Софтуер

Агенцията по кадастър все по-близо до гражданите с нови електронни услуги

CIO Media

д-р инж. Стефан Петров, директор дирекция информационни системи, АГГК

Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е представител на централната администрация, обслужващ гражданите и фирмите, които използват геодезически, картографски и кадастрални услуги.

В своята дейност агенцията непрекъснато се стреми да подобрява качеството и разнообразието на предоставяните услуги.

Приоритети

Основните приоритети на агенцията са създаване и предоставяне на цифрови пространствени данни за територията на България; достъп до качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса, както и преустройване на администрацията в цифрова посредством интеграция на информационните процеси.

Основни информационни системи

Цифровата кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР), изготвени съгласно Закона за кадастъра и имотиня регистър (ЗКИР), са основният ресурс с пространствени данни в Агенция по геодезия, картография и кадастър. В него се съдържат данни за поземлените имоти, сгради и самостоятелни обекти на собственост на територията на страната.

От началото на 2009 г. е внедрена и функционира информационна система на кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР). Тя съхранява различна кадастрална информация. Благодарение на системата се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата. Отразяват се настъпили промени в регистрите, изготвят се скици, схеми, извадки и други официални документи и справки от кадастралната карта.

За предоставяне на електронен достъп и услуги си Агенцията по кадастър изпълни проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”. В началото на 2014 г. бе внедрена кадастрална административно-информационна система (КАИС). С нея значително се подобрява обслужването чрез предоставянето на електронни административни услуги – пълна информация за всички клиенти, техните сметки, подадени заявления, изпълнени справки и др. услуги.

Освен кадастрални данни, АГКК съхранява и предоставя голям обем пространствени данни от националния геокартфонд - данни за планови и височинни държавни геодезически мрежи (държавна триангулация, геодезически мрежи с местно предназначение, нивелачни мрежи, гравиметрични мрежи); топографски карти в мащаб 1:5000 и 1:10000, архивни планове, материали от аерофотозаснемания.

За управление на електронния архив на геокартфонда пък агенцията е реализирала проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, с който през 2014-2015 г. е изградила информационна система за специализирани геопространствени данни (СУАЕГ). Тя служи за обединяване и управление на съществуващата и създадена цифрова база данни, обработка, визуализация, съобразно новите технологии и стандарти. Целта е интегриране на съществуващите системи и приложения за комплексни електронни услуги.

Освен това, Агенцията по кадастър е изградила и друг проект, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” през 2014-2015 г. Това е информационна система за специализирани данни на обектите по Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Тя осигурява данни за границите на охранителните зони "А" и "Б", както и описание на характеристиките на обектите - плажове, дюни, острови, крайбрежни езера, брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения и т.н.

Проекти за внедряване на нова ИТ

В Агенцията по кадастър са реализирани няколко проекта за развитие и надграждане. ИИСКИР е реализирана като децентрализирана система, с разпределени оперативни бази данни и една централна база. Редакции на КККР се извършваше само в регионалните бази, които се репликираха веднъж в денонощието в централната база данни за работа на ИИСКИР на централно ниво и за публикуване на данните в интернет приложението. Въпреки че осигуряваше независима работа на отделните СГКК в локална мрежа, децентрализираният модел налагаше множество ограничения като:

 • поддържат се сървърна инфраструктура и бази данни в 28 СГКК и в ЦА на АГКК;

 • затруднен контрол на проследяване на историята на клиентските заявления и платежни;

 • няма възможност за реализиране на принципа за обслужване на едно гише – за да подаде заявление за определен имот, клиентът трябва да посети СГКК по местонахождение на имота;

 • интернет порталът OSS използва данните от съвместената централната база, в която данните се репликират веднъж в денонощието, а не в реално време;

 • високата цена за поддръжка и ъпгрейд на необходимите лицензи за работа. Системата за управление на бази данни Oracle ограничава лицензираното използване на базите данни за сървъри с определен брой процесорни ядра и за определен брой клиентски връзки.

В тази връзка АГКК започва да развива ИИСКИР в няколко направления - преминаване от децентрализиран модел към централизиран; внедряване на система за управление на бази данни с отворен код и развиване на електронните услуги.

През 2016 г. приключи изпълнение на проект по Оперативна програма „Административен капацитет“ за „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“. В рамките на този проект централизираната кадастрална база данни на ИИСКИР беше мигрирана към система за управление на базата данни с отворен код PostgreSQL, като беше внедрен и геосървър за предоставяне на картни услуги.

