмите гледат на ГИС като инструмент за трансформиране на бизнеса, с цел използването на ГИС да стане централно хранилище за обработка, анализ, публикуване и споделяне на геоинформация.

Дистанционно изследване и анализ на събрани данни

През 2016 година технологиите за дистанционно изследване и анализ на данни изиграха централна роля. Дистанционното изследване продължи да еволюира от сфери като земеделие, лесовъдство, метеорология и биоразнообразие, за да се превърне в „очи в небето“ за райони пострадали от бедствие, климатични промени, горски пожари. Например, UNICEF зависи от дистанционно изследване и визуализация за подпомагане координирането доставката на спешна хуманитарна помощ. И докато прогнозираме, че дистанционното изследване и анализа на събрани данни ще продължат да бъдат използвани за добри цели, визията за бъдещето е анализите на приложения да станат по-ефективни за да подкрепят обработката на големи пакети данни. Прогнозите са че приложенията в облака, създадени на принципите на отворения код ще придобият голяма популярност, тъй като бизнесът се стреми да рационализира процесите на събиране, анализиране и публикуване на данни.

Местоположение като услуга

До не толкова отдавна използването на ГИС беше ограничено до пазарна ниша от държавни институции, телекомуникационни компании, комунални служби, енергиен сектор. Този пазар се разрасна значително, след като големите търговци и технологични стартъпи видяха ползите от геопространствено разбиране на данните. Основите на ГИС и възможностите ѝ също се увеличиха значително. Вече навлизаме в ера на базиран на услуги ГИС. Това означава, че експертите по ГИС ще се свързват с потребителите директно през уеб приложения, предоставящи лесни за достъп визуализации. ГИС има огромно приложение и за бизнес потребителите и местната власт, където отделите имат огромен обем географски данни. Извършването на пространствени анализи в интернет и достъпа до разпределени сървъри с различни слоеве от данни позволява на потребителите да обединят данните и да ги анализират в мрежата. Миграцията към динамични и срочни уеб приложения ще позволи на потребителите да визуализират своите данни и да ги свържат с друг набор от данни. Картографирането вече не е върху хартия. То вече се изразява в набор от приложения, с които крайният потребител има достъп до него през своите персонални устройства.

Отворени данни

През 2016 публикуването и споделянето на Отворени данни за обществена употреба стана водещ приоритет за властите в различни точки на света. Тази тенденция продължава и през 2017, а много ГИС специалисти смятат, че възможността да се намерят отворени данни се е превърнало в една от най-значимите промени в ГИС индустрията за години напред. Според проучването на GIS Professional, 61% от допитаните използват ГИС. решения с отворен код в комбинация със закупени ГИС софтуер. Те посочват различни платформи, софтуерни пакети и библиотеки, но най-открояващи са ArcGIS, QGIS, MapInfo, GeoMedia, GeoServer.

Задълбочени анализи (Advanced Analytics)

Пространствените анализи са важни за всеки бизнес, ценящ местоположението като променлива за успеха. Всички данни могат да бъдат разположени върху карта за извършване на статистически анализи с цел вземане на решение за бъдещо местоположение. Картите предоставят тази информация добре, а в уеб среда експертите ще могат лесно да правят карти, графики, скали и анализи. Достъпни от облака на организацията, ГИС и картографията са отворени за всички в организацията.

Big Data и ГИС

Технологията Big Data дава възможност за обработване на големи обеми данни за възможно най-кратко време, тя се очертава като нова ниша за геопространствения анализ. NASA, например, е правила проучвания за промените в климата, интегрирайки Големи данни (минали и настоящи глобални данни за климата) с географски данни. Това е дало възможност за синергичен подход към моделирането, анализирането и изграждането на устойчивост на климата. Възможността за достъп до огромни обеми данни, предоставящи ни важна информация за средата и човешкото поведение, променя начина на функциониране на организациите. Тази способност се разви и вече включва интегрирането на операции с Големи данни в пространствени анализи. Достъпът до най-различна информация и възможността за нейното анализиране значително разширява полето на действие на ГИС.

ГИС в реално време

Светът от граждани и потребители вече е свързан дигитално – хората са свързани помежду си и със своите публичен и частен сектор. Развитието на тази обширна мрежа от устройства и сензори е може би най-новата тенденция и приоритет номер едно за организациите е да разполагат с цялостен бизнес ГИС в бъдеще.

Всичко, от смартфони до социални медии ще се използва за обединяването в реално време на данните от Интернет на нещата (IoT) директно на ниво ГИС, където данните се анализират, визуализират и интегрират в онлайн приложения, за да се използват както от експертите в компанията, така и от потребители и граждани.

Мобилност

Друг начин, по който ГИС разчупва границите на традиционното му приложение е чрез трансформирането с цел да стане удобен за потребителите. Точно както мобилните устройства дават свобода на специалисти и обикновени потребители, ползващи ГИС онлайн или на настолен компютър, същите данни се използват за захранването на ново поколение лесно достъпни приложения, включващи наука и анализи, които само ГИС може да осигури.

Работещите на терен специалисти могат да използват модерните технологии за събиране на данни, които след това директно да бъдат предадени в корпоративната среда в облака. „Полевата“ информация незабавно се прибавя и анализира.

В заключение

Следващата стъпка в ГИС технологиите е свързването в голяма мрежа от устройства, предоставящи данни в реално време. Колко по-достъпни са данните, толкова по-важно става тяхното разбиране. А картите са визуалният език за разбиране контекста на информацията.

Източници:

GIS challenges and trends in 2017, GIS Professional, June 2017

Five GIS Trends Changing the World according to Jack Dangermond, Geoawesomeness, January 2017

8 Key trends that will influence GIS during 2017, Monde Geospatial, December 2016


X