Софтуер

Актуализацията на данните - ключът към модерното планиране

CIO Media

Мария Динкова

Бързоразвивашата се столица непрекъснато променя облика си - всяка година изникват нови сгради, изчезват стари и се променят очертанията, видът на улиците и зелените площи. Това са само част от най-забележимите трансформации, които постоянно настъпват в града. Изготвянето на важните стратегически планове на общината се базира на оценката на достигнатото, а днес динамиката на процесите може да бъде най-добре регистрирана и анализирана единствено с помощта на новите технологии.

С тази нелека задача е натоварено общинското предприятие „Софпроект - общ градоустройствен план“, което поддържа сайта на общия устройствен план (ОУП) на София и Столичната община. За да отговори на изискванията на средата, организацията постоянно актуализира, развива и надгражда съдържанието и функционалностите на своята Географска информационна система (ГИС) чрез технологиите на ESRI и на интернет страницата си www.sofproect.com.

„Трудното набавяне и регулярното актуализиране на необходимата информация е проблем номер едно за нас. Столичната община е огромна в сравнение с останалите общини на страната и пространственото планиране за нея е съвсем различно. Поддържаните от Националния статистически институт достъпни данни са недостатъчно подробни и в най-добрия случай се отнасят към ниво административен район - твърде голяма и разнородна територия с неравномерно разпределено население и работни места. Правим каквото можем сами да набираме териториално реферирана информация, но това е скъпо и дава само отделни моментни картини, ако данните не се поддържат институционално“, отбелязва арх. Жoржета Рафаилова, проектант на длъжност главен експерт в ОП „Софпроект ОГП”.

За да направи своите анализи, разработки и планове по-достъпни и използваеми, през последната година организацията добавя нови функции чрез софтуера на ESRI: Web Application Builder, Portal for ArcGIS, ArcGIS Server, включвайки миниприложения - уиджети (widgets – „бутони“ с определена функционалност, менюта и др.), разработени от потребители за свободно ползване. Приложенията доразвиват наличните възможности на ГИС на „Софпроект“, като примерите за интегрирано ползване на новите опции в сайта могат да се групират условно в два пакета.

 Два пакета с промени
Първият пакет промени включва уеб приложение за комбинирано ползване на базите данни на ОП „Софпроект ОГП“ от ГИС сървъра. „Създадохме комбинирани карти от различни слоеве на ОУП – устройствени зони, мрежа на транспорта, мрежа от велоалеи, детски площадки, граници и ограничители за ползване на територията от различен характер и др. при наслагване с карти от отворен източник и данни от външни сървъри. Приложението има разширена функционалност за търсене, извличане на информация, печат и др.“, уточнява Рафаилова. Самите данни са организирани и публикувани като REST сървиси в ArcGIS Server, а приложението е разработено с Configurable Map Viewer (рамка за картографиране с отворен код, създадена с Esri JavaScript API и Dojo Toolkit).

Новите промени позволяват базата данни на организацията да се попълва отвън чрез използване само на ArcGIS Server. През обикновен браузър могат да се идентифицират, въвеждат и редактират данни без необходимост от каквито и да било допълнителни инсталации на „външните“ компютри, от които става входирането на данни. „В началото започнахме с въвеждане на актуализирани подробни данни за местоположението и състоянието на детските площадки в Столичната община при едновременно предоставяне на информацията за публичен достъп. Форматът на така създадената нова бази данни в случая е точкови обекти с привързани към тях текстови полета, символи и снимки, които се изобразяват на сайта. Това е достъпно решение и ползва удобството от комбиниране на слоевете от базите данни на "Софпроект" с външни източници, чиито карти могат да се добавят чрез уиджет „Базови карти“ (Google Maps, Street View, OSM и др.)“, допълва архитектът.

Тя изтъква, че промените значително са съкратили общата продължителност на работата по конкретния проект. Само след кратко обучение трима служители, работейки едновременно, са въвели данните през обикновен браузър, а районните администрации и неправителствени организации са контролирали прецизността и качеството на информацията веднага онлайн. От друга страна, новите опции подобряват и потребителското изживяване, тъй като приложението е много интуитивно и лесно за усвояване и прилагане.
Вторият пакет изменения включва уеб приложение за професионална работа с пространствените данни на Общия устройствен план на Софийската община и от други достъпни източници. То е генерирано с Web AppBuilder 2.5 върху Node.js, като се използват ArcGIS Server 10.5.1, Portal for ArcGIS 10.5.1. Предимството на този апарат е, че могат да се създават конкретни специализирани приложения с минимални познания по програмиране. Основните уиджети се поддържат от екип на ЕСРИ и постоянно се обновяват.
На ГИС портала на предприятието вече има няколко интерактивни карти, които се радват на голям интерес – за мониторинг на постигнатата степен на озеленяване по ОУП, за развитието на веломрежата на София, за предпоставките и ограничителите за развиване на градско земеделие, за програмиране на реализацията на ОУП в кв. "Манастирски ливади-изток", за градоустройствените единици на общината (http://www.sofproect.com/GIS.aspx).

Бъдещо развитие
Сайтът на Общия устройствен план се оказва доста популярен и обществено полезен, като от неговите възможности се възползват както обикновените граждани, така и и професионалистите в областта на планирането. Ежедневно той е посещаван от между 300 и 400 уникални потребители, а когато се обсъждат нови разработки, този брой драстично се увеличава. OП „Софпроект ОГР“ продължава с подобряването на наличните функционалности и да ги надгражда с нови, тъй като процесите са динамични и винаги е необходима актуална информация при планирането за следващите периоди.
„Колкото повече слоеве с данни от ГИС на предприятието и външни източници се включат в обхвата на работа на приложенията, толкова повече видове задачи могат да се решават с тях. Това е особено важно в контекста на подготовка за актуализация на ОУП на Столичната община и свързаното с това набиране, систематизиране и обработка на голям обем разнообразни по характер данни от ОП „Софпроект ОГП“, допълва Рафаилова. Тя споделя, че една от опциите, която предстои да въведат, е възможност за директно попълване на данни в тяхната ГИС от районните администрации със съответно предоставени им права и отговорност за съдържанието. Постепенно се включват НПО като външен потребител/източник на данни, получени директно през онлайн връзка с ГИС сървъра, и се обмисля по-нататъшно разширение.

В момента ОП „Софпроект ОГП“ си партнира с Центъра за градска мобилност, за да бъдат отразявани в реално време промените на линиите и спирките на градския транспорт. В подобна насока се водят преговори за съвместна работа с Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Според Рафаилова интеграцията на данни от Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще допринесе за създаването на единна по-пълна и богата картина. „Длъжни сме да бъдем максимално гъвкави и в най-голяма степен да използваме възможностите на предоставената свободно информация, тъй като нямаме достатъчен ресурс за непрекъснато купуване на данни и за постоянно обновяване с наше физическо участие“, заключва Рафаилова.

X