Изпълни се и проект за надграждане на системата КАИС - "Интегриране на компонентите на регистрите на АГКК, доразвиване на съществуващи и разработване на нови електронни услуги". Той бе необходим за интеграция на две новоразработени системи - система за управление на електронния архив на геокартфонд (СУЕАГ) и информационна система за специализираните карти по ЗУЧК със системата КАИС.

Постигнати цели:

 1. Изцяло нова и подобрена визия на интернет портала КАИС, чрез използване на геосървър за предоставяне на картни услуги;

 2. Интегриране на данните на СУАЕГ и ИССКЗУЧК в интернет портала на КАИС;

 3. Оптимизиране на процесите по подаване на заявления от клиенти през КАИС портал;

 4. Реализиране на нова електронна услуга за разглеждане на неодобрени КККР и подаване на възражения по тях в установения срок.

Цялата дейност на Агенцията по предоставяне на данни и услуги се извършва посредством информационните системи. Всички задачи, свързани с регистрация, заплащане, обработка на заявления, предоставяне на крайния резултат се извършват посредством тези системи, като всеки служител в агенцията има определена роля с права в тях. Освен процесите по обслужване на гражданите и бизнеса, цялостният процес по приемане, одобряване и поддръжка на КККР се извършва чрез кадастралните системи на АГКК.

Следващи ИТ проекти

Надграждането и развитието на информационно-комуникационната среда и интеграция на информационните процеси е една от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги от Агенцията по кадастър. В тази връзка е необходимо да се разработят и приложат рамки за технически подобрения и надграждане на всички информационни системи. Целта е да се осигури свързаност и подобряване на процесите.

Административната информационна система КАИС е основната точка за предоставяне на електронни услуги и тя трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

Необходимо е да се реализира интеграция на системите с тези на други администрациии и подобряване ефективността при предоставяне на услугите. За изпълнение на тези цели агенцията е стартирала проект по Оперативна програма „Добро управление“. Предвидено е системите КАИС и ИИСКИР да се надградят и развият в няколко насоки, които да позволяват работата с нови пространствени данни; изготвяне и предоставяне на нови административни услуги; осигуряване на автоматизиран обмен с външни системи и др.

Дейностите, които трябва да се изпълнят:

 • анализ и оптимизиране на архитектурата на базата данни и работните процеси, подобряване на бързодействието на системата с оглед на увеличеното потребление и обем на данните след трансформиране на КВС в КККР;

 • осигуряване на възможност за работа с приложението от всяка една точка през интернет с оглед все по честата необходимост да се изпълняват услуги в изнесени работни места извън офисите на АГКК;

 • внедряване на технологии с отворен код и осигуряване на скалируемост и гъвкавост на системата с възможност за увеличаване на работни места и хардуерната инфраструктура, без необходимост от големи инвестиции за закупуване на лицензи;

 • отразяване на промени, наложени от изменение на нормативната уредба и нови нормативни актове;

 • разширяване на възможностите на системата за предоставяне и автоматизиран обмен на данни с външни системи.

Добри практики

КАИС и ИИСКИР са основните системи в Агенцията по кадастър и геодезия, чрез които се управляват всички процеси по приемане, поддръжка и предоставяне на услуги от кадастралната карта и регистри. Всички ИТ проекти, свързани с разработване, внедряване и надграждане на тези информационни системи, са приключили успешно и са допринесли за подобряване на работните процеси по предоставяне на електронни услуги на администрациите, гражданите и бизнеса.

Обикновено при реализирането на ИТ проекти, времето за разработване, тестване и внедряване на софтуерните решения винаги е крайно недостатъчно. Необходима е много сериозна работа и ангажираност от страна както на изпълнителя, така и на възложителя за успешно приключване на етапите по проекта. В много случай се оказва, че не всичко е било предвидено и описано достатъчно детайлно в техническата спецификация и често е необходима работа и извън рамките на тези спецификации.

Изключително важно за успешното реализиране на един ИТ проект е ефективно постигане на поставените цели. Също така една вече реализирана ИТ система трябва да бъде обезпечена както с адекватна поддръжка, така и с непрекъснато надграждане и развитие, за да може да отговаря на постоянните промени в технологичните и правни норми.


X