Софтуер

Български компании се обединяват в алианс за развитие на ГИС технологиите в страната

CIO Media

В навечерието на Световния ГИС ден 2017 едни от водещите български технологични компании учредиха Български ГИС Алианс – неправителствена организация, която ще работи за развитието и приложението на най-модерните географски информационни технологии в България. Учредители на организацията са Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и ТехноЛогика.

 

 

За председател на управителния съвет на ГИС Алианс бе избран г-н Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс. „Технологиите, които до скоро бяха домейн на професионалистите се превръщат във важен фактор във всички сфери на обществения живот – хората ги използват чрез своите мобилни приложения и GPS, те са неразривна част от технологичните платформи на бизнес организациите, а обществените служби и администрацията не биха могли да функционират без ГИС системи, особено в области като сигурност, земеделие и кадастър. В България оперират както най-утвърдените международни компании, така и множество иновативни български компании. Всички ние имаме ресурс от познания и способности, от които може да се възползва страната ни“, каза той.

Членовете на новата организация посочват като една от най-належащите задачи за решаване ускореното въвеждане на директива Inspire (директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност) в България, представляваща важна част от електронното правителство на страната. Компаниите от ГИС Алианс заявяват готовност да работят за подпомагане на българската администрация при въвеждане на директивата, която изисква интегриране на геопространствените данни от всички европейски държави в една единна дигитална система за обмен на информация. Целият процес трябва да бъде завършен до 2021 година.

От ГИС Алианс обещават до края на годината за подготвят и представят препоръки за улесняване на процеса по дигитализация и обмен на българските кадастрални и геопространствени данни с членовете на ЕС и с тази цел на 15-и ноември, като част от отбелязването на Световен ГИС Ден в България, асоциацията организира международна конференция по темата.

Български ГИС Алианс си поставя като цели да работи за утвърждаване и популяризиране на географските информационни системи като достъпна среда, подпомагаща администрацията и бизнеса, както и държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието и внедряването на ГИС, употребата и достъпността на геоданните, както и при контрола на тяхното изпълнение, и да посредничи в диалога между ГИС компаниите и администрацията като насърчава партньорството между публичния и частния сектор.


X