Софтуер

Ролята на жените в ИТ сектора

CIO Media

Предизвикателствата пред дамите в технологичния сектор, възможностите за развитие, както и мерките за постигане на баланс на половете в работната среда ще бъдат тема на кръглата маса, организирана от аутсорсинг компанията „Тек Ескпъртс“ през март. По време на събитието също така ще бъдат обсъдени и резултатите от международно проучване „Жените в сферата на ИТ 2019“, което фирмата е провела през февруари.

В изследването са участвали над 2000 дами от 5 държави, като те са дали мнението си за ролята на образованието, работодателите, условията в сектора и пътя на нежния пол към лидерски роли в ИТ индустрията. На базата на получените резултати, компанията ще издаде обобщен доклад, фокусиран върху ключовите предизвикателства в тази насока и ще постави основата на инициативи за позитивна промяна.

Компаниите в ИТ сектора все повече осъзнават позитивния ефект от баланса на половете, но има още много да се работи за създаването на диверсифицирана и устойчива технологична индустрия, споделя Лъчезар Лозанов, мениджър за България и Малта на Тек Експъртс.

Препятствията по пътя

В сферата на технологиите жените все още са недостатъчно представени навсякъде по света и в много от случаите не им е лесно да достигнат до ръководни позиции. Имат да преодолеят много препятствия – полови стереотипи по линия на това, че мъжете са по-добри в STEM (наука, технологии, инженерство и математика) дисциплините или че са по-влиятелни лидери; предполагаемият сблъсък между професионални и лични приоритети на дамите; както и непоследователните политики на компаниите за включване на жените на всички нива. Всичко това спира създаването на толерантна, разнообразна и устойчива ИТ индустрия. Промяната се случва, но усилията и мерките трябва да бъдат планирани стратегически и осъществявани последователно, за да има по-бърз и забележителен резултат.

Според доклада Grant Thornton Women in Business: Beyond Policy to Progress от март 2018 г., броят на жените на високи позиции в Източна Европа е намалял от 38% през 2017 г. до 36% през 2018 г., докато регионът продължава да бъде водещ по участие на дамите на висше ръководно ниво –в борда на 87% от корпорациите има поне по една жена през 2018 г., като средното за ЕС е 73%. Въз основа на доклада, консултантите правят заключението, че „компаниите, където има баланс на половете, са по-устойчиви, независимо от бизнес сектора, а по-разнородните екипи взимат по-добри решения и са по-силни в справянето с различни предизвикателства.“

Добри практики

Тек Експъртс осъзнава важността за създаването на устойчива работна среда и се гордее с подхода си към женското лидерство. Компанията се стреми към равнопоставеност в работната среда, като дава еднакъв шанс и достъп до обучения и възможности за кариерно развитие и насърчава инициативността. Лидерите на екипите – както мъже, така и жени, предоставят достатъчно правомощия на ръководените от тях служители, но същевременно са достатъчно отговорни и прилагат ефективни механизми за мотивация, за да съдействат на всеки да изяви и реализира най-доброто от себе си.

„В Тек Експъртс жените заемат около 40% от ръководните позиции. Определяща роля за това кой ще бъде мениджър при нас имат задълбоченото познаване на спецификите на нашия бизнес и процесите вътре в компанията, уменията за ръководене на екип, както и лидерските качества. Тези компетенции се придобиват с течение на времето, с преминаването през различни роли и нива. Ние се стремим да даваме равни възможности за кариерно развитие и да оценяваме всеки в екипа по неговите резултати и по желанието за израстване. Друг основен критерий е реалният принос към организацията и качеството на услугата, която предоставяме на нашите клиенти“, казва Лъчезар Лозанов.

Целенасоченото насърчаване на женското лидерство в технологичната сфера и формирането на модели за подражание и позитивни примери за жените в ИТ компаниите се отплаща с многократно по-високо удовлетворение от работата на дамите в екипа; по-ефективно функциониране и по-голяма продуктивност на организациите; повишена мотивация; намаляване на текучеството и в крайна сметка - подобряване на финансовите резултати. Създаването на балансирана работна среда с изявени лидери от двата пола е необходимо условие за формирането на устойчив бизнес, който признава таланта, амбицията и високия професионализъм – основен фактор за това фирмата да бъде предпочитан работодател.

„Не допускаме дискриминация в какъвто и да било аспект“, допълва Велимира Илиева, мениджър клиенти на Тек Експъртс за София. „Държим всеки да има равен шанс първо да стане част от нашия екип, а след това да израсне до желаната позиция. Демонстрираните качества и постиженията в работния процес са основните критерии, по които оценяваме хората в компанията, и правим всичко възможно да дадем на всеки възможност да се отличи и да постигне индивидуални измерения на своя успех“, заключва Илиева.


X