Софтуер

Деница Илчева: Съдържанието и естеството на работата са най-големите мотиватори за ИТ специалистите

CIO Media

Деница Илчева е бизнес и организационен консултант в www.growbeyond.bg. Магистър е по финанси и по трудова и организационна психология. Има 12-годишен управленски опит в банковата сфера в областта на риск мениджмънта, статистически анализи, управление на проекти и стратегическо планиране, внедряване на ИТ системи. От 3 години развива консултантски бизнес и се занимава с финансов анализ, оптимизация на процеси и организационно консултиране. Наскоро Деница Илчева представи пред Клуба на ИТ мениджърите в България своето проучване „Подходи за мотивация и развитие на служителите в ИТ сектора“.

Каква е целта на проучването „Подходи за мотивация и развитие на служителите в ИТ сектора“?

Проведеното изследване е във връзка с дипломната ми работа на тема „Подходи за мотивация и развитие на служителите в ИТ сектора“ с научен ръководител проф. дпсн Снежана Илиева в магистърска програма „Трудова и организационна психология“ към катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“, СУ "Св. Климент Охридски“.

Интересът ми към темата е продиктуван, от една страна, от характера, същността и значението на мотивацията като фактор, определящ поведението на хората и оказващ съществено влияние върху тяхното професионално развитие, а от друга – от спецификата и важността на ИТ сектора в икономиката на страната. Динамичното развитие на пазара на труда и силната конкуренция в този сектор поставиха мениджърите пред предизвикателството да търсят нови решения за това не само как да привлекат добри специалисти в своите екипи, но и да ги мотивират и развиват, така че те да останат в компанията. Целта на проведеното изследване бе да се установи какво мотивира ИТ специалистите и съответно кои са най-ефективните практики, които организациите да прилагат, така че да задържат и развиват своите ИТ специалисти.


За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X