Софтуер

Община Габрово прави първи крачки към създаването на 3D град

CIO Media

Мария Динкова

Развитието на новите технологии все повече ни тласка да възприемаме информацията визуално, като образите доминират количествено спрямо текста. Данните, представени под формата на карти и модели, често се оказват по-лесни за разбиране и осмисляне. Именно от тези предимства се възползват и географските информационни системи (ГИС), които комбинират пространственото местоположение на обектите с описателната информация за тях.

Община Габрово управляваше цялата базата данни на програмата за енергийна ефективност и саниране на жилищните сгради с ГИС приложение. „Големият обем от информацията, която се обработваше за всяка сграда, както и необходимостта от постоянна връзка между служителите от звеното по координация на програмата потвърдиха нуждата от обща платформа за обработване, актуализиране и проследяване на данните за различните обекти. Така ГИС приложението, което беше реализирано основно в насока за публичност и информиране на гражданите, впоследствие прерасна в единна среда за съхранение, достъп, публичност и управление на информацията с два модула - публичен и административен“, разказва Павлина Христова, началник на отдел „Информационни и комуникационни технологии“ в община Габрово.

В публичната част на приложението гражданите могат да видят визуално статуса на всички сгради, като те са означени с различни цветове спрямо етапа, в който се намират. Административната част съответно се използва от служителите в община Габрово за нанасяне на информация за всяка сграда, за прилагане на документи и снимки на различните обекти. Данните в системата се актуализират постоянно и автоматично се отразяват в публичната част. Също така вторият модул разполага с инструменти за анализ и справки, които могат да бъдат базирани на различни критерии спрямо конкретните цели.ArcGIS и City Engine в помощ на санирането

ИТ решението, което подпомогна дейността по саниране в Габрово, е разработено на базата на ArcGIS и City Engine. Неговото функциониране се осигурява от софтуерни приложения на ESRI и физически сървър, върху който е разположен софтуерният пакет на ESRI ArcGIS. Същевременно разширения като ArcGIS 3D Analyst, ArcGIS Network Analyst, ESRI Geo Even Processor позволяват използването съответно на инструменти за триизмерно моделиране, мрежово базиран пространствен анализ (изчисляване на маршрути, улични мрежи и други). Събираме и обработваме в реално време данните, постъпващи от различни източници и информационни канали. Самата система е уеб базирана, достъпна от всички браузъри и от повечето мобилни устройства.

Решението обхваща няколко основни процеса, включително идентификация и локализация на сградите, които отговарят на изискванията на програмата; създаване на база данни за съхранение и обработване на информацията, постъпваща за отделните постройки; създаване на ГИС базирани уеб приложения за визуализация на пространствени данни; пресъздаване на 3D визуализация на сградите преди и след приключване на ремонтните работи; както и обучение на служителите, актуализиращи данните.

Работата по проекта премина през няколко етапа на развитие. На първо място се създаде структурирана база данни със специфични параметри и атрибути в зависимост от информацията, която ще се попълва, актуализира и споделя. След това се изготви ГИС базиран модел в 2D среда, в който се въвеждат данните за всяка сграда заедно със съпътстващите документи. В тази фаза се подготви и уеб базирана карта, която да използва информацията, записана в ГИС сървъра.

„Това ни даде възможност да разполагаме с уеб базирани пространствени приложения с различна насоченост и функционалност спрямо нуждите (например наличие на публична и административна част). А служителите в община Габрово, ангажирани с администрирането на програмата, бяха обучени да въвеждат данни посредством оторизиран достъп“, обяснява Христова. Най-накрая след попълване на базовите данни чрез приложението City Engine се създават 3D модели на всяка сграда и се визуализират фасадите преди и след обновяването.Община Габрово прави първи крачки към създаването на 3D град

© CIO Media, Cio.bg


Кои са печелившите

Христова подчертава, че ползите от уеб базираното приложение са както за гражданите, така и за самата администрация. Сред основните му предимства са „неговата целесъобразност, публичност, прозрачност и капацитет да управлява чрез една система данните за всичките 712 сгради на територията на Габрово, допустими за включване в програмата“. На последно място, макар не и по важност, трябва да се споменат удобният за работа интерфейс и бързият достъп до необходимата информация в електронните досиета на всяка от сградите.

„ГИС приложението значително повиши интереса на гражданите към Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Още в първата седмица след публикуването му то беше посетено от над 1000 души. Администрацията отчете средно по 50 влизания дневно. Това потвърждава необходимостта от подобни инициативи и тяхното реализиране“, изтъква Христова.

От друга страна, това решение значително улесни и работата на самата администрация. Благодарение на него общината разполага с надежден инструмент за анализ и ефективно проследяване на работата, която беше извършена по санирането. Освен това то позволи не само по-лесно да бъдат идентифицирани сградите, които отговаряха на изискванията на програмата, но и да се планират дейности, свързани инфраструктурата и градската среда.

Христова признава, че проектът е реализиран изцяло с усилията на служителите на администрацията, без да се използва допълнителен финансов ресурс. Това обаче не е първият проект за ГИС системи, по който Габрово работи. Другите сфери, в които са използвани подобни решения, са достъп до кадастрални данни и регулационни планове; управление на зелената система на града; управление на информацията при бедствия и кризисни ситуации; както и дейностите по сметоизвозване и снегопочистване. 

От ГИС приложение към 3D град

 Работата по проекта, започнал през 2016 г., ще продължи през следващия предстоящ етап на Националната програма за енергийна ефективност. В края на 2017 г. е подменен физическият сървър, върху който работи ГИС, като това дава повече възможности за обновяване и надграждането на система. Община Габрово обаче не смята да спре дотук, а предвижда това решение да стане основата за създаване на 3D град.

Христова не изключва и други приложения на вече направените разработки. Възможно е пряко внедряване на приложението във всеки клон или подразделение на организация, която разполага с географска информационна система, базирана на ESRI платформа. Всяко 2D решение може да бъде лесно и бързо настроено и интегрирано спрямо спецификата на дейностите, извършвани от съответната структура“, допълва експертът.


X