Софтуер

Облачното пространство - новата алтернатива за EPR системите

CIO Media

 


Проблемът, свързан с нестабилността на EPR инсталациите и желанието да се освободят ИТ ресурсите, подтиква организациите да се насочат към облачното пространство като надеждно решение за техните нужди. Много от глобалните компании се разрастват твърде бързо, вследствие на което техните платформи вече не могат да отговорят на това темпо на развитие и цялостната конкурентноспособност на организациите се оказва застрашена.

Едно от най-добрите решения на този проблем е пренасянето на ERP системите в облачното пространство. Подобна миграция обаче няма да бъде бърз или лесен процес. Неговото прилагане може да отнеме една година или дори повече.

Настъпва времето на облачните EPR системи

Очаква се до 2020 г. стандартът за повечето компании да бъде хибридната ERP среда, която комбинира инсталационния модел с този на облачните технологии. Освен това се предвижда, че до 2025 г. поне половината от големите организации успешно ще приложат стратегията „софтуер като услуга“ (SaaS) и ще прехвърлят ключовите си ERP системи в облачното пространство. Тази тенденция се налага заради редица предимства, сред които могат да се изброят: надеждност, гъвкавост, икономичност. Също така според специалистите поддържането на хардуера, софтуера и инфраструктурата вече не е ключова част от техния бизнес и освобождаването на ИТ ресурсите позволява на служителите да игрят по-стратегическа роля, помагайки на организациите да бъдат иновативни и конкурентноспособни.

В тази връзка едно от най-важните решения за команиите е дали ERP системите да бъдат преместени в облачното пространството или да бъдат запазени инсталациите. При обмислянето на възможностите трябва да се вземе под внимание балансът на функционалност и приложимост с най-доброто от съответния вид.

Много от фирмите не са доволни от своите ERP системи, тъй като не могат да избират доставчици си. Ако компанията е в магазин на Oracle, то ще купи системата именно оттам. Често обаче това води до притежаването на функционално приложение, което не отговаря на нуждите на бизнеса и се налага търсене на индивидуално решение, а това не е добра посока за развитие. За сравнение повечето облачни доставчици позволяват да се увеличи пакетът, без да се модифицира кодът.

Например, системите за човешки ресурси естествено се вписват в облачното пространство, тъй като при тях не е нужна голяма интеграция, за да могат те да работят с другите системи. В такъв случай дадена организация може да избере да купи своите системи за финанси и човешки ресурси от един и същ доставчик. Важно е да се оцени функционалността на системите и да се установи дали количеството на обменяните между тях данни оправдава получаването на компонентите от един и същи доставчик или могат да се купят независими системи.

Осовобождаване на ресурси чрез преместване на ERP системите в облачното пространство

Въпросът за мигрирането в облачната среда се оказва добра възможност за редица компании, които не разполагат с достатъчно финансови ресурси. Такъв е случаят при организациите с нестопанска цел, които не могат да си позволят обновяването на основните ERP системи, ползвани от тях от години. Тогава облачното пространство се превръща в незаменима алтернатива, при която всяко обновяване на системата е безплатно.

Облачните EPR системи са предпочитани по още една съществена причина: при тях компаниите прехвърлят отговорността за обновяването и поддържането на инфраструктурата, както и за сигурността на мрежата. Това се явява важно преимущество за по-малките организации с ограничен персонал, тъй като става все по-трудно и по-трудно да се следят всички промени по отношение на сигурността на данните.

За кои компании облачната ERP система е подходяща?

При случаите на колебание дали да се запази традиционната ERP инсталация или тя да бъде преместена в облачното пространство, всички специалисти са единодушни: компаниите трябва да си дадат сметка какво точно целят, да разберат своите процеси и да се вслушат в потребителите.

Разбира се, различните организации имат различни цели. Но много по-важно от технологията е знанието за управление на промяната, тъй като без значение с какво се занимава дадена компания, то със сигурност не всички в нея ще са доволни. В този смисъл трябва наистина да се разбере организационната култура и да се работи с онези, които са въодушевени за миграцията. Същевременно обаче не бива да се забравят онези, които са притеснени от промяната.

На следващо място трябва добре да се проучат доставчиците, тъй като много от силните играчи на пазара не са развили достатъчно качеството на облачните си услуги. Много от възможностите, предлагани от екипите по продажби, все още са само пожелателни, а не реалност. Също така при някои платформи може да има географски ограничения, така че това, което е достъпно в Северна Америка, може да не бъде достъпно в Европа.

Освен това е важно компаниите да получат информация от доставчиците относно плановете за възстановяване при инциденти и за непрекъсването на дейността. В тази връзка трябва да се разбере истинското значение зад предлаганите достъпност, споразумения за ниво на обслужване и вид центрове за обработка на данни.

В крайна сметка един от основните недостатъци на поддържането на своя собствена инфраструктура е изразходването на ресурси и време в тази насока. Всяка компания обаче сама трябва да прецени дали тези разходи са разумни и не я отдалечават от изпълнението на тактическите и стратегическите инициативи, чрез които се гарантира напредването на бизнеса.
X