Софтуер

5 неща, които трябва да знаете за бъдещето на пазара на труда

CIO Media

Бъдещето на пазара на труда все повече се превръща в реалност още днес за милиони работници и компании по целия свят. Резултатите от последния доклад на Световния икономически форум - "Бъдещето на работните места" - разглежда тенденциите, оформящи се за периода 2018-2022 г. в 20 икономики и 12 индустриални сектора. Ето какво трябва да знаете, за да сте готови за това, което предстои.
1. Автоматизацията, роботизацията и дигитализацията изглеждат по специфично за различните отрасли

Високоскоростният мобилен интернет, изкуственият интелект, анализът на големи данни и облачната инфраструктура ще бъдат в основата на въвеждането на нови технологии между 2018 и 2022 г. Мнозина също така ще насочат значителни инвестиции в машинно обучение, добавена и виртуална реалност. За разлика от това, инвестициите в роботизация във вида, в който често е представяна в игралните филми и художествената литература, ще останат занижени през този период, но все пак и при тях се наблюдава повишаване на темпото. Стационарните роботи вероятно ще бъдат най-широко разпространени през 2022 г., но различните индустрии имат различни случаи и предпочитания за използването им.5 неща, които трябва да знаете за бъдещето на пазара на труда

© CIO Media, Cio.bg


2. Налице е положителна перспектива за работни места, но и тенденция за промяна на тяхната същност

До 2022 г. днешните нововъзникващи професии се очаква да заемат 27% от работните места в големите фирми в световен мащаб, при 16% в момента, докато позициите, които понастоящем са засегнати от остаряването на определени технологии, ще намалеят от 31% на 21%. Чисто количествено, 75 милиона настоящи позиции могат да станат жертва на промяната в начина на разделение на труда между хората, машините и алгоритмите, като едновременно с това могат да се появят 133 милиона нови.

Развиващите се професии включват роли като анализатори на данни, разработчици на софтуер и приложения, специалисти по електронна търговия и социални медии – все работни места, които са базирани в голяма степен на технологиите и са подобрени от тях. Очаква се обаче да се развиват и ролите, основани на типично "човешки" черти – служители по обслужване клиенти, специалисти по продажби и маркетинг, такива, свързани с обучението, развитието и културата, както и експерти по организационно развитие и мениджъри по иновациите.5 неща, които трябва да знаете за бъдещето на пазара на труда

© CIO Media, Cio.bg


3. Разделението на труда между хората, машините и алгоритмите се променя бързо

Работодателите очакват значителна промяна в разделението на труда между хората, машините и алгоритмите. Понастоящем, средно 71% от общите работни часове в отраслите, обхванати от доклада "Бъдещето на труда", се извършват от хора, в сравнение с 29% от машини или алгоритми.

До 2022 г. се очаква тази средна стойност да се е изместила на 58% от работните часове, изпълнявани от хората, при 42% - от машини или алгоритми. По отношение на общото работно време, все още няма задачи, които преимуществено да се изпълняват от машини или алгоритми. До 2022 г. обаче 62% от задачите по организацията на обработката, търсенето и предаването на информация ще се извършват от машини. Разширяването на дела на машините при изпълнението на задачите ще бъде особено изразено във вземането на решения, административните процеси и отговорността за търсенето и откриването на информация. Дори по отношение на работата, изпълнявана в огромна степен от хора към днешна дата - комуникация, взаимодействие, координиране, управлението и консултиране - ще започне да се извършва от машини, макар и в по-малка степен.5 неща, които трябва да знаете за бъдещето на пазара на труда

© CIO Media, Cio.bg


4. Новите задачи на работното място провокират търсенето на нови умения

До 2022 г. уменията, необходими за извършване на присъщите задачи за повечето работни места, ще се променят значително. Средната глобална "стабилност на уменията" - делът на основните умения, необходими за изпълнение на определена работа, която ще остане същата - се очаква да бъде около 58%. Това означава, че работниците ще видят 42% средна промяна при необходимите умения на работното място в периода до 2022 г. Повишените умения включват аналитично мислене и активно обучение, както и експертиза в сфери като технологичен дизайн и други форми на подобна компетентност. Опитът в новите технологии обаче е само част от уравнението на уменията за 2022 г. Човешките умения като творческо и критично мислене, оригиналност и инициативност, убеждаване и преговори също така ще запазят и дори увеличат своята стойност, както и вниманието към детайлите, устойчивостта, гъвкавостта и разрешаването на сложни проблеми. Емоционалната интелигентност, лидерството и социалното влияние, както и ориентацията към услугите, също ще бъдат все по-сериозно застъпени в професионалните области.5 неща, които трябва да знаете за бъдещето на пазара на труда

© CIO Media, Cio.bg


5. Хората ще трябва да се обучават през целия си живот

Като цяло, служителите ще се нуждаят от 101 дни преквалификация и повишаване на квалификацията в рамките на следващите четири години. Задълбочаващите се пропуски в обучението – както сред служителите, така и сред ръководните кадри - могат значително да възпрепятстват управлението на трансформацията на една организация. В зависимост от индустрията и географското си положение, между половината и две трети от компаниите вероятно ще се обърнат към външни изпълнители, временно нает персонал или специалисти на свободна практика, за да се справят с тези пропуски. Всеобхватният подход към планирането, преквалификацията и усъвършенстването на работната сила ще бъде ключът към позитивното и проактивно управление на тези тенденции.X